Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Aktivitetstilbud for personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester

Aktivitetstilbud for personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester

Tilskuddsordningen skal bidra til at personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester deltar i aktiviteter med sikte på bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 765, post 72

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med ordningen er å bidra til målgruppens deltagelse i aktiviteter med sikte på bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse (faktiske brukereffekter).
Det er videre et selvstendig mål at systematisk bruker- og pårørendemedvirkning på systemnivå, tjenestenivå og individnivå er en integrert del av utvikling- og kvalitetsforbedringsarbeidet i virksomheter som mottar tilskudd. 

Ordningen er en del av samfunnets samlede innsats overfor målgruppen og skal bidra til mangfold og kvalitet i aktivitetstilbud i regi av frivillige og ideelle aktører over hele landet.
Tilbudene skal som hovedregel komme i tillegg til de ordinære, lovpålagte oppgavene som utføres i regi av kommunene. 

Målgruppen for ordningen er personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester. Ordningen retter seg mer mot målgruppen som har større utfordringer med å dekke sine behov utenfor tilskuddsfinansiert aktivitet enn personer som har lettere utfordringer og som allerede kan, eller bør, få dekket sine aktivitetsbehov gjennom ordinære tilbud.
 

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser)

Tillegg og presiseringer:
Det skal framgå av vedtekter eller grunnlagsdokumenter at virksomheten ivaretar et ideelt, ikke-kommersielt formål.  Virksomheten må være registrert i frivillighetsregisteret ved søknadstidspunkt.
 

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

I tillegg til søkers beskrivelse av behov for tjenesten, formål, aktiviteter, samarbeid med kommuner og andre, vil den skjønnsmessige vurderingen vektlegge antall deltakere som nyttiggjør seg av tilbudet. For søkere som har fått tilskudd tidligere, vil det også bli tatt hensyn til hvordan tidligere gjennomførte tiltak har bidratt til at målene for tilskuddsordningen er oppnådd.
For tilskuddsordningen som helhet er det et mål å oppnå en god geografisk spredning med variasjon i ulike typer aktivitetstilbud og faglig og metodisk tilnærming. Det vil derfor også tas hensyn til dette under behandling av enkeltsøknader.

Tillegg og presiseringer
Med forbehold om årlige bevilgninger over statsbudsjettet, kan tilskudd innvilges i opptil tre år. Dersom det søkes om tilskudd for opptil tre år, skal det legges ved en beskrivelse av tiltaket/aktivitetene for hele perioden det søkes om. Denne beskrivelsen må inneholde aktivitetsplan og budsjett per år.

Dersom det innvilges tilskudd for mer enn ett år, må tilskuddsmottaker likevel sende en forenklet søknad hvert år. Budsjettet som legges i det elektroniske søknadskjemaet skal kun være for det aktuelle tilskuddsåret. Det er en forutsetning for videre innvilgelse at måloppnåelsen er tilfredsstillende og vilkårene for tilskuddet ellers er oppfylt.

Tiltak som har fått innvilget tilskudd for flere år vil bli prioritert innenfor perioden. Etter tre år vil man gjøre en ny vurdering av tiltaket og/eller nye tiltak sett opp mot tilskuddsordningens formål og samlet antall søknader til ordningen.  

Tilskuddsberegning:  

Kategori

(vekting)

Kriterier 

Forklaring 

I hvilken grad…

Tiltaket

(40 %)

Mål

og målgruppe

…beskrives antall deltakere som forventes å delta i aktivitetstilbudet.

…beskrives rutiner for rekruttering av målgruppen (se regelverkets punkt 1).

…dekker tiltaket et tilstrekkelig geografisk nedslagsfelt.

Forventede resultater

…beskrives det at aktivitetstilbudet vil bidra til måloppnåelse for ordningen (faktiske brukereffekter som bedret livskvalitet, mestring og aktiv og meningsfull tilværelse).

…beskrives risikovurderinger knyttet til gjennomføring og drift av tiltaket.

Bemanning og kompetanse

…innehar utøvende personell nødvendig kompetanse og erfaring.

…beskrives antallet årsverk/timer for utøvende personell.

… beskrives virksomhetens metodikk, faglig tilnærming og arbeidsform.

Søknad

(40 %)

Gjennomføringsplan

… er omfang og tidsangivelse for tiltakene planlagt (aktivitetsplan med milepæler), slik at det tydelig fremkommer hvordan gjennomføringsplanen vil bidra til ordningens måloppnåelse.

Forankring og helhetlig forløp

…dokumenteres samarbeid med kommuner, herunder beskrivelse av dagens situasjon ved etablering av tilbudet.

…beskrives eventuelt samarbeid med frivillig og ideell sektor, og andre offentlige tjenester.

…beskrives kontinuitet i og utvikling av tiltaket utover etableringsåret ved videre tilskudd.

Bruker- og pårørende-medvirkning

…beskrives hvordan brukererfaring, erfaringskompetanse og pårørendes erfaring vil tas i bruk (eksempelvis om det opprettet brukerutvalg e.l., om det er ansatt/tilknyttet brukermedvirker, erfaringskonsulent eller annen person med brukererfaring mv.).

… vil brukertilfredshetsundersøkelser gjennomføres, herunder aggregerte resultater.

…beskrives hvordan tilbakemeldingsverktøy vil bli tatt i bruk og hvilke verktøy som vil anvendes. 

Budsjett

(20 %)

Budsjett

…beskrives budsjettet med en klar og presis oversikt over utgifter/inntekter.

Sammenheng mellom søknadsbeløp og aktivitetene

…beskrives sammenhengen mellom budsjettet og planlagt aktivitet. 

Forventede inntekter

…beskrives forventede inntekter fra kommuner/andre til tiltaket.

Rapporteringskrav

Rapporten skal utformes på en slik måte at den lett kan sammenlignes med opplysninger i søknaden. 

Måloppnåelse:

Tilskuddsmottakers vurdering av gjennomførte tiltak sett opp mot beskrivelsen i sin søknad og hvordan/i hvilken grad dette har bidratt til at målene for tilskuddsordningen (se regelverkets punkt 1 og 2) er oppnådd. 

 • Egenvurdering av måloppnåelse i henhold til målene for tilskuddsordningen.
 • Aktivitetens/tiltakets omfang i henhold til gjennomføringsplan i søknaden.
 • Beskrivelse av og antall brukere som er involvert i tiltakene. 
 • Brukertilfredshet, nytteverdi for deltakerne, herunder:
  • Beskrivelse av hvordan brukererfaring, erfaringskompetanse og pårørendes erfaring er tatt i bruk i tiltaket/tilbudet. 
  • Beskrivelse av hvordan brukertilfredshetsundersøkelser er gjennomført, herunder fremvisning av aggregerte resultater. 
  • Beskrivelse av hvilket tilbakemeldingsverktøy som er tatt i bruk og hvilke verktøy som ble anvendt.  
 • Eventuelle øvrige rapporteringskrav beskrevet i vedtaksbrevet.

Regnskap:

Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå. Nærmere informasjon om regnskapsrapportering blir spesifisert i tilskuddsbrevet.

Revisorattestasjon:

Der det innvilges tilskudd på 200 000 kroner eller høyere stilles det krav om revisorbekreftelse av regnskapet. Nærmere informasjon om revisorkontroll og attestasjon blir spesifisert i tilskuddsbrevet.
 

Hvordan søke

 • Beskrivelse av hva søkeren ønsker å oppnå med tilskuddet (formålet med søknaden skal gjenspeile formålet for ordningen og beskrive behovet for tjenesten)
 • Beskrivelse av tiltak/aktiviteter, samt gjennomføringsplan med milepæler
 • Antall deltakere som forventes å delta i aktivitetstilbudet
 • Dokumentasjon av samarbeid med kommuner
 • Budsjett (må kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap)
 • Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet

Veiledning til søknad om flerårige tilskudd
Det er mulig å søke om tilskudd for inntil tre år på denne tilskuddsordningen. Søker må angi i søknadskjema hvor mange år man søker om tilskudd for. Budsjettet og søknadssum som skrives inn i søknadsskjemaet skal kun gjelde for søknadssåret. Budsjett og aktivitetsplan for senere år skal skrives inn i følgende vedlegg som skal lastes opp sammen med søknaden: VEDLEGG
 

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt

Tillegg og presiseringer:
Søknaden skal inneholde en beskrivelse av planlagt aktivitet og hvordan dette vil bidra til måloppnåelse for tilskuddsordningen. Tildelingskriteriene beskrevet i regelverkets punkt 5 viser til hvilke sider ved søknaden som vurderes ved tilskuddsberegning. Det er dermed en fordel at søkeren belyser disse på en hensiktsmessig måte.

Dokumentasjon på kommunalt samarbeid skal:
-   Være knyttet til tiltaket det søkes tilskuddsmidler til.
-   Inneholde en kort beskrivelse av hva samarbeidet innebærer.
-   Være gjeldende for den perioden det søkes tilskuddsmidler.
Søknader som beskriver tiltak i flere kommuner, må dokumentere samarbeid med alle kommunene hvor tiltaket gjennomføres.
Dokumentasjon kan være en avtaler/kontrakter, bekreftelser eller annen kommunikasjon om samarbeidet

Merk: Dokumentasjon på samarbeid med kommuner skal lastes opp sammen med søknaden. Dokumentasjon på samarbeid med kommuner kan ikke ettersendes. 

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

639 858 917 kr

Tildelt

260 471 345 kr

Innvilget

40,7 %

Søkere

118

Mottakere

61

Søknader

239

Tildelinger

142
260 471 345 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?