Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Hvem kan motta tilskudd

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Se regelverket for utfyllende informasjon.

Privatpersoner kan ikke motta tilskudd gjennom ordningen. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Hva kan tilskuddet brukes til

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som 

 • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kulturog fritidsaktiviteter
 • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
 • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer
 • innebærer utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer
 • innebærer koordinering av samarbeidet mellom tjenester, samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor, med mål om å øke aktiviteten for målgruppen

Andre tildelingskriterier

Bufdir kan i saksbehandlingen vektlegge følgende: 

 • omfang av fattigdom i barnefamilier i kommunen eller bydelen
 • geografisk spredning mellom kommuner/bydeler og fylker ved fordelingen av midlene
 • den totale størrelsen på tilskudd til kommunen gjennom ordningen
 • samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester
 • integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i lavinntektsfamilier
 • tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker/utfordringer knyttet til vold

Rapporteringskrav

Frist for å sende inn sluttrapport er 1. april 2022, med mindre dere har fått innvilget søknad om utsatt frist for rapportering.

Mer informasjon om rapportering.

Hvordan søke

Lenke til søknadsskjema finner du på tilskuddsordningens nettside hos Bufdir.