Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Fagutvikling og kompetanseheving i omsorgstjenestene til samiske brukere

Fagutvikling og kompetanseheving i omsorgstjenestene til samiske brukere

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bygge opp, implementere og styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene til brukere med samisk språk og kulturbakgrunn gjennom fagutvikling og kompetanseheving.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bygge opp, implementere og styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene til brukere med samisk språk og kulturbakgrunn gjennom fagutvikling og kompetanseheving. Tiltakene skal rettes mot områder som omfatter innbyggere med både sør-, nord- og lulesamisk språk og kultur.

Hvem kan motta tilskudd

 • Kommuner
 • Fylkeskommuner
 • Frivillige og ideelle organisasjoner
 • Bedrifter

Det er et krav at tilskuddsmottaker(e) besitter kompetanse om samisk språk og kultur og om samiske samfunnsforhold. Det er lagt til grunn at dagens struktur for utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester ikke skal benyttes til formålet, samtidig som det ikke skal bygges opp nye kompetansesentra. Derimot forventes det samarbeid og erfaringsutveksling mellom relevante aktører.

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Tilskuddet tildeles ett eller flere eksisterende fagmiljøer som har kompetanse på samisk språk og kultur. Tiltakene som det er bevilget midler til tidligere, kan vise til gode resultater og har overføringsverdi, vil bli prioritert.

Det gis tilskudd til

Fagmiljø som kan bidra til:

 • innovasjon og/eller forbedringsarbeid i kommunale helse- og omsorgstjenester til samiske brukere - å framskaffe, initiere og spre kunnskap om særskilte behov og rettigheter til brukere med samisk språk og kulturbakgrunn i kommunale helse- og omsorgstjenester
 • å gi råd og veiledning til kommunale helse- og omsorgstjenester om tiltak og tilrettelegging for å sikre likeverdige tjenester til samiske brukere som urfolk
 • kunnskaps- og erfaringsutveksling og samarbeid med ulike fagmiljøer som retter seg mot eller yter tjenester til den samiske befolkningen, samt andre institusjoner og miljøer som har kompetanse om samiske språk og kultur, og lokale USHTer.

Rapporteringskrav

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Hvordan søke

 • Søkerens mål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet).
 • Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse
 • Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet

For kommuner og fylkeskommuner: Søknaden undertegnes av rådmannen eller den som har signeringsfullmakt. For alle andre: Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt

Søknadsbehandling

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Dette fører til at saksbehandlingen tar tid, gjerne flere måneder. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Ubrukte midler

 1. Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd på samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
 2. Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet