Gå til hovedinnhold
Start/Om tilskudd.no/Statlig tilskuddsforvaltning - ord og uttrykk

Statlig tilskuddsforvaltning - ord og uttrykk

Tilskudd er overføringer fra statsbudsjettet normalt til mottakere utenfor staten for å nå bestemte mål. Tilskudd blir gitt i mange former, til ulike formål og med ulike betegnelser. I alt finnes det 90 statlige tilskuddsforvaltere, omkring 600 tilskuddsordninger og 900 enkeltstående tilskudd.

Økonomiregelverket for staten regulerer tilskuddsforvaltningen

Statlig tilskuddsforvaltning er regulert i økonomiregelverket, som er en instruks for statsforvaltningen og består av et reglement og bestemmelser. Tilskuddsforvaltningen er mest konkret regulert i bestemmelsene om økonomistyring i staten, kap. 6: Utforming og forvaltning av tilskuddsordninger.  

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) forvalter økonomiregelverket og gir råd og veiledning om etterlevelse, samt vurderer behov for endringer i regelverket. Endringer i økonomiregelverket fastsettes av Finansdepartementet.  

Fagbegreper i tilskuddsforvaltningen 

Fagbegrepene på listen under er sentrale i tilskuddsforvaltningen og brukes på denne nettsiden. De er også definert i Felles datakatalog. 

Tilskudd  
Definisjon: overføringer fra statsbudsjettet normalt til mottakere utenfor staten for å nå bestemte mål, og som ikke er anskaffelse eller stønad 

Merknad: "Mottakere utenfor staten" betyr at mottakerne er private (ikke offentlige) rettssubjekter. Tildeling av tilskudd skjer normalt på grunnlag av søknad. 

Tilskuddsbevilgning
Definisjon: årlig vedtak i Stortinget om utgifter til statlige tilskudd 

Merknad: Bevilges normalt over postene 60–85 i statsbudsjettet, men kan også bevilges over postene 50–59 til nettobudsjetterte virksomheter og statlige fond. 

Tilskuddsforvaltning
Definisjon: administrasjon av tilskuddsordninger og enkeltstående tilskudd 

Merknad: Tilskuddsforvaltningen omfatter blant annet utlysning, saksbehandling, tildeling, kontroll, oppfølging og vurdering av måloppnåelse for ordningen. 

Tilskuddsforvalter
Definisjon: organisasjon som har myndighet til å administrere en tilskuddsordning eller enkeltstående tilskudd. 

Merknad: Departementet kan være tilskuddsforvalter eller det kan delegere forvaltningen til underliggende virksomhet. Forvaltningen kan også overlates til kommuner, enheter eid av staten eller juridiske enheter utenfor staten (stiftelser, private mv.) Forvaltning av en ordning kan utføres av en eller flere tilskuddsforvaltere. 

Tilskuddsordning
Definisjon: ordning nedfelt i regelverk for å tildele og følge opp utlyste tilskuddsmidler Merknad: Ansvarlig departement skal fastsette et regelverk for ordningen som regulerer hovedelementene som skal inngå i en statlig tilskuddsordning: a) mål og målgruppe, b) kriterier for måloppnåelse, c) tildelingskriterier, d) opplegg for oppfølging og kontroll og ev. e) evaluering. 

Tilskuddsregelverk
Definisjon: bestemmelser som gjelder for å søke og motta midler fra en tilskuddsordning og som regulerer forvaltningen av ordningen 

Merknad: Tilskuddsregelverket skal regulere hovedelementene i en tilskuddsordning, jf. tilskuddsordning. De delene av regelverket som retter seg mot private, skal i de fleste tilfeller fastsettes som forskrift. 

Tilskuddsbeløp  
Definisjon: beløp som tilskuddsforvalter har vedtatt å tildele tilskuddsmottaker, og som meddeles i tilskuddsbrev 

Merknad: Tilskuddsbeløpet fastsettes i henhold til tildelingskriteriene for ordningen, jf. tildelingskriterier. Tilskuddsbeløp kan også være øremerket, jf. enkeltstående tilskudd. 

Tilskuddsmottaker
Definisjon: organisasjon eller enkeltperson som får midler fra en tilskuddsordning eller enkeltstående tilskudd  

Tildelingskriterier
Definisjon: kriterier som tilskuddsforvalter bruker for å vurdere søknader og gjøre vedtak om tildeling og avslag 

Merknad: Tildelingskriterier skal inngå i regelverket for tilskuddsordningen, jf. tilskuddsregelverk. 

Tilskuddsbrev
Definisjon: brev fra tilskuddsforvalter til tilskuddsmottaker som meddeler vedtak om tildeling av tilskudd og vilkår for tildelingen. 

Enkeltstående tilskudd
Definisjon: tilskudd som er øremerket til mottakeren uten å være utlyst fra en tilskuddsordning 

Merknad: Øremerking skjer ved at mottaker blir navngitt i bevilgningsvedtaket eller omtalt i budsjettproposisjonen på en slik måte at tilskuddsbevilgningen må anses forbeholdt vedkommende. Dette er et unntak i bestemmelsene om økonomistyring, ved at departementet kan gjøre unntak fra krav om å fastsette tildelingskriterier, fastsette tilskuddsregelverk og krav om utlysning. 

Andre ord og uttrykk som brukes på nettsiden

Tilgjengelige midler: Summen av midler som er tilgjengelig for søkerne i tilskuddsordningen dette året, inkludert overførte midler fra tidligere år. 

Tiltak: Aktiviteten som tilskuddsmottaker får tilskudd til å gjennomføre.  

Viderefordelere av statlige tilskudd

På tilskudd.no viser vil tilskuddsordninger som ikke forvaltes av statlige virksomheter, men av frivillige organisasjoner. Disse organisasjonene har typisk fått et enkeltstående tilskudd som finanserer tilskuddsordningen som de lyser ut midler fra. Vi kaller disse for «viderefordelere», og på tilskudd.no opptrer disse på linje med de statlige tilskuddsforvalterne.  

En viderefordeler er en tilskuddsmottaker som viderefordeler hele eller deler av tilskuddet videre til andre mottakere. Viderefordeleren har mottatt tilskuddet med vilkår om å fordele det videre. Vilkårene om å fordele videre formidles fra tilskuddsforvalter i tilskuddsbrevet. Det er typisk et enkeltstående tilskudd som tildeles med slike vilkår.     

For mer informasjon om statlig tilskuddsforvaltning se DFØs nettsider om tilskuddsforvaltning.   

Fant du det du lette etter?