Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Aktivitetstilbud rettet mot personer med psykiske problemer, rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring

Aktivitetstilbud rettet mot personer med psykiske problemer, rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring

Tilskuddsordningen skal bidra til at personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester deltar i aktiviteter med sikte på bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse (faktiske brukereffekter).

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler og Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 765, post 72

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med ordningen er å støtte opp om frivillige og ideelle virksomheter som driver aktivitets- og oppfølgingstilbud overfor personer med psykiske problemer, rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring. Tiltakene skal bidra til større mangfold i samfunnets samlede innsats overfor målgruppen. Tiltakene skal som en hovedregel komme i tillegg til de ordinære, lovpålagte oppgavene som utføres i regi av kommunene.

Målgruppen er personer med psykiske problemer, rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring.

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige og ideelle organisasjoner.

Uavhengig av organisasjonsform skal det framgå av vedtekter eller grunnlagsdokumenter at virksomheten ivaretar et ideelt, ikke-kommersielt formål.

Unntak: Midler som er øremerket navngitte tilskuddsmottakere i statsbudsjettet kan gis andre mottakergrupper.

Hva kan tilskuddet brukes til

Beløp: 412 mill. kroner i 2021 til Aktivitetstilbud og Grunntilskudd-ordningene samlet

Det gis tilskudd til

Det er behov for å styrke samarbeidet mellom kommunene og de frivillige organisasjonene for å øke kvaliteten på tjenestene som tilbys og få bedre slagkraft i det lokale oppfølgingsarbeidet. Det vil bli lagt vekt på at virksomheten kan dokumentere et samarbeid med kommunen, som har ansvaret for ordinære, lovpålagte tjenester til personer med rusmiddelproblemer. Helsedirektoratet/Fylkesmannen prioriterer på grunnlag av en faglig vurdering av opplysninger gitt i søknad og beskrivelsen av tiltaket. Helsedirektoratet vil legge vekt på om ev. tidligere tilskudd til samme formål har gitt de ønskede resultater.

Andre tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse. Se regelverket pkt. 4 for ytterligere informasjon.

Rapporteringskrav

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

Hvordan søke

 • Søkerens formål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Delfinansiering/ tilskudd fra andre instanser
 • Egenfinansiering
 • Søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet).
 • Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse
 • Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Tillegg og presiseringer

Søknaden skal beskrive planlagt aktivitet i samsvar med formålet for ordningen. Beskrivelsen av planlagt aktivitet skal omfatte:

 • Målgruppe
 • Tiltakenes art
 • Omfang (antall plasser)
 • Innhold (herunder metodikk/faglig tilnærming i virksomheten, arbeidsform, behandlingstiltak, individuell plan/behandlingsplan)
 • Antall frivillige årsverk (herunder beskrivelse av hvordan frivillige benyttes i tiltaket (funksjon/oppgaver)
 • Gjennomføringsplan
 • Forventede resultater
 • Plan for brukermedvirkning og pårørendeinvolvering
 • Brukertilpasset informasjon om aktiviteten/tiltaket

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid, gjerne flere måneder. Når søknadene er ferdig behandlet, sender vi et vedtaksbrev.

Ubrukte midler

 1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
 2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

580 114 827 kr

Tildelt

297 413 933 kr

Innvilget

51,3 %
297 413 933 kr

Tildelt andre

0 kr

Søkere

134

Mottakere

79

Søknader

230

Tildelinger

139

Mottakere og søkere

Loading...

Årsoversikt

Tildelt