Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Historiske pensjonskostnader

Historiske pensjonskostnader

Tilskuddsordningens formål er å gi bedre rammevilkår for private virksomheter som er eller har vært leverandører av lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester. Mottaker har kostnader i offentlig tjenestepensjonsordning knyttet til tidligere opptjente pensjonsrettigheter.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 737, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskuddsordningens formål er å gi bedre rammevilkår for private virksomheter som er eller har vært leverandører av lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester, og som har kostnader i offentlige tjenestepensjonsordninger knyttet til tidligere opptjente pensjonsrettigheter. Ordningen skal kompensere for disse kostnadene. Kostnadene er pensjonspremier som forfaller til betaling etter at opptjeningen har skjedd (historiske pensjonskostnader).

Tilskuddsordningen vil gi søkeren bedre rammevilkår i fremtidig konkurranse om tjenesteleveranser.

Hvem kan motta tilskudd

Aktuelle tilskuddsmottakere er private virksomheter som betaler årlig pensjonspremie til offentlig tjenestepensjonsordning for opptjeningstid før 1. januar 2019, og som under opptjeningen har levert spesialisthelsetjenester nevnt i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a eller barneverntjenester staten har finansieringsansvaret for etter barnevernloven § 9-4.

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Tilskuddsbeløp beregnes med utgangspunkt i pensjonspremie som virksomheten betaler til offentlig tjenestepensjonsordning for opptjeningstid før 1. januar 2019.

Tilskuddet dekker kun pensjonspremie knyttet til tilskuddsberettigede tjenester, og det gjøres fradrag for avkastning og annen oppnådd kompensasjon.

 • Helsedirektoratet gjør fradrag for pensjonsopptjening relatert til andre tjenester enn de tilskuddsberettigede.
 • Tilskuddsbeløpet reduseres i den grad de gjeldene kontraktene som søker har med regionale helseforetak eller staten forutsetter at søker selv skal dekke pensjonskostnader knyttet til avtalen. Bakgrunnen for fradraget er å unngå statlig dobbeltkompensasjon.
 • Helsedirektoratet beregner et fradrag for midler tilført virksomhetens premiefond i forbindelse med årsoppgjøret (omfatter også overføringer til premiefond i forbindelse med (eller etter) flytting til ny pensjonsinnretning). 

Hvem som kan motta tilskudd og hvordan tilskuddsbeløp beregnes, framgår av lov og forskrift:

Lov om tilskudd til visse private virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning

Forskrift om tilskudd til virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som har levert spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester

Eksempel på tilskuddsberegning:

Eksempel beregning (xlsx)

Utlysningen inkluderer et eksempel på hvordan tilskuddet beregnes. Se vedlagt regneark hvor søker kan sette inn premiebeløp og fradragsprosenter. Endelig tilskuddsbeløp beregnes og fastsettes gjennom saksbehandlingen i Helsedirektoratet.

Hvordan søke

Førstegangssøknad

For virksomheter som søker for første gang er det en egen søknadspakke. Første søknad skal blant annet inneholde informasjon og dokumentasjon for hele perioden virksomheten har hatt offentlig tjenestepensjon. Opptjeningsperioden innhenter Helsedirektoratet fra pensjonsleverandøren. Er det første gang din virksomhet søker på dette tilskuddet skal du svare ja på spørsmålet om dette i søknadsskjemaet og du blir sendt til riktig søknadsskjema.

Søknaden skal inneholde:

 • Dokumentasjon på levert tilskuddsberettiget tjeneste
 • Bekreftelse på utskilt offentlig tjenestepensjonsordning
 • Erklæring på frafallelse av rettskrav signert av søkers signaturberettigede
 • Informasjon om søkers omsetning hele perioden søker har hatt pensjonsopptjening i avtale om offentlig tjenestepensjon
 • Fullmakt til Helsedirektoratet til å innhente opplysninger
 • Opplysninger for å vurdere samsvar med reglene om offentlig støtte
 • Opplysninger om gjeldene avtale med stat eller fylkeskommune i 2023
 • Bekreftelse på eventuell annen dekning av pensjonskostnader
 • Kontoutskrift for foregående år (2022) for forsikringstakernummeret søknaden gjelder. Helsedirektoratet skal bruke dette for å se hva som ble tilført deres premiefond i tilskuddsåret (2023). 

Årlig søknad

Hvis din virksomhet har et vedtak om tilskudd for historiske pensjonskostnader før 2023 skal søker kun sende inn "årlig søknad" som er en mindre omfattende søknadspakke. Søknad om tilskudd sendes hvert år.

Søknaden skal inneholde:

 • Fullmakt til Helsedirektoratet til å innhente opplysninger
 • Opplysninger for å vurdere samsvar med reglene om offentlig støtte
 • Opplysninger om gjeldene avtale med stat eller fylkeskommune i 2023
 • Bekreftelse på eventuell annen dekning av pensjonskostnader
 • Kontoutskrift for foregående år (2022) for forsikringstakernummeret søknaden gjelder. Helsedirektoratet skal bruke dette for å se hva som ble tilført deres premiefond i tilskuddsåret (2023). 

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Vedtaksbrev

Søknad behandles og tilskudd utbetales etter at størrelsen på årets pensjonspremier er gjort kjent for Helsedirektoratet fra pensjonsleverandøren.

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

70 196 916 kr

Tildelt

70 196 916 kr

Innvilget

100 %

Søkere

23

Mottakere

18

Søknader

29

Tildelinger

23
0 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?