Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Driftstilskudd til bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse-, rus- og voldsfeltet

Driftstilskudd til bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse-, rus- og voldsfeltet

Tilskuddsordningen skal bidra til å integrere bruker- og/eller pårørendemedvirkning i helse- og omsorgstjenestens utvikling og kvalitetsforbedring av tjenestetilbud innen psykisk helse-, rusmiddel-, og voldsfeltet.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 765, post 71

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å integrere bruker- og/eller pårørendemedvirkning i helse- og omsorgstjenestens utvikling og kvalitetsforbedring av tjenestetilbud innen psykisk helse-, rusmiddel-, og voldsfeltet. Tilskuddsmottager skal bidra med bruker- og pårørendemedvirkning på system- og tjenestenivå basert på brukerkompetanse og -erfaringer som skal ha effekt for brukere av tjenester og tilbud innen rus, psykisk helse- og voldsfeltet og deres pårørende.

Formålet er tydeliggjort under punkt 3.

Ett langsiktig mål er at alle landets fylker skal ha tilstrekkelig tilfang av og tilgang til bruker- og pårørenderepresentanter.

Direkte målgruppe for tilskuddsordningen er bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse, rus og voldsfeltet. Den endelige målgruppen er brukere av tjenester og tilbud innen rus, psykisk helse- og voldsfeltet og deres pårørende.

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige og ideelle organisasjoner

Tillegg og presiseringer:

 • Tilskuddsordningen skal gi støtte til organisasjoner som har bruker- og/eller pårørendemedvirkning som sin kjernevirksomhet/formål, og som kan dokumentere dette gjennom f.eks. vedtekter for organisasjonen. Organisasjonens vedtekter skal også vise at organisasjonen er medlemsbasert og demokratisk, og at søker ivaretar et ideelt, ikke-kommersielt formål.
 • For å kunne søke om tilskudd under tilskuddsordningen, må organisasjonene drive aktiv bruker- og/eller pårørendemedvirkning på alle tre nivåer (se punkt 6)
 • I tillegg kan paraplyorganisasjoner søke så fremt de har bruker- og/eller pårørendemedvirkning i tråd med tilskuddsordningens formål som sin kjernevirksomhet, og at flertallet av bruker- og pårørendeorganisasjoner de representerer, tilfredsstiller kravet om aktiv bruker- og pårørendemedvirkning på alle tre nivåer i tråd med tilskuddsordningens formål.

Det er et krav at organisasjonen samarbeider med:
•   det offentlige tjenesteapparatet som kommuner, statsforvalteren, fylkeskommuner og helseforetak

Det vektlegges at organisasjonene samarbeider med:
•   andre bruker- og pårørendeorganisasjoner og/eller andre brukermiljøer
•   utdanningsinstitusjoner og kompetansesentre/-miljøer

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Tilskuddet skal benyttes til drift av organisasjonene jf. punkt 2 over, dvs. til organisasjonenes kjernevirksomhet/-oppgaver på system-, tjeneste- og individnivå.

Kjerneoppgavene inkluderer:

 • Aktiv bruker- og/eller pårørendemedvirking på alle tre nivåer: system-, tjeneste- og individnivå. Eksempelvis påvirkningsarbeid og deltakelse i råds-, utvalgs- og arbeidsgrupper på politisk/system- og tjenestenivå.
 • Innsamling, systematisering, bruk og formidling av bruker- og pårørendeerfaringer/-kunnskap, bl.a gjennom ulike tiltak og aktiviteter med organisasjonens brukere og pårørende.
 • Rekruttering, opplæring samt kontinuerlig veiledning og oppfølging av bruker- og pårørenderepresentanter knyttet til organisasjonene. Søkerne skal tilstrebe best mulig geografisk utbredelse i tilgjengelig bruker- og pårørenderepresentasjon, også gjennom samarbeid med hverandre.

Det gis videre tilskudd til:
•   Lønnskostnader inkl sosiale kostnader nødvendige for å utføre kjerneoppgavene
•   Reiseutgifter som er nødvendige for å utføre kjerneoppgavene.
•   Administrasjon og grunnleggende informasjonsarbeid (f.eks. husleie, strøm, telefon, drift av nettsider/sosiale medier, medlemskontakt, lønnsmidler administrasjon) knyttet til utførelse av kjerneoppgavene.

For tilskuddsordningen som helhet er det et mål å oppnå god geografisk spredning av tilgjengelige bruker- og pårørenderepresentanter.
•   Tilskuddet skal ikke benyttes til å delta i eller finansiere forskningsprosjekter.
•   Tilskuddet skal ikke benyttes til rent sosiale aktiviteter.
•   Tilskuddet skal ikke benyttes til investeringer.

Vurderingskriterier ved behandling av søknader:

Kategori

(vekting)

Kriterier

Forklaring

Oppgaver/tiltak

(60%)

Sammenheng mellom tilskuddsordningens mål og kjerneoppgavene/aktivitetene

Hvordan og i hvilken grad vil aktivitetene som er beskrevet i søknaden, støtte opp under kjerneoppgavene (se punkt 4) og bidra til måloppnåelse for tilskuddsordningen?

Aktiv brukermedvirkning på alle nivåer

Hvordan og i hvilken grad det er beskrevet hvordan organisasjonen driver påvirkningsarbeid, råds-, utvalgs- og arbeidsgruppearbeid på system- og tjenestenivå?

Innsamling, systematisering, bruk og formidling av bruker- og pårørendeerfaringer/-kunnskap

Hvordan og i hvilken grad søkeren innhenter, systematiserer, bruker og formidler  organisasjonen bruker- og pårørendeerfaringer/-kunnskap, og hvordan dette inngår i organisasjonen arbeid på system og tjenestenivå?

Rekruttering, opplæring og kontinuerlig veiledning og oppfølging av bruker- og pårørenderepresentanter

Hvordan planlegger og jobber organisasjonen med rekruttering, opplæring, kontinuerlig veiledning og oppfølging av bruker- og pårørenderepresentanter?

Samhandling innen bruker- og pårørendefeltet med offentlig sektor og andre

Hvordan og i hvilken grad vil søkeren samhandle/samarbeide med andre bruker- og pårørendeorganisasjoner, offentlig sektor og andre relevante aktører; hvem er disse, hvilke tema og/eller oppgaver samarbeides det om, og hvor formalisert er samarbeidet?

Balanse mellom kjerneoppgavene

I hvilken grad er det rimelig balanse mellom kjerneoppgavene det søkes tilskudd til?

Nedslagsfelt

I hvilken grad bidrar søkeren til utbredelse av bruker- og pårørende medvirkning i alle landets regioner?

Søknad

(20%)

Samlet vurdering av søknaden inkl. fremdriftsplan

I hvilken grad gir søknaden en god og realistisk beskrivelse av oppgavene/tiltakene?

I hvilken grad henger tidsplan, aktiviteter og målangivelse sammen?

Erfaring/kompetanse innenfor området bruker- og pårørende påvirkning/-medvirkning

I hvilken grad viser søkeren tilstrekkelig erfaring/kompetanse?

Måloppnåelse fra tidligere år

For søkere som har fått tilskudd tidligere, vil vi ta hensyn til hvordan tidligere gjennomførte aktiviteter har bidratt til at mål for tilskuddsordningen er oppnådd.

Mangler ved søknaden

I hvilken grad oppfyller søknaden formelle krav til hva søknaden skal inneholde (punkt 3)?

Budsjett

(20%)

Klart og presist budsjett

I hvilken grad gir søknadens budsjett en klar og presis oversikt over ulike planlagte utgifter (og evt. inntekter)?

Sammenheng mellom søknadsbeløp, målangivelse i søknaden og planlagte oppgaver/aktiviteter

I hvilken grad henger budsjettet sammen med målangivelse i søknaden og planlagte oppgaver/aktiviteter oppgitt i søknaden?

Sammenheng mellom søknadsbeløp og tilgjengelig budsjett

I hvilken grad kan søknadsbeløpet anses som rimelig ift. tilskuddsordningens budsjett og søknadsmengde?

Rapporteringskrav

Måloppnåelse:

Tilskuddsmottakers vurdering av gjennomførte tiltak og hvordan/i hvilken grad dette har bidratt til å nå målene for tilskuddsordningen. Tilskuddsmottakers skal rapportere kvantitativt på kriteriene for formåloppnåelse (se regelverkets punkt 2) på resultat- og effektmål (se regelverkets punkt 3, 5, 6 og 7). I tillegg skal mottaker:

 • Gi en kort beskrivelse av hvordan mottaker har samlet inn, systematisert, brukt og formidlet bruker- og pårørendeerfaringer/-kunnskap
 • Gi en kort beskrivelse av hvordan mottaker har rekruttert, lært opp og fulgt opp brukerrepresentanter
 • Gi en kort beskrivelse av de viktigste samarbeidene mottakerne har bidratt i, hvilke aktører de har samarbeidet med og om hvilke tema og/eller oppgaver
 • Gi en kort beskrivelse av de viktigste politiske prosessene mottakerne har deltatt i.
 • Rapportere på administrative indikatorer:Antall medlemmer
  Antall lønnede årsverk og antall ansatte
  Antall ulønnede årsverk
 • Eventuelle øvrige rapporteringskrav beskrevet i tilskuddsbrevet.

Regnskap: Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå. Nærmere informasjon om regnskapsrapportering blir spesifisert i tilskuddsbrevet

Revisorattestasjon: Der det innvilges tilskudd på 200 000 kroner eller høyere stilles det krav om revisorbekreftelse av regnskapet. Nærmere informasjon om revisorkontroll og attestasjon blir spesifisert i tilskuddsbrevet

MERK: Rapportering for tilskudd innvilget i 2023: I tillegg til rapportskjema i Altinn, skal tilskuddsmottaker fylle ut et vedlegg til rapportskjemaet. Last ned og fyll ut følgende vedlegg og last opp på slutten av rapportskjemaet i Altinn.

Hvordan søke

 • Beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse for prosjektet
 • Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

MERK: Vedlagte skjema må fylles ut og lastes opp med søknaden:

Søknadsskjema del 1 (DOCX)

Søknadsskjema del 2 (DOCX)

Tillegg og presiseringer:

 • Søknaden skal inneholde vedtekter som viser at bruker- og pårørendemedvirkning er organisasjonens kjernevirksomhet, at organisasjonen er medlemsbasert og demokratisk, og at søker ivaretar et ideelt, ikke-kommersielt formål.
 • Søknaden skal inneholde en fremdriftsplan som viser hvilke aktiviteter som skal gjennomføres for å løse kjerneoppgavene beskrevet i punkt 6.
 • Søknaden skal beskrive hvordan søker innhenter og systematiserer bruker- og/eller pårørendekunnskap, og hvordan denne blir aggregert fra individ- til gruppenivå.
 • Søknaden skal beskrive hvordan bruker- og pårørendeorganisasjonen benytter og formidler bruker- og/eller pårørendekunnskap i sin virksomhet, f.eks. hvordan denne inngår i opplæring av bruker- og pårørenderepresentanter som skal arbeide på tjeneste- og systemnivå.
 • Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av de viktigste politiske prosessene mottakerne planlegger å ta aktivt del i.
 • Søknaden skal beskrive hvilke råd og utvalg søkeren planlegger å ta aktivt del i i.
 • Søknaden skal beskrive de viktigste samarbeidene søkeren skal delta i, hvilke aktører søkeren skal samarbeide med, og hvilke tema og/eller oppgaver som det skal samarbeides om.
 • Søknaden skal inneholde et realistisk anslag fra søkeren på hva eller hvor mye de vil oppnå eller levere med de innvilgede midlene ved utgangen av tilskuddsåret (målangivelse). Dette skal opplyses for hvert av kriteriene for måloppnåelse på både resultatmål og effektmål for tiltaket. Målangivelsen kan også være binært, dvs. JA/NEI. Målangivelsen vil brukes i Helsedirektoratets vurdering av søknaden sammen med de øvrige vurderingskriteriene. Hvis søkeren ikke planlegger å gjennomføre aktiviteter på alle punktene i listen over, settes målangivelsen til 0.

Det er ikke krav om egenfinansiering eller delfinansiering fra andre, men det skal oppgis i søknaden dersom tiltaket har slik finansiering.

Dersom tilskudd innvilges skal tilskuddsmottaker i sin rapportering per 31.12, det året tilskuddet ble tildelt, rapportere resultater på samme målangivelse som de oppga i søknaden. Helsedirektoratet vil sammenligne rapportert resultat med målangivelsen i søknaden i sin vurdering av tiltakets måloppnåelse.

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

261 571 679 kr

Tildelt

134 624 560 kr

Innvilget

51,5 %

Søkere

56

Mottakere

39

Søknader

56

Tildelinger

39
134 624 560 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?