Gå til hovedinnhold

Forskning

Formålet er støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Stiftelsen Dam

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Spillemidler til helse- og rehabiliteringsformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Finansiering av stilling som doktorgradsstipendiat eller postdoktor. 

Formålet er støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.

Hvem kan motta tilskudd

Søknaden må fremmes i samarbeid med en frivillig organisasjon med helseformål og med søkerrett hos Stiftelsen Dam (kalt søkerorganisasjon). Søkerorganisasjonene kan også, i samarbeid med forskere, selv initiere forskningsprosjekter på tema de er opptatt av. 

Se liste over godkjente søkerorganisasjoner.

Hva kan tilskuddet brukes til

 • Forskning som omhandler fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet (med de unntak beskrevet under)
 • En av følgende stillingstyper knyttet til en norsk institusjon:Doktorgradsstipendiat (med en årlig rundsum på 793.000, se vedlegg for mer info)
  Postdoktor for navngitt forsker som ikke tidligere har hatt en postdoktorstilling (med en årlig rundsum på 932.000, se vedlegg for mer info)
 • Lønn/midler for inntil tre fulle årsverk fordelt over maksimalt fire år regnet fra 1. januar i oppstartsåret (det kan unntaksvis søkes om utvidet tidsramme dersom det er begrunnet i forskningens behov)

Søker må være tilknyttet etablerte forskningsmiljøer som høgskole, helseforetak, universitet, instituttsektor eller kompetansesentra. Stillingen det søkes om må være i tråd med gjeldende forskrift.

Oppstart må være innen 15. juni første året med tildelte midler.

Andre tildelingskriterier

Dette kan det ikke søkes om

 • Prosjekter med hovedtilknytning til institusjon i utlandet.
 • Basalforskning.
 • Rene modellutprøvinger, metodeutvikling eller kvalitetssikring.
 • Utredninger eller kartlegginger.
 • Opprettelse av registre.

Norges Idrettsforbund, som største mottaker av overskuddet fra Norsk Tipping, kan ikke søke om annet enn prosjekter som retter seg mot sårbare og utsatte grupper.

Rapporteringskrav

Framdriftsrapport

Framdriftsrapporten skal fortelle hva som er gjennomført og oppnådd så langt i prosjektet.

Frist:

 • 1. desember

Les mer om framdriftsrapport for programmet Forskning her.

Regnskap

Prosjektene skal levere regnskap hvert år, det vil si et årsregnskap som følger kalenderåret.

Det er prosjektets samlede utgifter og inntekter det skal leveres regnskap for.

Frist:

 • 15. mars

Les mer om regnskap i programmet Forskning her

Sluttrapport

Alle prosjekter må levere sluttrapport etter endt prosjektperiode.

Sluttrapport kan være doktorgradsavhandling, artikler, rapporter, bøker og lignende. Dette lastes opp som vedlegg i Damnett. I tillegg skal det leveres et sammendrag som vil bli publisert på Stiftelsen Dams nettsider.

Frist:

 • Tre måneder etter sluttdato i prosjektet.

Lese mer om sluttrapportering her.

Hvordan søke

Programmet har én utlysning i året, som publiseres i november.

Søknadsprosessen for Forskning gjennomføres i to trinn. Første trinn er en kortfattet skissesøknad. De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn full søknad.

Søknader må sendes i samarbeid med en frivillig organisasjon som er godkjent søkerorganisasjon hos Stiftelsen Dam. 

Alle nye brukere i Damnett må registrere seg selv via "Opprette bruker" i søknadssystemet damnett.no. Der knytter man seg til en søkerorganisasjon som må gi godkjenning og opprette søknad. 

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

968 758 000 kr

Tildelt

111 626 000 kr

Innvilget

11,5 %
111 626 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Søkere

77

Mottakere

24

Søknader

350

Tildelinger

39

Mottakere og søkere

Loading...

Årsoversikt

Tildelt