Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Arrangementsstøtte idrett og fysisk aktivitet

Arrangementsstøtte idrett og fysisk aktivitet

Kultur- og likestillingsdepartementet ønsker å bidra til idrettsmangfoldet gjennom en tilskuddsordning som gir flere mulighet til å arrangere internasjonale mesterskap.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Kultur - og likestillingsdepartementet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Finansiering

Spillemidler til idrettsformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med ordningen er å gi søkere med begrensede kommersielle inntektsmuligheter mulighet til å søke om tilskudd til å arrangere internasjonale mesterskap innenfor idrett eller fysisk aktivitet i Norge. Det kan søkes om tilskudd til mesterskap både for funksjonsfriske og for personer med nedsatt funksjonsevne.  Ordningen er åpen for frivillige, medlemsbaserte organisasjoner, med begrensede kommersielle inntektsmuligheter som ønsker å arrangere europa- eller verdensmesterskap for seniorer i Norge.

Hvem kan motta tilskudd

Tilskuddsordningen er åpen for frivillige, medlemsbaserte organisasjoner, eller arrangementsselskap majoritetseid av slike organisasjoner, som ønsker å arrangere europa- eller verdensmesterskap for seniorer i Norge. 

I de tilfeller det søkes om tilskudd til et europa- eller verdensmesterskap i en idrett eller fysisk aktivitet som er organisert gjennom en norsk sentralorganisasjon, f.eks. et særforbund i Norges idrettsforbund (NIF), må denne sentralorganisasjonen være søker eller medsøker på søknaden om statlig tilskudd. 

Søker/medsøker må ha begrensede kommersielle inntektsmuligheter. 

Hva kan tilskuddet brukes til

Det kan søkes om et tilskudd på inntil 50 prosent av de samlede arrangementskostnadene, begrenset oppad til 10 mill. kroner. 

Tilskudd fra denne ordningen er å betrakte som et engangstilskudd fra staten til det omsøkte arrangement. Det kan ikke påregnes ytterligere statlige tilskudd til gjennomføringen av arrangementet. Staten påtar seg heller ikke noe ansvar for arrangementet utover selve tilskuddet. Dersom det er aktuelt kan det i tillegg søkes om tilskudd til bygging/rehabilitering av anlegg som skal benyttes til gjennomføringen av mesterskapet i samsvar med gjeldende tilskuddsordninger for dette. 

Søknadskriteriene for ordningen følger nedenfor under "andre tildelingskriterier". Disse er delt i to sett. Det første settet (såkalte må-kriterier) er kriterier søkerne må oppfylle for å komme i betraktning for tilskudd. Det andre settet med kriterier (såkalte vurderingskriterier) utgjør grunnlaget for innbyrdes vurdering av søknader som oppfyller må-kriteriene. 

Andre tildelingskriterier

Må-kriterier 

• Arrangementet må være et verdens- eller europamesterskap for seniorer 

• Arrangementet må være et mesterskap for idrett eller fysisk aktivitet 

• Søker må være en frivillig, medlemsbasert organisasjon med idrett/fysisk aktivitet som formål, eller et arrangementsselskap majoritetseid av slik(e) organisasjon(er). Et eventuelt overskudd skal tilfalle organisasjonen og dens formål. 

• Dersom søknaden gjelder et europa- eller verdensmesterskap i en idrett eller fysisk aktivitet som er organisert gjennom en norsk sentralorganisasjon,