Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger

Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger

Tilskuddsordningen Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger skal stimulere til et aktivitetstilbud til flyktninger ved at musikk- og kulturorganisasjoner kan utvide og tilpasse aktiviteter. Ordningen skal styrke flykningenes livskvalitet, gi mulighet for deltagelse i musikk- og kulturaktiviteter, skape inkludering i lokalsamfunnet og gi tilgang til sosiale nettverk. Tilskuddet skal ikke gå til organisasjoner som har mottatt tilskudd gjennom IMDis Ekstraordinære tilskuddsordning til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målgruppen for tilskuddsordningen er frivillige kulturorganisasjoner og lokale kulturforeninger som vil inkludere flyktninger fra Ukraina som ønsker å delta i en musikk- eller kulturaktivitet. 

Hvem kan motta tilskudd

Organisasjoner og lag i det frivillige musikk- og kulturlivet, herunder medlemmer av nasjonale organisasjoner tilknyttet Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund eller Kulturalliansen er tilskuddsberettiget. 

Aktuelle lag og foreninger er innen musikk, teater, dans og kulturarv samt de deler av kulturfrivilligheten som ikke er avgrenset til et spesifikt sjangeruttrykk. 

Se gjerne på www.musikk.no/ukraina for tips om aktiviteter vi har gitt tilskudd til allerede.

Enkeltpersoner kan ikke søke på ordningen. Det gis ikke tilskudd til gjennomførte tiltak.

Hva kan tilskuddet brukes til

Midlene skal benyttes for å fremme ny aktivitet og deltagelse blant ukrainske flyktninger bosatt i kommuner eller på mottak, fortrinnsvis ved å inkludere til foreningens eksisterende aktivitet.

Tiltak som kan motta tilskudd: 

  • Introduksjonsaktiviteter i lokalsamfunn
  • Rekruttering og aktiviteter som bidrar til deltagelse
  • Lokale kulturkvelder for og med ukrainske flyktninger

Gjennom ordningen kan det søkes om tilskudd for å kunne etablere kontakt, skape muligheter for deltakelse og bidra til at flyktninger fra Ukraina kan delta i musikk- og kulturaktiviteter.

Midler vil bli prioritert:

  • Merkostnader av ekstraplasser og deltakelse på aktiviteter for barn, forelder og voksne
  • Introduksjonsaktiviteter for å tilby og synliggjøre lokale aktiviteter, fortrinnsvis hvor lokale aktører går sammen på tvers av sjanger
  • Kostnader for å utvide eller tilpasse aktivitet, som merutgifter til lokaler for ekstra samlinger, instruktører, informasjonsmateriell og tjenester
  • Utstyr på individnivå dersom dette er en forutsetning for deltakelse i aktivitet

Andre tildelingskriterier

Søknadene behandles fortløpende frem til søknadsfrist 28. februar. Tilskudd kan gis til aktiviteter som gjennomføres innen 31. mars. Det er midler igjen i tilskuddsordningen, vi oppfordrer til søknader fra det frivillige kulturlivet til for eksempel aktiviteter i vinterferien.

Rapporteringskrav

Kvitteringer må sendes inn og mottaker sende en rapport på bruk av midlene senest 30 dager etter at tiltaket er gjennomført. Husk å lese retningslinjene før du søker.

Hvordan søke

Tilskudd forvaltes ved hjelp av Norsk musikkråds saksbehandlingssystem. Dersom du ikke har benyttet stotteordninger.no tidligere, må du først opprette en bruker.