Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskot til trus- og livssynssamfunn

Tilskot til trus- og livssynssamfunn

Tilskota til trus- og livssynssamfunn utanom Den norske kyrkja er frå 1. januar 2021 heimla i lov om tros- og livssynssamfunn (trussamfunnslova). Trus- og livssynssamfunna får eit samla tilskot frå staten som svarer om lag til det staten og kommunane gir i tilskot til Den norske kyrkja, rekna per medlem, jf. trussamfunnslova § 5.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Barne- og familiedepartementet

Søknadsfrist (2022)

Type tilskudd

Driftsmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 881, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Det følgjer av Grunnlova § 16 at alle trus- og livssynssamfunn skal bli støtta på lik linje. Etter trussamfunnslova skal trus- og livssynssamfunna få eit samla tilskot frå staten som svarer om lag til det staten og kommunane gir i tilskot til Den norske kyrkja, rekna per medlem.

Hvem kan motta tilskudd

Registrerte trus- og livssynssamfunn kan krevje tilskot frå staten. For at eit samfunn skal få tilskot, må det ha minst 50 medlemmar som har meldt seg inn sjølve eller blitt innmelde av dei som har foreldreansvaret, er busette i Norge og ikkje er medlem av Den norske kyrkja eller eit anna registrert trus- eller livssynssamfunn.

For å få tilskot må trus- og livssynssamfunna òg sende inn årsrapport og rekneskap.

Statsforvaltaren i Oslo og Viken tildeler tilskot til samfunna i Oslo og Viken. Statsforvalteren i Agder tildeler tilskot til samfunna i resten av landet.

Hva kan tilskuddet brukes til

Trus- og livssynssamfunna skal nytta tilskotet til trus- og livssynsformål. I lovforarbeida uttalast det mellom anna følgjande om dette:  

«Hovedformålet med statens tilskudd er at tros- og livssynsfriheten skal kunne utøves i praksis. Loven krever likevel ikke at tilskuddet utelukkende skal anvendes  direkte til utøvelse av tro og livssyn. Det er tilstrekkelig at en aktivitet har et «tros- eller livssynsformål», og det dekker både drifts- og investeringsutgifter som knytter seg til samfunnets aktiviteter. Bestemmelsen betyr dermed at samfunnene vil kunne bruke tilskuddet til å dekke et vidt spekter av utgifter i forbindelse med samfunnets egen religiøse eller livssynsmessige virksomhet. Aktiviteten må skje i regi av tros- eller livssynssamfunnet, og samfunnet kan ikke overføre tilskuddene direkte til sine medlemmer. Det vil også være i strid med bestemmelsen om samfunnet, i stedet for å bruke midlene selv, gir tilskuddet videre til andre organisasjoner eller formål i Norge eller i utlandet. Tilskuddsmidler kan settes av til sparing, forutsatt at de senere brukes i tråd med lovens forutsetninger. Det vil imidlertid være i strid med bestemmelsen dersom tilskuddsmidler gjøres utilgjengelig for tros- eller livssynssamfunnets styrende organer.»

Rapporteringskrav

For å avklare kor mange tilskotsteljande medlemmar kvart samfunn har, kontrollerer ein medlemslista mot folkeregisteret, medlemsregisteret til Den norske kyrkja og listene til dei andre samfunna. Brønnøysundregistera kontrollerer medlemslistene på oppdrag frå departementet.

Dei to statsforvaltarembeta som forvaltar tilskotsordninga, gjennomgår årsrapportane og rekneskapane til trus- og livssynssamfunna, mellom anna for å kontrollere at tilskota blir nytta til trus- eller livssynsføremål.

Hvordan søke

Trus- og livssynssamfunna skal sende kravet om statstilskot til statsforvaltaren ved bruk av den digitale løysinga for trus- og livssynssamfunn. Saman med kravet skal trus- eller livssynssamfunnet levere ei liste med fødselsnummer for medlemene det krev tilskot for. Lista skal berre innehalde fødselsnummera til medlemer per 1. januar same år som tilskotskravet sendast inn. Se meir informasjon på statsforvalteren.no.

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

995 700 948 kr

Tildelt

995 700 948 kr

Innvilget

100 %

Søkere

692

Mottakere

692

Søknader

692

Tildelinger

692
995 700 948 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?