Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner - grunnstøtte nasjonalt arbeid

Tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner - grunnstøtte nasjonalt arbeid

Formålet med tilskuddsordningene er å legge til rette for barn og ungdoms deltakelse i barne- og ungdomsorganisasjonene.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Søknadsfrist (2022)

Type tilskudd

Driftsmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 846, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningene er å legge til rette for barn og ungdoms deltakelse i barne- og ungdomsorganisasjonene. Tilskuddsordningene skal stimulere organisasjonene til engasjement og medansvar nasjonalt og/eller internasjonalt, og sikre organisasjonene som arena for medbestemmelse og demokrati.

Målgruppen er frivillige landsomfattende organisasjoner som oppfyller kravene fastsatt i forskriften.

Hvem kan motta tilskudd

Tilskudd kan gis til frivillige landsomfattende organisasjoner som ved sine vedtekter:

  • kan vise til at organisasjonen arbeider for barn og ungdom med spørsmål som gjelder barn og ungdom, og har barn og ungdom som deltakere i sine aktiviteter,
  • ikke er i strid med norsk lovgivning, og kan vise til at et eventuelt overskudd tilfaller organisasjonen eller andre samfunnsnyttige formål,
  • ikke skaper hindre for full deltakelse for barn og ungdom fra alle samfunnsgrupper, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering, og
  • kan vise til at barn og ungdom gis formell innflytelse over arbeidet i organisasjonen.

Se forskriften for ytterligere krav og avgrensninger.

Hva kan tilskuddet brukes til

Grunnstøtten kan kun brukes til organisasjonens driftsutgifter til den sentrale virksomhet for barn og ungdom. Med driftsutgifter menes utgifter til sentral administrasjon, landsmøter, styremøter, sentrale aktiviteter, medlemsblad, ordinære avskrivninger etc. Til driftsutgifter regnes ikke ekstraordinære avskrivninger, avsetninger til fond, nedskrivning av tidligere underskudd, utgifter i forretningsvirksomhet, herunder forlagsvirksomhet etc. Grunnstøtten kan ikke brukes til investeringer i fast eiendom uten at Fordelingsutvalget på forhånd har samtykket til dette.

Andre tildelingskriterier

Se forskriften for øvrige tildelingskriterier.

Rapporteringskrav

Se forskriften for rapporteringskrav.

Hvordan søke

Lenke til søknadsskjema finner du på fordelingsutvalgets nettside.

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

Ikke oppgitt

Tildelt

178 952 310 kr

Innvilget

-

Søkere

102

Mottakere

98

Søknader

102

Tildelinger

98
178 952 310 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?