Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Frifond organisasjon

Frifond organisasjon

Støtteordningen Frifond organisasjon gir tilskudd til lokallag i landsdekkende, frivillige og demokratiske organisasjoner. Midlene deles ut til sentralleddet i organisasjonene, som fordeler det videre til sine lokallag.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med Frifond er å stimulere barn og unges frivillige aktivitet og deltakelse lokalt, både gjennom frivillige organisasjoner og frittstående grupper og foreninger. Ordningen skal bedre rammebetingelsene for frivillige organisasjoners og gruppers medlemsbaserte virke på lokalt nivå i hele landet.

Hvem kan motta tilskudd

Organisasjoner som gjennom sine vedtekter og praksis kan vise til at:

  • De er medlemsbaserte, demokratiske organisasjoner som har lokal aktivitet for barn og unge under 26 år, med et sentralledd og minst fem tilknyttede tellende lokallag, fordelt på minst to fylker, og har minst 200 tellende medlemmer under fylte 26 år i grunnlagsåret.

Organisasjoner med naturlig begrenset rekrutteringsgrunnlag gitt av organisasjonens formål må ha minst 100 tellende medlemmer fordelt på to tellende lokallag i to fylker i grunnlagsåret.

  • Alle medlemmer i organisasjonen må ha fulle demokratiske rettigheter fra fylte 15 år, dvs. stemmerett, lik møterett, tale- og forslagsrett, og rett til å la seg velge som representant. Alle medlemmer, også de under 15 år, har reell mulighet til å påvirke organisasjonens beslutninger. Organisasjonens demokrati skal vurderes ut ifra et ideal om at medlemmene har beslutningsjevnlikhet, effektiv deltakelse, opplyst forståelse og kontroll over dagsorden og økonomi.

Organisasjonene må delta på det årlige, obligatoriske brukerseminaret.

Alle krav må være oppfylt i grunnlagsåret.

Hva kan tilskuddet brukes til

Støtten skal gå til aktivitet i regi av lokallag. Lokallagene skal selv bestemme hvordan Frifond-støtten skal brukes, så lenge de brukes i tråd med organisasjonens retningslinjer for støtteordningen.

Sentralleddet kan ikke legge føringer for lokallagenes bruk av midler. Støtte skal ikke brukes til lønn, innsamlingsaktivitet, for å bygge egenkapital, utenfor Norge eller på ulovlige rusmidler, alkohol og tobakk. Støtte skal ikke tilbakeføres til sentralleddet, og skal ikke brukes til å finansiere sentralleddets aktivitet.

Andre tildelingskriterier

Retningslinjene finner du ved å følge denne lenken: https://www.lnu.no/stotteordninger/frifond/frifond-organisasjon/retningslinjer/

Rapporteringskrav

Man leverer rapport ved å fylle enn et skjema man finner i støtteordningens søknadsportal. Søknadsportalen finnes på denne lenken: https://stotteordninger.no/frifond

Organisasjoner som mottar støtte forplikter seg til å levere rapport i tråd med tilsagnsbrevet innen 1. mars 2023.

Hvordan søke

Søknaden leveres elektronisk i en søknadsportal. Søknadsportalen finnes på denne lenken: https://stotteordninger.no/frifond