Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Teknisk utstyr til kulturrom

Teknisk utstyr til kulturrom

Teknisk utstyr til kulturrom innebærer det grunnleggende utstyret som trengs til øvingslokaler og fremføringsarenaer. Dere kan søke om tilskudd til øvingsutstyr eller fremføringsutstyr.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Kulturrom

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Spillemidler til kulturformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med ordningen er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.

Kulturrom gir tilskudd til søkere innen feltene musikk, teater og dans som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet som kommer mange til gode. Søker må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv. 

Hvem kan motta tilskudd

Kulturrom gir tilskudd til søkere innen feltene musikk, teater og dans som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet som kommer mange til gode.

ØVINGSUTSTYR:

 • For øvingsutstyr kan dette være både dere som drifter ett eller flere øvingsrom eller dere som øver i et øvingsrom.
 • Søkere til tilskuddsområdet øvingsutstyr kan for eksempel være bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper, revy-grupper og liknende sammenslutninger som disponerer øvingslokale til felles benyttelse.
 • Det kan også være ungdomshus, øvingsanlegg, kulturhus, kommuner eller andre aktører som drifter ett eller flere øvingsrom.

FREMFØRINGSUTSTYR: 

 • Søkere kan være driftere av fremføringslokaler, som spillesteder, teaterscener, ungdomshus, kulturhus og andre lokaler som benyttes til fremføring av musikk, teater og dans.
 • Søkere kan også være klubber, foreninger, ensembler, lag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper og liknende virksomheter som arrangerer konserter og forestillinger. Tilskuddet vil normalt være begrenset til enklere utstyrspakker.

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet skal benyttes til innkjøp av teknisk utstyr og i tråd med søknad og vedtak. 

Andre tildelingskriterier

I vurderingen av alle søknader til Kulturrom legges det vekt på hvor relevant tiltaket er i forhold til ordningens formål. Kulturrom skal gi tilskudd til gode tiltak over hele landet, og bidra til mer rom for kultur på tvers av sjangre, målgrupper, alder og nivå.

Når søknadene skal prioriteres opp mot hverandre vil særlig følgende punkter legges til grunn for vurderingen:

 • Aktivitet
 • Behov
 • Gjennomføring


Rapporteringskrav

Tilskudd aksepteres gjennom retur av signert tilskuddsavtale. Tilskudd som ikke er akseptert innen oppgitte frister bortfaller.

Det forutsettes at tiltaket gjennomføres i tråd med offentlig lovverk.

Ved rapportering må tilskuddsmottaker vise at en egenandel på minimum 25% inngår i investeringen på det vedtaket omfatter (minimum 50 % for kommunale aktører).

Hvordan søke

Søknaden skal leveres via Kulturroms elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrom. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, eller som faller utenfor ordningens formål, vil bli avvist.

Få gode tips her: https://www.kulturrom.no/hvordan-soke/ 

Tildelinger

Alle tildelinger for 2023 er ikke publisert.

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år.

Tildelt i 2023

Mottakere

Søkere

Loading...

Tildelinger

Søknader

Loading...

Mottakere

Utstyr til fremføring

Søkt:1,75 mill. kr
Tildelt:1,56 mill. kr

Utstyr til fremføring

Søkt:3,59 mill. kr
Tildelt:1,16 mill. kr

Utstyr til fremføring

Søkt:1,01 mill. kr
Tildelt:1,01 mill. kr

Utstyr til fremføring

Søkt:2,45 mill. kr
Tildelt:938 000 kr

Utstyr til fremføring

Søkt:732 686 kr
Tildelt:737 000 kr
 • FÆRDER KOMMUNE700 000 kr
 • Utstyr til fremføring

  Søkt:935 000 kr
  Tildelt:700 000 kr

  Utstyr til fremføring

  Søkt:702 547 kr
  Tildelt:681 000 kr

  Utstyr til fremføring

  Søkt:1,10 mill. kr
  Tildelt:638 000 kr

  Utstyr til fremføring

  Søkt:611 497 kr
  Tildelt:611 000 kr
 • GREGERS598 000 kr
 • Utstyr til fremføring

  Søkt:855 000 kr
  Tildelt:598 000 kr