Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

Tilskuddene skal fremme kvaliteten i redningstjenesten. Frivillige organisasjoner skal settes bedre i stand til å delta i redningsaksjoner når mennesker har behov for umiddelbar hjelp fra fare for død eller skade som følge av akutte hendelser.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Justis- og beredskapsdepartementet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler og Prosjektmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 455, post 71

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskuddene skal fremme kvaliteten i redningstjenesten. Frivillige organisasjoner skal settes bedre i stand til å delta i redningsaksjoner når mennesker har behov for umiddelbar hjelp fra fare for død eller skade som følge av akutte hendelser.

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF), frivillige organisasjoner i redningstjenesten som representeres av FORF og andre lignende frivillige organisasjoner som deltar i redningstjenesten, kan få tilskudd.

Som frivillig virksomhet regnes aktiviteter som ikke er

a.fortjenestebaserte

b.organisert av det offentlige

c.basert på samvirkeprinsipper og omfattes av samvirkeloven.

Frivillig virksomhet drives av

a.ikke-økonomiske (ideelle) foreninger

b.alminnelige stiftelser som ikke deler ut midler, eller som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet

c.næringsdrivende stiftelser som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet

d.aksjeselskaper som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet.

Tilskuddsmidlene tildeles hovedorganisasjoner, som skal fordele videre til de lokale lagene og foreningene i organisasjonen som har betydning for redningstjenesten.

Hva kan tilskuddet brukes til

Det kan gis tilskudd til tiltak som bidrar til å oppfylle formålet i § 1, for eksempel kursing og kompetanseutvikling, utstyr og til drift av organisasjonene.

Tilskuddene inkluderer premie til forsikringsordningen til mannskapene i de frivillige organisasjonene i redningstjenesten, til ivaretakelse av sekretariatsfunksjonen for Nasjonalt Redningsfaglig Råd og til Frivillige Organisasjoners Fedningsfaglige Forum (FORF). 

I tillegg dekker tilskuddet Nødnett til de frivillige organisasjonene. 


Andre tildelingskriterier

Tilskuddsordningen innbefatter organisasjoner som inngår i redningsplanverket og som deltar i redningsoppdrag etter utkalling fra Hovedredningssentralen (HRS) eller lokal redningssentral (LRS).  Tilskuddet er avgrenset til organisasjoner som deltar i redningsaksjoner med umiddelbar hjelp fra fare for død eller skade, jf. Organisasjonsplan for redningstjenesten gitt ved kgl.res. av 6. desember 2020 og Stortingets innstilling til de årlige budsjettproposisjoner fra Justis- og beredskapsdepartementet. 

Rapporteringskrav

En tilskuddsmottaker skal innen 1. april året etter det året tilskuddet gjelder for, rapportere til Justis- og beredskapsdepartementet om hvordan tilskuddet har bidratt til at organisasjonen har blitt satt i bedre stand til å delta i redningsaksjoner.

Tilskuddsmottakeren skal redegjøre for at tilskuddet er benyttet til redningsfaglige tiltak, at mottakeren har bidratt i redningsarbeid. Dersom tilskuddet er 200 000 kroner eller mer skal tilskuddsmottaker.

a.levere revisorbekreftet ordinært årsregnskap for organisasjonen

b.synliggjøre det tildelte tilskuddet i en note i det ordinære årsregnskapet til organisasjonen

c.levere en forenklet oversikt over regnskapet for bruken av tilskuddet.

Justis- og beredskapsdepartementet kan utdype kravene og det kan fastsettes ytterligere rapporteringskrav i tilskuddsvedtaket.

Hvordan søke

En søknad om tilskudd skal sendes elektronisk til Justis- og beredskapsdepartementet innen 1. desember året før tildelingsåret og være undertegnet av organisasjonens leder eller generalsekretær, eller den som har fullmakt. Søknaden skal

a.angi søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson

b.ha vedlagt årsberetning der dette er påkrevd, regnskap og vedtekter

c.angi særlige kvalifikasjoner søkeren måtte ha for å gjennomføre tiltaket

d.angi hva søkeren vil oppnå med tilskuddet og forventet resultat

e.angi hvem tilskuddet skal rettes mot og det geografiske området det vil bli brukt

f.angi en plan for gjennomføringen av tiltaket, aktiviteten e.l. med virkemidler, samarbeidspartnere og tidsrammer

g.opplyse om eventuelle planer om å videreføre tiltaket

h.angi muligheter for å koordinere med andre organisasjoner

i.fremlegge budsjett for tiltaket

j.angi om og eventuelt i hvilket år søkeren tidligere har mottatt tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet eller underliggende organer

k.angi beløpet det søkes om

l.oppgi søkerens egenandel

m.oppgi hvilke beløp søkeren har søkt om fra andre offentlige myndigheter eller fra andre finansieringskilder

n.redegjøre for inntektsgivende aktiviteter søkeren måtte ha.

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

68 165 000 kr

Tildelt

72 825 000 kr

Innvilget

107 %
72 825 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Søkere

14

Mottakere

14

Søknader

15

Tildelinger

15

Mottakere og søkere

Per side:

Årsoversikt

Tildelt

Fant du det du lette etter?