Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til frivillige organisasjoner

Tilskudd til frivillige organisasjoner

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til en opplyst forsvarsdebatt, økt kunnskap om og forståelse for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, og at samfunnet bidrar til og støtter oppunder Forsvarets mål og prioriteringer

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Forsvarsdepartementet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler og Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 1700, post 71

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Mål for ordningen er å stimulere til en opplyst forsvarsdebatt, økt kunnskap om og forståelse for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, og at samfunnet bidrar til og støtter oppunder Forsvarets mål og prioriteringer. 

Målgruppe for ordningen er medlemmer i organisasjonene, og samfunnet for øvrig. 

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret.

Hva kan tilskuddet brukes til

Driftsstøtte kan tildeles til en søker som har

 • løpende administrative utgifter
 • en formålsbestemmelse og virksomhet som er i samsvar med formålet i § 1 bokstav a
 • eget budsjett, årsregnskap og årsmelding
 • tilfredsstillende økonomikontroll.

Driftsstøtte kan ikke tildeles til en søker som mottar driftsstøtte etter kapittel 3

Prosjektstøtte kan tildeles til en søker som kan dokumentere at prosjektet

 • ivaretar formålet i § 1 bokstav a
 • har god budsjettbalanse
 • har andre inntektskilder eller inkluderer frivillig egeninnsats

Det tildeles ikke tilskudd til

 • akademisk forskning
 • forfatterstipend
 • prosjekter eller aktiviteter som dupliserer eller konkurrerer med Forsvarets egen virksomhet
 • museumsdrift og drift og vedlikehold av Forsvarets utrangerte materiell

Andre tildelingskriterier

Ved vurderingen av om det skal tildeles driftsstøtte skal det blant annet legges vekt på søkerens

 • relevans for aktuelle og prioriterte politikkområder
 • evne til utvikling
 • medlemstall
 • evne til måloppnåelse i henhold til formålet i § 1 bokstav a.

Ved vurderingen av om det skal tildeles prosjektstøtte skal det blant annet legges vekt på om prosjektet

 • støtter opp under Forsvarets virksomhet
 • fremmer rekruttering til og mangfold i Forsvaret, særlig å rekruttere og beholde kvinner
 • har betydelig informasjonseffekt og gir økt kunnskap om og forståelse for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk
 • gjelder dagsaktuelle og prioriterte saker eller bidrar til en opplyst forsvarsdebatt
 • fremmer tverrsektorielt samarbeid i totalforsvarssammenheng
 • fremmer samarbeid mellom frivillige organisasjoner.

Rapporteringskrav

En rapport etter § 16 skal være sendt senest 1. juni året etter tildelingsåret.

Hvordan søke

En søknad om tilskudd skal være sendt senest 1. juni året før tildelingsåret.

Søknad sendes per e-post til: postmottak@fd.dep.no

Alternativt per post til:

Forsvarsdepartementet
Postboks 8126 Dep
0032 Oslo

Det anbefales at søknadsskjema benyttes i forbindelse med søknaden

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

96 337 300 kr

Tildelt

70 723 940 kr

Innvilget

73,4 %
70 723 940 kr

Tildelt andre

0 kr

Søkere

21

Mottakere

19

Søknader

21

Tildelinger

19

Mottakere og søkere

Per side:

Årsoversikt

Tildelt

Fant du det du lette etter?