Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Lindrende enheter

Lindrende enheter

Målet for ordningen er å styrke mangfoldet av tilbud til mennesker som trenger lindrende behandling og omsorg. Det skal skje gjennom etablering og drift av lindrende enheter som drives av frivillige og ideelle organisasjoner etter hospicefilosofien. Målgruppen er mennesker som trenger lindrende behandling og omsorg. Barn og unge og deres pårørende løftes fram spesielt.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 761, post 73

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Mål for ordningen er å styrke mangfoldet av tilbud til mennesker som trenger lindrende behandling og omsorg. Det skal skje gjennom etablering og drift av lindrende enheter som drives av frivillige og ideelle organisasjoner etter hospicefilosofien.

Delmål:

 • Utvikle tilbud for pasienter og pårørende i et miljø preget av ro, verdighet og fellesskap
 • Utvikle samarbeid med andre frivillige organisasjoner og det offentlige tjenestetilbudet
 • Fagutvikling og kompetanseheving

Målgruppen er mennesker som trenger lindrende behandling og omsorg. Barn og unge og deres pårørende løftes frem spesielt.

Tilskuddsordningen er forankret i Meld. St. 24 (2019 – 2020) Lindrende behandling og omsorg. Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve.

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige og ideelle organisasjoner.

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Tillegg og presiseringer

Med forbehold om årlig bevilgning over statsbudsjettet kan det gis tilskudd til prosjekter med varighet i seks år. Tilskudd innvilges enkeltprosjekter i maksimalt 6 år.

Tilskuddet skal ikke finansiere tjenester som tilbys etter avtale med helseforetak.

Det gis ikke tilskudd til byggeprosjekter.

Statlige tilskudd skal ikke benyttes til oppbygging av egenkapital.

Tilskuddsberegning

Igangsatte prosjekter under tilskuddsordningen vil bli prioritert, så lenge måloppnåelsen er tilfredsstillende og vilkårene for tilskuddet ellers er oppfylt.

Prosjekt (80 %)

 • Kunnskapsgrunnlag og kompetanse - Prosjektets forankring i føringer, forskning og erfaringer innen fagområdet. Personalets kompetanse.
 • Tjenestetilbud - Hvilke tjenester som inngår i prosjektet, hvordan tilbudet supplerer det offentlige tilbudet. Samarbeid med andre frivillige organisasjoner og det offentlige.
 • Geografisk nedslagsfelt - Prosjektets geografiske nedslagsfelt og pasientgrunnlag.
 • Brukermedvirkning - I hvilken grad brukerne (herunder barn og deres pårørende) er involvert og får innflytelse på tjenestene.
 • Prioritering av barn - I hvilken grad tilbudet er særlig tilrettelagt for barn, med avlastning, søskensamlinger, pårørendestøtte og sorgarbeid.

Søknad (10 %)

 • Sammenheng mellom aktiviteter og mål - I hvilken grad aktivitetene henger sammen med prosjektets mål.
 • Plan for rapportering - I hvilken grad søknaden viser til gode rutiner for å rapportere om og evaluere prosjektets måloppnåelse.

Budsjett (10 %)

 • Budsjett og sammenheng med mål - I hvilken grad budsjettet gir presis oversikt over utgifter og inntekter. Samsvar mellom budsjettet og mål for prosjektet.
 • Plan for videreføring - Hvordan prosjektet kan videreføres etter prosjektperioden.

Rapporteringskrav

Måloppnåelse

Tilskuddsmottakers vurdering av egne gjennomførte tiltak og hvordan/i hvilken grad dette har bidratt til at målene for tilskuddsordningen som helhet er oppnådd. Indikatorer for vurdering av måloppnåelse fremgår av punkt 2 i regelverket. Det skal rapporteres på mål oppnådde resultater finansiert av tilskuddet. Rapporteringen bør inkludere informasjon om:

 • Kapasitetsutnyttelse (antall plasser og plasser i bruk)
 • Antall brukere og oppholdstid per bruker fordelt på målgrupper
 • Tilrettelegging av tilbudet til ulike brukergrupper (alder, religion, etnisitet, funksjonshemminger)
 • Kvalitativ og kvantitativ vurdering av tilbud, arrangement og ordninger (herunder pårørendestøtte og sorgarbeid) og opplevd nytteverdi av disse, inkludert brukerundersøkelser der dette finnes
 • Samarbeid med frivillige og ivaretagelse av frivilligheten som medspiller
 • Samarbeid med det offentlige om tjenestetilbud og oppfølging av pasienter
 • Samarbeid med FoU-miljøer og utdanningsinstitusjoner
 • Status for fagutvikling, kompetanseheving og kompetanseformidling

Regnskap

Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå. Det skal føres et eget regnskap for hospicevirksomhet adskilt fra eventuell annen virksomhet, herunder virksomhet drevet etter avtale med helseforetak eller kommuner.

Revisorattestasjon

Der det innvilges tilskudd på 200 000 kroner eller høyere, stilles det krav om revisorbekreftelse av regnskapet. Nærmere informasjon om revisorkontroll og attestasjon blir spesifisert i tilskuddsbrevet.

Hvordan søke

 • Søkerens mål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
 • Egenfinansiering

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Tillegg og presiseringer:

Det er ikke krav om egenfinansiering eller delfinansiering fra andre, men det skal oppgis dersom prosjektet har slik finansiering.

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

20 990 206 kr

Tildelt

19 812 206 kr

Innvilget

94,4 %

Søkere

5

Mottakere

2

Søknader

5

Tildelinger

2
19 812 206 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?