Gå til hovedinnhold
Start/Om tilskudd.no/Formålet med tilskudd.no

Formålet med tilskudd.no

Tilskudd.no skal være nyttig for frivillige organisasjoner som søker tilskudd, for tilskuddsforvaltere, departementer, politikere, media og offentligheten. Nettstedet skal gi oversikt, vise sammenhenger og bidra med gjennomsiktighet på tilskuddsområdet i staten.

En samlet og åpen oversikt over tildelinger av tilskuddsmidler kan gi mange samfunnsgevinster.  

Frivillige organisasjoner kan bruke mer tid på egen aktivitet  

Frivillige organisasjoner bidrar til kompetanse, læring og inkludering, og gir folk i alle aldre anledning til å møtes, engasjere seg og være en del av et fellesskap.  

Regjeringen ønsker å sikre frivilligheten god finansiering, stor frihet og en sentral plass i samfunnet. Kulturdepartementet koordinerer frivillighetspolitikken i Norge, og tilskudd.no er et frivillighetspolitisk tiltak.   

Frivillige organisasjoner skal enkelt finne fram til relevante statlige tilskuddordninger de kan søke på. En samlet oversikt over ordninger vil spare søkerne for tiden det tar å sjekke ulike nettsteder og informasjon hos mange forvaltere. Dette vil gi mer tid til aktiviteten organisasjonene selv har som sitt formål.  

Bedre måloppnåelse for de statlige tilskuddsmidlene  

Tilskudd.no bidrar med kunnskapsgrunnlag for forvaltningen gjennom oversikt over ordninger, målgrupper og mottakere på tvers. Det gjør at forvaltningen kan vurdere innretningen av ordningene for å nå målene enda bedre. Forvaltningen kan se virkemiddelbruken i sammenheng og bruke dette i styringen.  

Ved at det blir enklere å finne frem til relevante statlige tilskuddsordninger for frivillig sektor, forventer vi at ordningene når bedre ut til flere aktuelle søkere. Det bidrar til økt konkurranse om midlene, som igjen kan styrke måloppnåelsen ved at riktigere tiltak får tilskudd.  

Gjennomsiktighet og tillit til staten 

Gjennomsiktighet er viktig for at vi skal kunne ha tillit til staten. Tilskudd.no viser hvordan statlige tilskudd til frivillige organisasjoner blir lyst ut og tildelt til mottakerne fra alle departementer og tilskuddsforvaltere. Tjenesten gir dermed innsyn og mulighet til å sammenligne og analysere data om tilskudd på en mer helhetlig måte enn før.  

Oversikten over tildelinger og mottakere gir også grunnlag for oppfølging og kontroll, blant annet for å unngå dobbeltfinansiering og sikre at midlene tildeles i samsvar med regelverket om offentlig støtte, som følger av EØS-avtalen.