Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Bærekraftsstøtta

Bærekraftsstøtta

Bærekraftsstøtta er en støtteordning for bærekraftsprosjekter i norske barne- og ungdomsorganisasjoner.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Bærekraftsstøtta støtter bærekraftsprosjekter i norske barne- og ungdomsorganisasjoner.

Landsdekkende og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge kan søke på støtteordningen.

Hvem kan motta tilskudd

Landsdekkende og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner kan få støtte.

En landsdekkende organisasjon har tellende region-/lokallag eller tellende medlemmer med bostedsadresse i minst to fylker.

For å regnes som demokratisk i støtteordningen, må alle organisasjonens medlemmer fra og med 15 år ha fullverdige demokratiske rettigheter. Dette innebærer stemmerett, lik møte- tale- og forslagsrett, samt rett til å la seg velge som representant.

For å regnes som en barne- og ungdomsorganisasjon må et flertall av organisasjonens medlemmer være under 26 år.

Hva kan tilskuddet brukes til

Prosjekter i Norge som er knyttet til FNs bærekraftsmål og tilhørende miljø- og utviklingsspørsmål.  Om prosjektet innebærer reise til utlandet, må det komme fram hva slags aktiviteter som skal gjennomføres i Norge.

Andre tildelingskriterier

Prosjektene blir først og fremst prioritert ut i fra sitt faglige innhold og søknadens kvalitet. Videre vil prosjektene ved behov prioriteres etter følgende prinsipper:

  • om prosjektet når bredt ut 
  • god planlegging og realistisk budsjettering 
  • i hvilken grad organisasjonen vil være i stand til å gjennomføre det prosjektet man har søkt om finansiering til, basert på den informasjonen om organisasjonen som framkommer i søknaden 
  • mangfold, når det gjelder tema, type tiltak og organisasjoner

Rapporteringskrav

Rapportering skjer ved at man logger seg inn i LNU sin søknadsportal med denne adressen: https://stotteordninger.no/lnu

Her vil du fylle inn et rapportskjema, og bli bedt om å laste opp et skyggeregnskap som du har fått tilsendt mal på ved innvilgelse av søknaden.

Organisasjoner som mottar støtte forplikter seg til å levere inn sluttrapport og regnskap for prosjektet innen to måneder etter at prosjektet er avsluttet.

Søker står selv ansvarlig for å oppbevare originalbilag i minst to år etter rapport og regnskap er levert.

Hvordan søke

Alle søknader sendes inn via LNU sin elektroniske søknadsportal, som du finner ved å følge denne lenken: https://stotteordninger.no/lnu