Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Psykisk helse i skolen

Psykisk helse i skolen

Formålet med ordningen er å styrke området psykisk helse i skolen med fokus på bedre læringsmiljø, økt kompetanse, trivsel og samarbeid mellom instanser og tjenester for barn og unge.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler og Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 714, post 79

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet er å styrke området psykisk helse i skolen med fokus på bedre læringsmiljø, økt kompetanse, trivsel og samarbeid mellom sentrale instanser og tjenester for barn og unge.

 1. Styrke læring, helse og trivsel til de elever i skolen som har psykiske vansker eller lidelser.
 2. Videreføre og styrke skolens systematiske arbeid for å skape et læringsmiljø som fremmer alle elevenes psykiske helse.
 3. Bidra til at elever er bedre i stand til å ivareta egen psykiske helse og ha kunnskap om hva de kan gjøre dersom de selv eller venner/nære opplever psykiske vansker.
 4. Heve kunnskap og kompetanse om psykisk helse blant lærere og andre aktører i skolen.
 5. Styrke samarbeid mellom viktige instanser for elevenes læringsmiljø og psykiske helse.
 6. Gi psykologistudenter erfaring med forebyggende arbeid.

Primærmålgruppe: Alle elever og elever med psykiske vansker og lidelser spesielt, lærere og skoleledelse.

Sekundærmålgruppe: Lokale helsetjenesten og foresatte.

Tertiærmålgruppe: Psykologistudenter

Hvem kan motta tilskudd

 • Statlige foretak (f.eks. RHF/HF)
 • Frivillige og ideelle organisasjoner
 • Universiteter og høgskoler

Tillegg og presiseringer:

3 mill. kroner er øremerket i Prop. 114 S (2018–2019) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019 Foreløpig utgave til formål nr 6. Psykologistudentene vil få kunnskap om og erfaring med ungdoms psykiske helse og sosiale hverdag, og forebyggende arbeid i skolen.

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Vurderingen av tildeling er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadenes forventede måloppnåelse opp mot målene for tilskuddsordningen. 

Prosjekt - vektes 50 %

 • Fokus på lærere
  • I hvilken grad har tiltaket fokus på lærere?
 • Fokus på elever
  • I hvilken grad har tiltaket fokus på elever i grunnskolen og videregående opplæring?
 • Fokus på psykologistudenter
  • I hvilken grad får psykologistudenter erfaring med forebyggende arbeid i skolen?
 • Forankring
  • I hvilken grad er tiltaket forankret i skoleledelse / skoleeier og andre aktører i skolen, i hvilken grad er tiltaket forankret som en del av et systemisk arbeid i skolen? I hvilken grad er tiltaket forankret i UH-sektoren?
 • Samhandling og samarbeid
  • I hvilken grad bidrar tiltaket til å styrke samhandling og samarbeid på tvers av sektorer? I hvilken grad samarbeider prosjektet med UH-sektoren både om faglig innhold og rekruttering/oppfølging av psykologistudenter?
 • Fremme læring, psykisk helse og trivsel
  • I hvilken grad bidrar tiltaket til å fremme læring, psykisk helse og trivsel til alle elever og elever med psykiske plager spesielt?
 • Samarbeid og brukermedvirkning
  • I hvilken grad er elever, lærere og skoleeier med å utvikle og påvirke gjennomføringen av tiltaket?

Søknad - vektes 30 %

 • Planlegging av aktivitet og tidsplan
  • I hvilken grad legges det opp til en realistisk tidsplan for tiltaket?
 • Kunnskap og erfaring
  • I hvilken grad har søker kunnskap og erfaring med arbeid i og med skolen?
 • Overføringsverdi og utvikling av ny kunnskap
  • I hvilken grad vil tiltaket ha en overføringsverdi til andre skoler og kommuner.
  • I hvilken grad vil tiltaket kunne bidra til å utvikle ny kunnskap.
  • Hvordan bearbeides og ev. spres kunnskap og erfaringer fra prosjektet?
 • Evaluering og/eller brukerundersøkelse
  • Er det lagt planer for evaluering av tiltaket, eventuelt hvordan (eksempelvis ved brukerundersøkelse)?
 • Kriterier for måloppnåelse
  • Søker skal definere konkrete kriterier som kan belyse måloppnåelse for sitt tiltak. Kriteriene skal være skjønnsbaserte og/eller kvantifiserbare så fremt det er mulig. Kriteriene skal benyttes i søkers rapportering.

Budsjett - vektes 20 %

 • Klart og presist budsjett
  • I hvilken grad gir prosjektets budsjett en klar og presis oversikt over de ulike planlagte utgiftene/inntektene?
 • Kost/nytte vurdering
  • I hvilken grad henger budsjettet sammen med målet for tiltaket?
 • Plan for viderefinansiering
  • Har søkeren reflektert ang. hvordan prosjektet kan finansieres dersom ordningen ikke videreføres?

I tildelingen vil det bli lagt vekt på å få bredde i tiltakene for å få erfaringer og kunnskap om ulike metodiske tilnærminger. Programeiere som har vært med i første fase av Psykisk helse i skolen vil bli prioritert ved tildeling. Dette gjelder ikke for øremerkede midler i tilleggsbevilgning, formål 6.

Rapporteringskrav

Måloppnåelse

 • Tilskuddsmottakeren må vurdere hvordan gjennomførte tiltak har ført til måloppnåelsen.
 • Det skal i tillegg rapporteres kriteriene for måloppnåelsen:
  • Antall personer innenfor de ulike målgruppene som er nådd
  • Antall skoler og kommuner som er nådd
  • Antall psykologistudenter som er nådd
  • Opplevd styrking av kunnskap og kompetanse, skolens systematiske arbeid og samarbeid mellom relevante instanser
  • Kvalitativ vurdering av ordningens effekter for elever, lærere, psykologistudenter og andre aktører
 • Det skal rapporteres for kalenderåret, dvs. per 31.12 året tilskuddet ble tildelt.

Regnskap

Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå. Frist for regnskap pr 31.12 innen 1.4 påfølgende år.

Revisorattestasjon

Frist og krav for revisorkontroll og attestasjon er spesifisert i tilskuddsbrevet.

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister.

Hvordan søke

 • Søkerens mål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
 • Egenfinansiering
 • Søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet).
 • Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse
 • Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet
 • Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.
 • Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

76 825 366 kr

Tildelt

23 543 459 kr

Innvilget

30,6 %
15 303 412 kr

Tildelt andre

8 240 047 kr

Søkere

46

Mottakere

11

Søknader

51

Tildelinger

13

Mottakere og søkere

Loading...

Årsoversikt

Tildelt