Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til brukerstyrte organisasjoner som arbeider mot fattigdom

Tilskudd til brukerstyrte organisasjoner som arbeider mot fattigdom

Målet med tilskuddsordningen er å fremme egenorganisering og brukerstyrte organisasjoners arbeid mot fattigdom og sosial ekskludering. Tilskuddet skal styrke organisasjonenes muligheter til å drive interessepolitisk arbeid, og bidra til økt brukermedvirkning. Overordnede mål for ordningen er økt inkludering i arbeid og samfunnsliv, økonomisk trygghet og bedrede levekår.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Arbeids- og velferdsetaten

Søknadsfrist (2021)

Type tilskudd

Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 621, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målgruppen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som opplever fattigdom og levekårsutfordringer og sosial ekskludering forbundet med fattigdom.

Hvem kan motta tilskudd

Tilskuddet går til brukerstyrte organisasjoner som er drevet av målgruppen, og som legger til rette for at brukerne selv aktivt kan medvirke og ta beslutninger i forhold som angår dem.

Følgende krav må være oppfylt for å få tilskudd:

  • Organisasjoner og stiftelser som mottar støtte må være registrert i Frivillighetsregisteret.
  • Organisasjonen må være en interesseorganisasjon som arbeider for å bedre levekårene for sosialt og økonomisk vanskeligstilte.
  • Organisasjonen må i all hovedsak drives av målgruppen for ordningen. Brukere skal utgjøre hovedandelen av medlemmer i organisasjonen og være representert i styret.
  • Organisasjonen må være åpen for alle som tilhører den gruppen organisasjonen tar sikte på å representere.
  • Organisasjonen må være demokratisk oppbygd.
  • Organisasjoner med lokal forankring skal normalt delfinansieres av lokale myndigheter.
  • Organisasjoner som søker tilskudd for første gang bør kunne vise til samarbeid med landsdekkende organisasjoner og nettverk som arbeider med tilsvarende oppgaver.

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet skal styrke organisasjonenes muligheter til å drive interessepolitisk arbeid, og bidra til økt brukermedvirkning.

Andre tildelingskriterier

Tilskudd fastsettes ut fra en skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i organisasjonens virksomhet, planlagte aktiviteter og forventede måloppnåelse. Arbeids- og velferdsdirektoratet står fritt til å utøve skjønn innenfor rammen av regelverket, herunder foreta en prioritering og utvelgelse blant søknadene, samt å fastsette størrelse på tilskuddet. I vurderingen skal direktoratet legge vekt på kontinuitet.

Tilskuddet skal støtte opp om organisasjonens arbeid opp om målet med ordningen, herunder:

  • Aktiviteter for å fremme målgruppens interesser og stilling i samfunnet.
  • Aktiviteter for å fremme brukermedvirkning på system-, tjeneste- og individnivå.
  • Dialog og samarbeid med andre frivillige organisasjoner, offentlige instanser og andre samfunnsaktører.

Det gis ikke tilskudd til tiltak som gjelder aktivisering og arbeidstrening, og rehabiliteringsrettede tiltak, ferie og fritidsaktiviteter for målgruppen, språkkurs eller annen virksomhet som i hovedsak er tiltaksrettet.

Rapporteringskrav

Organisasjonerr som får tildelt tilskudd har plikt til å sende inn rapport og revidert regnskap senest 31.mars påfølgende år. Dersom organisasjonen unnlater å sende inn pålagte dokumenter innen fristen kan tilskuddsbeløpet bli avkortet, eller kreves tilbakebetalt helt eller delvis. Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidet en veileder for regnskap og rapportering som er tilgjengelig på nav.no.

Hvordan søke

Søknadsskjema, forskrift og veileder til forskriften og veileder for regnskap og rapportering ligger under «Relatert innhold» på denne siden:

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/tilskudd-gjennom-nav/tilskudd-til-frivillig-arbeid-mot-fattigdom_2/tilskudd-til-brukerstyrte-organisasjoner-som-arbeider-mot-fattigdom-2022

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

45 839 527 kr

Tildelt

14 860 750 kr

Innvilget

32,4 %

Søkere

27

Mottakere

12

Søknader

27

Tildelinger

12
14 860 750 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?