Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Aktivitetstilbud for personer med psykiske helseproblemer, rusmiddelproblemer og/ eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester

Aktivitetstilbud for personer med psykiske helseproblemer, rusmiddelproblemer og/ eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester

Tilskuddsordningen skal bidra til at personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester deltar i aktiviteter med sikte på bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse (faktiske brukereffekter).

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist (2022)

Type tilskudd

Prosjektmidler og Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 765, post 72

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med ordningen er å bidra til målgruppens deltagelse i aktiviteter med sikte på bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse (faktiske brukereffekter).

Det er videre et selvstendig mål at systematisk bruker- og pårørendemedvirkning på systemnivå, tjenestenivå og individnivå er en integrert del av utvikling- og kvalitetsforbedringsarbeidet i virksomheter som mottar tilskudd.

Ordningen er en del av samfunnets samlede innsats overfor målgruppen og skal bidra til mangfold og kvalitet i aktivitetstilbud i regi av frivillige og ideelle aktører over hele landet.

Tilbudene skal som hovedregel komme i tillegg til de ordinære, lovpålagte oppgavene som utføres i regi av kommunene.

Målgruppen for ordningen er personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester. Ordningen retter seg mer mot målgruppen som har større utfordringer med å dekke sine behov utenfor tilskuddsfinansiert aktivitet enn personer som har lettere utfordringer og som allerede kan, eller bør, få dekket sine aktivitetsbehov gjennom ordinære tilbud.

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige og ideelle organisasjoner.

Det skal framgå av vedtekter eller grunnlagsdokumenter at virksomheten ivaretar et ideelt, ikke-kommersielt formål.

Virksomhetene må være registrert i frivillighetsregisteret ved søknadstidspunkt.

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse

Det gis tilskudd til 

I tillegg til søkers beskrivelse av behov for tjenesten, formål, aktiviteter, samarbeid med kommuner og andre, vil vi i den skjønnsmessige vurderingen vektlegge antall deltakere som nyttiggjør seg av tilbudet. For søkere som har fått tilskudd tidligere, vil vi også ta hensyn til hvordan tidligere gjennomførte tiltak har bidratt til at målene for tilskuddsordningen er oppnådd.

For tilskuddsordningen som helhet er det et mål å oppnå en god geografisk spredning med variasjon i ulike typer aktivitetstilbud og faglig og metodisk tilnærming. Vi vil derfor også ta hensyn til dette når vi behandler enkeltsøknader.

Vekting av kriterier

Tiltaket (40%)

Mål og målgruppe

I hvilken grad

 • beskrives antall deltakere som forventes å delta i aktivitetstilbudet.
   
 • beskrives rutiner for rekruttering av målgruppen (se regelverkets punkt 1).
 • dekker tiltaket et tilstrekkelig geografisk nedslagsfelt

Forventede resultater

I hvilken grad

 • beskrives det at aktivitetstilbudet vil bidra til måloppnåelse for ordningen (faktiske brukereffekter som bedret livskvalitet, mestring og aktiv og meningsfull tilværelse).
 • beskrives risikovurderinger knyttet til gjennomføring og drift av tiltaket.

Bemanning og kompetanse

I hvilken grad

 • innehar utøvende personell nødvendig kompetanse og erfaring.
 • beskrives antallet årsverk/timer for utøvende personell.
 • beskrives virksomhetens metodikk, faglig tilnærming og arbeidsform.

Søknad (40%)

Gjennomføringsplan

I hvilken grad

 • er omfang og tidsangivelse for tiltakene planlagt (aktivitetsplan med milepæler), slik at det tydelig fremkommer hvordan gjennomføringsplanen vil bidra til ordningens måloppnåelse.

Forankring og helhetlig forløp

I hvilken grad

 • dokumenteres samarbeid med kommuner, herunder beskrivelse av dagens situasjon ved etablering av tilbudet.
 • beskrives eventuelt samarbeid med frivillig og ideell sektor, og andre offentlige tjenester.
 • beskrives kontinuitet i og utvikling av tiltaket utover etableringsåret ved videre tilskudd.

Bruker- og pårørende-medvirkning

I hvilken grad

 • beskrives hvordan brukererfaring, erfaringskompetanse og pårørendes erfaring vil tas i bruk (eksempelvis om det opprettet brukerutvalg e.l., om det er ansatt/tilknyttet brukermedvirker, erfaringskonsulent eller annen person med brukererfaring mv.).
 • vil brukertilfredshetsundersøkelser gjennomføres, herunder aggregerte resultater.
 • beskrives hvordan tilbakemeldingsverktøy vil bli tatt i bruk og hvilke verktøy som vil anvendes. 

Budsjett (20%)

Budsjett

I hvilken grad

 • beskrives budsjettet med en klar og presis oversikt over utgifter/inntekter.

Sammenheng mellom søknadsbeløp og aktivitetene

I hvilken grad

 • beskrives sammenhengen mellom budsjettet og planlagt aktivitet. 

Forventede inntekter

beskrives forventede inntekter fra kommuner/andre til tiltaket.

Rapporteringskrav

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

Hvordan søke

 • Beskrivelse av hva søkeren ønsker å oppnå med tilskuddet (formålet med søknaden skal gjenspeile formålet for ordningen og beskrive behovet for tjenesten).
 • Beskrivelse av tiltak/aktiviteter, samt gjennomføringsplan med milepæler.
 • Antall deltakere som forventes å delta i aktivitetstilbudet.
 • Dokumentasjon av samarbeid med kommuner og eventuelt med frivillige organisasjoner, offentlig sektor og ulike fagmiljøer.
 • Budsjett (må kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap).
 • Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Tildelingskriteriene beskrevet i regelverkets punkt 4 (se fullstendig regelverk nedenfor) viser til hvilke sider ved søknaden som vurderes ved tilskuddsberegning. Det er dermed en fordel at søkeren belyser disse på en hensiktsmessig måte.

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

639 858 917 kr

Tildelt

257 571 345 kr

Innvilget

40,3 %

Søkere

118

Mottakere

58

Søknader

239

Tildelinger

139
257 571 345 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?