Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Arrangementer for idrett og fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser

Arrangementer for idrett og fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser

Tilskuddsordningen skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelser kan delta på arrangementer for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, på lik linje med funksjonsfriske.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Forskriften gjelder tilskudd til arrangementer for idrett og fysisk aktivitet som enten tilrettelegger for eller er forbeholdt personer med funksjonsnedsettelser.

Tilskuddsordningen skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelser kan delta på arrangementer for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, på lik linje med funksjonsfriske.

Hvem kan motta tilskudd

Alle frivillige organisasjoner og virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen. Det er ingenting i veien for at søkerorganisasjonen samarbeider med andre offentlige eller private aktører.

Hva kan tilskuddet brukes til

Du kan søke tilskudd til større arrangementer for idrett og fysisk aktivitet. Arrangementene må enten tilrettelegge for at personer med funksjonsnedsettelser kan delta på lik linje med funksjonsfriske eller være forbeholdt personer med funksjonsnedsettelser.

Arrangementene må ha idrett og fysisk aktivitet som primærformål. Hvis den fysiske aktiviteten kun er en liten del av et større program vil ikke arrangementet få tilskudd i denne ordningen.

Tilskuddsordningen er forbeholdt større arrangementer. Søknadssummen må derfor være minimum 200 000 kr og søknadssummen må være maksimalt 50 prosent av kostnadsrammen for arrangementet.

  • Eksempel 1: et arrangement som har et totalt budsjett på 400 000 kroner kan maksimalt søke 200 000 kr.
  • Eksempel 2: et arrangement som har et totalt budsjett på 1 million kroner kan maksimalt søke om 500 000 kr.

Arrangementene må være åpne for påmelding.

Ved den skjønnsmessige vurderingen av søknader kan departementet legge vekt på

  • geografisk spredning i arrangementene
  • antall deltakere i målgruppen på arrangementet
  • samarbeid med andre organisasjoner, stiftelser eller andre
  • aktivitet for barn og unge
  • om søker tidligere har mottatt midler til arrangementet

Andre tildelingskriterier

Tilskudd kan innvilges ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering av søknaden basert på tilskuddsordningens formål.

Følgende kriterier skal være oppfylt:

a.Søknadssummen må være minimum kr 200 000. Søknadssum er begrenset til maksimalt 50 % av kostnadsrammen for arrangementet.b.Arrangementet må være åpent for påmelding.

Ved den skjønnsmessige vurderingen av søknader kan departementet legge vekt på

-geografisk spredning i arrangementene-antall deltakere i målgruppen på arrangementet-samarbeid med andre organisasjoner, stiftelser eller andre-aktivitet for barn og unge-om søker tidligere har mottatt midler til arrangementet.

Hvordan søke

Søknader sendes til postmottak@kud.dep.no

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med Kultur - og likestillingsdepartementet.