Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet

Tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet

Ordningen skal bidra til å utvikle barnevernsfeltet gjennom forebygging av problemutvikling, og ved at utsatte barn og unge får bedre hjelp til livsmestring og utvikling i trygge omgivelser.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 854, post 71

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å utvikle barnevernsfeltet gjennom forebygging av problemutvikling, og ved at utsatte barn og unge får bedre hjelp til livsmestring og utvikling i trygge omgivelser.

Utsatte barn og unge og deres familie som er, har vært eller kan komme i kontakt med barnevernet.

Kriterier for måloppnåelse

Følgende kriterier for måloppnåelse er sentrale med tanke på å vurdere om målet med ordningen nås:

 • Det er utviklet og utprøvd nye tiltak og innsatser for bedre dialog og samhandling mellom ulike tjenester og aktører på barnevernsfeltet.
 • Relevante aktører har fått tilgang til ny kunnskap og informasjon eller systematiserte erfaringer.

Hvem kan motta tilskudd

Organisasjoner og virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet kan søke om tilskudd. Kommuner kan ikke søke.

Hva kan tilskuddet brukes til

Det kan søkes om prosjekttilskudd til tidsavgrensede satsinger og tiltak med stor sannsynlighet for god måloppnåelse.

Prosjekter som retter seg mot følgende vil bli prioritert:

 • Brukermedvirkning, med prioritet for barn med erfaring fra barnevern.
 • Dialogarbeid mellom barnevernet og minoritetsbefolkningen, herunder urbefolkning og nasjonale minoriteter.
 • Legge til rette for involvering av utsatte barns slekt og nettverk.

Vi vil ikke prioritere å innvilge støtte til:

 • forskningsoppdrag, utredninger og lignende
 • driftsoppgaver som inngår som en del av søkers kjernevirksomhet
 • lokale aktiviteter som har karakter av hjelpetiltak for enkeltpersoner
 • regelmessige aktiviteter og prosjekter som innebærer generelt faglig samarbeid uten konkrete utviklingsmål.

Andre tildelingskriterier

Vi vurderer søknadene og utmåler tilskuddet etter en helhetlig og skjønnsmessig vurdering av:

 • Stortingets budsjettvedtak, altså hvor mye midler som er til fordeling i ordningen
 • søknadene vi har mottatt 
 • prosjektbeskrivelse og budsjett
 • kvaliteten på det planlagte prosjektet
 • prosjektets mulighet til å oppnå målet med ordningen
 • prosjektets målgruppe og nedslagsfelt
 • prosjektets størrelse og varighet
 • egenfinansiering, det vil siøkonomiske midler som dere stiller til disposisjon for prosjektet, eller at dere dekker kostnader til husleie/lønn til ansatte som jobber med prosjektet i en periode. Deltakeravgift, sponsormidler, øremerkede prosjekttilskudd fra andre og lignende regnes ikke som egenfinansiering.

Rapporteringskrav

Alle tilskuddsmottakere skal hvert år levere rapport og regnskap som viser hvordan dere har brukt tilskuddet, og hvilke resultater og erfaringer  dere har hatt med prosjektet. Rapporteringen skal gjøres gjennom Bufdir sin søknadsportal for tilskudd.

Mer informasjon om rapportering og rapporteringsskjema. 

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

63 512 586 kr

Tildelt

17 140 103 kr

Innvilget

27,0 %

Søkere

46

Mottakere

19

Søknader

65

Tildelinger

26
17 140 103 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?