Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner 2022

Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner 2022

Frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til formidling av myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen i kommunene.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er avsluttet.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 671, post 71

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Hovedformålet med tilskuddsordningen er å bidra til målrettet formidling av myndighetenes vaksinasjonsråd, slik at flere personer med innvandrerbakgrunn vaksinerer seg. Formidling av annen koronarelatert informasjon fra myndighetene kan også være aktuelt.

Formidling av informasjon skal ivareta innvandrergrupper med blant annet ulike språklige, digitale og kulturelle forutsetninger, og ulik tilknytning til det norske samfunnet. Formålet er at så mange som mulig har fått tilstrekkelig med informasjon og fått gode forutsetninger for å følge myndighetenes anbefalinger.

Hovedmålgruppen er de delene av innvandrerbefolkningen som har lav andel vaksinerte, blant annet for enkelte grupper av arbeidsinnvandrere. I tillegg kan tiltakene rettes mot bredere grupper av personer med innvandrerbakgrunn.

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Hva kan tilskuddet brukes til

Støtte kan benyttes til tiltak/aktivitet rettet inn mot målet for tilskuddsordningen, og nødvending administrasjon av disse inkludert prosjektledelse og -medarbeidere. Det kan omfatte innkjøp av utstyr som er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten/tiltakene. 

• Prosjektmidlene kan ikke brukes til investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonene. 

• Tiltak som innebærer oppsøkende virksomhet i form av råd og veiledning om vaksinering av personer i målgruppen prioriteres, herunder oppsøkende virksomhet på arbeidsplassen. I gjennomføring av tiltakene bør det vurderes samarbeid mellom frivillig organisasjon, kommune og bedriftseier dersom mulig

Andre tildelingskriterier

Når IMDi skal prioritere hvilke søkere som skal få tilskudd vil følgende bli vektlagt:

 • Tydelig beskrivelse av målene og målgruppene for prosjektet/tiltaket
 • Målbare mål for prosjektet/tiltaket
 • Prosjektet/tiltaket kan settes i gang raskt
 • En realistisk fremdriftsplan og budsjett
 • Søkers/organisasjonens kompetanse på området, samt kunnskap om og evne til å implementere relevante metoder og aktiviteter
 • Søkers/organisasjonens nettverk, forankring, og gjennomslag i aktuelle innvandrermiljøer
 • Frivillig innsats i tiltakene
 • Beskrivelse av samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater, bedriftseiere og andre frivillige organisasjoner i gjennomføring av tiltaket der det er aktuelt.
 • IMDi vil legge til rette for variasjon i type prosjekter, målgrupper og geografisk spredning.

Rapporteringskrav

Tilskuddsmottakere skal sende inn tilskuddsrapport til IMDi innen 16. januar 2023. I rapporten må organisasjonen beskrive sitt arbeid og hvordan aktivitetene/tiltakene har bidratt til å nå målene for ordningen.

Tilskuddsmottaker bes om en statusrapportering på tiltak og/eller resultater innen september 2022. Tilskuddsmottaker bes også forholde seg aktivt til eventuelle koordineringstiltak fra IMDi.

Tilskuddsmottaker skal også, innen 15. mars 2023, levere en regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser. Tilskuddsmottakere som mottar støtte på kr 100 000 eller mer skal sende inn årsregnskap eller et prosjekt/tiltaksregnskap, som skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.

Nærmere rapporteringskrav vil framgå av tilskuddsbrev til søker som får innvilget støtte.

Hvordan søke

Søknad til IMDi skal sendes via IMDis søknadsportal. Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Organisasjonsnummer
 • Kontonummer for overføring av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Vedtekter (vedlegges søknaden)
 • Søkers forutsetninger/kompetanse for å gjennomføre prosjektet/tiltaket? (seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 • Har søker tidligere mottatt tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet? (oppgi i så fall dato og saksnummer)

Om prosjektet/tiltaket:

 • Målsetting og begrunnelse opp mot formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe og geografisk område
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak og samarbeidspartnere)
 • Mulighet for koordinering med andre organisasjoner
 • Tidsplan for gjennomføringen
 • Forventede resultater

Finansiering:

 • Søker bes spesifisere hva IMDi sine midler benyttes til.
 • Eventuelle andre finansieringskilder for prosjektet.
 • Dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet, skal det redegjøres for dette.

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

69 176 957 kr

Tildelt

19 033 000 kr

Innvilget

27,5 %

Søkere

149

Mottakere

93

Søknader

154

Tildelinger

96
19 033 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?