Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskuddsordning for frivillige og ideelle organisasjoner aktive på kriminalomsorgens virksomhetsområde

Tilskuddsordning for frivillige og ideelle organisasjoner aktive på kriminalomsorgens virksomhetsområde

Justis- og Beredskapsdepartementet stiller midler til disposisjon over Tilskuddsordning for frivillige og ideelle organisasjoner aktive på kriminalomsorgens virksomhetsområde (Post 70-midler). Kriminalomsorgsdirektoratet har ansvaret for forvaltning av disse midlene.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Kriminalomsorgsdirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler og Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 430, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen gjelder først og fremst direkte arbeid med domfelte under straffegjennomføringen, men omfatter også bistand og omsorg til lovbrytere etter endt straffegjennomføring. Søknaden må blant annet vise hvordan tiltaket legger til rette for at lovbryteren skal kunne gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster. Aktivitetene skal gjennomføres i samarbeid med kriminalomsorgens enheter og det skal dokumenteres ved søknaden hvordan det er tilrettelagt for det.

Hvem kan motta tilskudd

Organisasjoner som driver frivillig virksomhet kan få tilskudd.

Som frivillig virksomhet regnes aktiviteter som ikke er

 • fortjenestebaserte
 • organisert av det offentlige
 • basert på samvirkeprinsipper og omfattes av samvirkeloven.

Frivillig virksomhet drives av

 • ikke-økonomiske (ideelle) foreninger
 • alminnelige stiftelser som ikke deler ut midler, eller som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet
 • næringsdrivende stiftelser som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet
 • aksjeselskaper som bare foretar utdelinger til frivillig virksomhet.

Hva kan tilskuddet brukes til

Formålet med tilskuddsordningen er å hindre tilbakefall til ny kriminalitet gjennom å reintegrere domfelte under og etter soningen til økt samfunnsdeltakelse og økt livsmestring gjennom for eksempel

 • å aktiviseres med blant annet kulturtiltak og sosiale tiltak
 • å motta behandling eller motiveres til å motta behandling dersom domfelte trenger det
 • å utvikle et positivt nettverk etter løslatelse
 • gode overganger fra institusjon og fengsel til egen bolige.gode overganger til arbeid eller utdanning.

Andre tildelingskriterier

En viktig utfordring for kriminalomsorgen er at mange innsatte tilbringer en stor del av døgnet alene på egen celle. Det er behov for å styrke tilbudet til innsatte som av ulike grunner opplever å være isolert. KDI ønsker å fortsatt prioritere samarbeidet med organisasjoner som vil gjøre en innsats på dette området. 

KDI vil vurdere støtte til frivillige- og brukerorganisasjoner som tilbyr individuelle og gruppetilbud til personer dømt for seksuallovbrudd. Det er et mål å styrke individuelt tilpassede sosiale nettverkstilbud i overgangen fra fengsel til samfunn. Særlig gjelder det nettverkstilbud hvor personer dømt for seksuallovbrudd kan integreres i lokalsamfunn og grupper i storsamfunnet. 

Organisasjoner som arbeider målrettet med kvinnelige innsatte og domfelte samt unge lovbrytere (18 – 24 år) vil også i år bli prioritert. 

Det vises for øvrig til kriminalomsorgens strategidokumenter på de nevne områdene, som er tilgjengelige under «Strategier fra Kriminalomsorgsdirektoratet».

For å sikre bedre forutsigbarhet vil det i behandlingen av søknadene bl.a. bli tatt med i vurderingen om organisasjonen har mottatt tilskudd tidligere. Samtidig ønsker kriminalomsorgen å være nytenkende og dette gjelder også samarbeidet med frivillige og ideelle organisasjoner. Det vil derfor bli avsatt midler til innoverende tiltak og nye søkere.

I Prop. 1S (2023-2024) for Justis- og beredskapsdepartementet er det avsatt 36 385 000 kr. til tilskuddsordningen. KDI skal i likhet med året før ha ansvar for fordeling av hele budsjettet. Dette er imidlertid under forbehold av stortingsbehandlingen, som pleier å bli avrundet uken før jul. KDI vil understreke at det, i tilfelle stortingsbehandling skulle føre til en (delvis) forhåndsfordeling, fortsatt skal sendes inn et ferdig utfylt søknadsskjema med budsjett og aktivitetsplan som skal være grunnlag for resultatvurderingen.

Rapporteringskrav

Krav til rapportering

Mottaker er ansvarlig overfor KDI for at bestemmelsene i dette tilskuddsbrevet og de generelle vilkår overholdes, herunder at:

 • Tilskuddet brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av KDIs tilskuddsbrev.
 • Endringer i grunnlaget for tilskuddet kan bare foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra KDI.
 • Eventuelle samarbeidspartnere er kjent med vilkårene for tilskuddet.
 • Akvititetene som gjennomføres er i tråd med beskrivelsene i søknaden.
 • Tilskuddet skal som utgangspunkt nyttes i tilskuddsåret. Midler som ikke blir benyttet innen årets utgang, kan etter begrunnet søknad overføres til neste kalenderår for videreføring av tiltaket.

Dersom rapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddet ikke er brukt i samsvar med kravene i forskriften og tilskuddsvedtaket, kan tilskuddet kreves helt eller delvis tilbakebetalt. Mottaker skal innen 15. april 2024 oversende budsjett og planer for sin virksomhet for 2024 dersom disse avviker fra eller utfyller informasjon gitt i søknaden. Mottaker skal innen 1. april 2025 sende inn årsregnskap der det gjøres rede for virksomheten/aktiviteten i 2025. Årsregnskapet skal inneholde resultatregnskap, balanse og noteopplysninger som generell informasjon, bl.a. om at tildelte tilskudd faktisk er inntektsført og om statstilskuddets størrelse i forhold til de totale utgifter og inntekter. Det er ønskelig at tilskuddsmottaker benytter NRS God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner (aktivitetsbasert).

Hvordan søke

Under finner du to forskjellige søknadsskjemaer for nedlastning. 

Det øverste skjemaet skal brukes av organisasjoner som ikke har mottatt midler over denne ordningen tidligere. Kriminalomsorgen ønsker å være nytenkende og det skal tas hensyn til at nye søkere ikke kan få poeng basert på kontinuitet.

Det nederste skjemaet er for organisasjoner som har mottatt midler gjennom denne ordningen før i perioden 2016-2022. 

Skjemaene skal fylles ut i stedet for å skrive en egen søknad. 

Sammen med relevant utfylt søknadsskjema skal søkeren sende inn budsjett, aktivitetsplan og dokumentasjon på samarbeid med en ev kriminalomsorgens enheter (støtteerklæring eller samarbeidsavtale.)Det er også mulig å vedlegge annen dokumentasjon eller brosyrer som søkeren mener det er hensiktsmessig. KDI kan be om nærmere opplysninger om ønskelig.

De organisasjonene som har mottatt tilskudd for 2023 og som søker igjen for 2024 skal legge ved en kort aktivitetsrapport knyttet til tilskuddet i tråd med føringene som var angitt i tilskuddsbrevet for 2023.

Det gjøres oppmerksom på at søknaden er offentlig.

Skjema for nye søkere og tidligere søkere som ikke har mottatt Post 70-midler  

Skjema for de som tidligere har mottatt  Post 70-midler

Søknaden sendes per e-post til postmottak-8005@kriminalomsorg.no innen 1.12.23

Merk at e-postadressen er "kriminalomsorg" og ikke "kriminalomsorgen"

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

96 583 960 kr

Tildelt

36 233 500 kr

Innvilget

37,5 %
36 233 500 kr

Tildelt andre

0 kr

Søkere

56

Mottakere

31

Søknader

60

Tildelinger

33

Mottakere og søkere

Per side:

Årsoversikt

Tildelt

Fant du det du lette etter?