Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentrale virkemidler for å innfri de statlige målene på anleggsfeltet. Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive fysisk aktivitet, både i regi av den frivillige, medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert, fysisk aktivitet.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Kultur - og likestillingsdepartementet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Finansiering

Spillemidler til idrettsformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er  barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). I tillegg vil staten legge til rette for  at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i idrett og fysisk  aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger.

Hva kan tilskuddet brukes til

Det kan søkes om tilskudd til bygging av anlegg som er åpne for allmenn  idrettslig virksomhet, og som ikke er underlagt fortjenestebaserte  eierformer. Det kan søkes om tilskudd til rehabilitering av anlegg etter gjeldende bestemmelser. Det kan søkes om tilskudd til kjøp og nødvendig innredning/ombygging  av eksisterende anlegg etter gjeldende bestemmelser. 

Hvordan søke

Se www.anleggsregisteret.no for informasjon

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

5 600 631 558 kr

Tildelt

1 753 312 973 kr

Innvilget

31,3 %
511 346 962 kr

Tildelt andre

1 241 966 011 kr

Søkere

1 376

Mottakere

914

Søknader

3 591

Tildelinger

1 731

Mottakere og søkere

Loading...

Årsoversikt

Tildelt