Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

I 2022 og 2023 skal Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalte en søknadsbasert ordning for tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Med idrett og fysisk aktivitet menes både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Tiltak som retter seg mot toppidrett faller utenfor ordningens virkeområde. Formålet med tilskuddsordningen er å skape varig økt deltakelse gjennom tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak knyttet til idrett og fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Lotteri- og stiftelsestilsynet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 315, post 86

Spillemidler til idrettsformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

For å kunne søke må mottaker vere

  • registrert i Frivillighetsregisteret, eller
  • kommunal fritidsklubb/ungdomshus 

Hvem kan motta tilskudd

Det er viktig at aktiviteten er reelt åpen for alle i den definerte målgruppen. Dette er målgruppene for ordningen:

  • Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
  • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, samt jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særlige barrierer.
  • Personer med funksjonsnedsettelse. Denne målgruppen er ikke aldersbegrenset.
  • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsettelse eller personer med minoritetsbakgrunn. 

Følgende kriterier bør være oppfylt for at tiltakene skal bidra til å realisere målene for ordningen:

  • Tiltakene bidrar til å redusere barrierene for deltakelse blant en eller flere av målgruppene.
  • Tiltakene bidrar til økt bevissthet om betydningen av mangfold, og bidrar til varig verdi gjennom et mer systematisk arbeid for mangfoldig og inkluderende deltakelse. 

Hva kan tilskuddet brukes til

Idrett eller fysisk aktivitet skal være den primære aktiviteten i de tiltakene som mottar tilskudd. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter i 2022 og 2023.

  • Prosjektene kan for eksempel bestå av rekrutteringsaktiviteter, tilrettelegging eller opprettelse av nye aktiviteter rettet mot målgruppene.
  • Engangsutgifter kan være innkjøp av utstyr, dekning av deltakerkostnader og gjennomføring av kurs og kompetansehevende tiltak. 

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

592 774 187 kr

Tildelt

100 000 000 kr

Innvilget

16,9 %
98 244 052 kr

Tildelt andre

1 755 948 kr

Søkere

1 070

Mottakere

339

Søknader

1 488

Tildelinger

380

Mottakere og søkere

Loading...

Årsoversikt

Tildelt