Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Mangfold- og inkluderingsstøtta

Mangfold- og inkluderingsstøtta

Mangfold- og inkluderingsstøtta er en støtteordning for barn og unge som ønsker å utvikle prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Søknadsfrist (2022)

Type tilskudd

Prosjektmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 846, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet med LNU Mangfold og inkludering er å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet, og hvordan barn og unge på egne premisser kan bidra til økt inkludering og utfordre diskriminering og fordommer i samfunnet.

Dette er en støtteordning for demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljø i Norge.

Hvem kan motta tilskudd

Dette er en støtteordning for demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljø i Norge.

Barn- og unge skal selv stå bak idé og gjennomføring av prosjektet. Med barn og unge menes personer under 26 år.

Organisasjoner og grupper som mottar støtte skal være åpne fellesskap der alle barn og unge blir inkludert.

Hva kan tilskuddet brukes til

Det gis støtte til prosjekter som handler om mangfold, holdninger og deltakelse. Dette inkluderer arbeid mot radikalisering og ekstremisme. Prosjektene må vektlegge respekt og forståelse for mangfold gjennom aktivitetene.  

Det er påkrevd at barn og ungdom deltar aktivt i prosjektet, at man planlegger hvordan man skal nå ut til både prosjektets deltakere og målgruppe, at man har plan for hvilke aktiviteter man skal gjøre i prosjektet, og at dette beskrives tydelig i søknaden.  

Støtteordningen kan dekke kostnader knyttet til tilrettelegging for personer med spesielle behov.  

Andre tildelingskriterier

Du finner tildelingskriteringene ved å følge denne lenken: https://www.lnu.no/stotteordninger/mangfold-og-inkluderingsstotta/#ac1

Prosjektene blir først og fremst prioritert ut fra sitt faglige innhold og søknadens kvalitet. Videre vil prosjektene ved behov prioriteres etter følgende prinsipper:

  • Prosjekter som tar et oppgjør med fordommer og/eller diskriminering på bakgrunn tilhørighet til en minoritetsgruppe, funksjonshemming, kjønn/ kjønnsuttrykk eller seksuell orientering. 
  • Prosjekter i lokalmiljø med tydelig fokus på mangfold, holdninger og deltakelse som bidrar til å skape felles møteplasser.  
  • Prosjekter med siktemål om å forebygge eller motarbeide radikalisering og voldelig ekstremisme. 
  • Prosjekter som er nyskapende og som i stor grad vil videreformidle og videreutvikle kunnskap og erfaringer. 
  • Prosjekter som er koblet til et behov for endring og utvikling i organisasjonen.  

Rapporteringskrav

Rapportering skjer ved at man logger seg inn i LNU sin søknadsportal med denne adressen: https://stotteordninger.no/lnu

Her vil du fylle inn et rapportskjema, og bli bedt om å laste opp et skyggeregnskap som du har fått tilsendt mal på ved innvilgelse av søknaden. 

Organisasjoner som mottar støtte forplikter seg til å levere inn sluttrapport og regnskap for prosjektet innen to måneder etter at prosjektet er avsluttet.

Søker står selv ansvarlig for å oppbevare originalbilag i minst to år etter rapport og regnskap er levert.

Hvordan søke

Alle søknader sendes inn via LNU sin elektroniske søknadsportal, som du finner ved å følge denne lenken: https://stotteordninger.no/lnu

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

2 773 300 kr

Tildelt

2 462 350 kr

Innvilget

88,8 %

Søkere

36

Mottakere

36

Søknader

40

Tildelinger

40
2 462 350 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?