Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Diabetesarbeid

Diabetesarbeid

Helsedirektoratet viderefører tilskuddsordningen for diabetesarbeid som ble opprettet i 2023. Hovedmålet er forebygging av diabetes type 2, bedre behandling og forebygging av komplikasjoner ved begge typer diabetes, og økt mestring og livskvalitet.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler og Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 762, post 21

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet er at ordningen skal bidra til at færre personer utvikler diabetes, at flere personer med diabetes tilbys opplæring og at kvaliteten på oppfølging og behandling av diabetes forbedres.

Målgruppen er personer med høy risiko for å få diabetes, personer med diabetes og deres pårørende, samt helsepersonell som behandler og følger opp personer med diabetes.

Hvem kan motta tilskudd

 • Kommuner
 • Fylkeskommuner
 • Interkommunale selskaper
 • Statlige foretak (f.eks. RHF/HF)
 • Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser)
 • Universiteter og høyskoler
 • Bedrifter

MERK: Kommuner/helseforetak kan søke, men bør være oppmerksomme på begrensningene vedrørende ordinær drift av helsetjenester som er beskrevet under tildelingskriterier. 

Tillegg og presiseringer:

Se regelverkets punkt 5 (tildelingskriterier) for nærmere beskrivelse av tiltak som vil kunne innvilges tilskudd fra ordningen.

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse. 

MERK: Når det gjelder kommuner og helseforetak, er ikke ordningen dimensjonert for å kunne støtte tiltak som kan forventes å være en del av deres ordinære ansvar. Tiltak som innvilges tilskudd må som hovedregel være rettet mot pasienter med diabetes/høy risiko for diabetes i hele landet, i en helseregion eller et større område i form av prosjektpilotering med et potensiale for nasjonal utbredelse. Ordinære kommunale tiltak som for eksempel å ansette helsepersonell i frisklivssentral eller på et legesenter for å gi et bedre tilbud til personer med diabetes i kommunen vil ikke blir prioritert. 

Det gis tilskudd til:
Tiltak som retter seg mot målene som beskrevet i regelverkets punkt 1. Tilskudd innvilges fortrinnsvis til prosjekter, men det kan innvilges tilskudd til drift.
Eksempler på tiltak som vil kunne innvilges tilskudd er:
•   Tiltak som bidrar til å redusere andelen med uoppdaget diabetes i befolkningen
•   Tiltak som bidrar til å forebygge diabetes type 2 hos personer med høy risiko, for eksempel gjennom identifisering, opplæring, vektreduksjon og økt fysisk aktivitet
•   Tiltak som bidrar til økt helsekompetanse blant personer med diabetes, herunder kunnskap om hvordan levevaner påvirker sykdommen og risiko for komplikasjoner.
•   Tiltak som bidrar til å utjevne sosial ulikhet i helse blant personer med diabetes
•   Tiltak som bidrar til å redusere ulik tilgang på god diabetesbehandling
•   Tiltak som bidrar til en enklere hverdag med diabetes, eller øker egenmestring og livskvalitet hos personer med diabetes
•   Tiltak som gir bedre registerdata om diabetes
•   Utvikling av kurs, e-læring og tilsvarende opplæring som gir økt kompetanse blant helsepersonell som følger opp personer med diabetes, og blant ufaglærte i helsetjenesten som bistår personer med diabetes
•   Tiltak som øker samhandlingen mellom helsepersonell i oppfølgingen av personer med diabetes 

Tillegg og presiseringer:
Forskningsprosjekter vil som hovedregel ikke innvilges tilskudd. Det kan gjøres unntak dersom forskning er en integrert del av evalueringen av et større prosjekt som bidrar til å nå målene for ordningen.
Tilskuddsordningen er ikke dimensjonert for å kunne støtte tiltak som kan forventes å være en del av kommunens eller helseforetakets ordinære ansvar, som ansettelse av diabetessykepleier eller annet helsepersonell.  
Generelle folkehelsetiltak er ikke ment å komme inn under denne tilskuddsordningen.
Tilskuddsmidler skal ikke benyttes til studier for helsepersonell (f.eks. masterutdannelse).
Informasjon om egenfinansiering eller tilskudd/finansiering fra andre instanser (der dette er aktuelt) vil bli benyttet for å vurdere tiltakets risiko.
Informasjonsarbeid bør basere seg på kvalitetssikret og kunnskapsbasert materiell fra Helsedirektoratet, HelseNorge, Diabetesforbundet eller tilsvarende kilder.
Tilskuddsmidler skal ikke benyttes til investeringer eller oppbygging av egenkapital.
Med forbehold om årlige bevilgninger over statsbudsjettet kan det innvilges tilskudd til et tiltak i opptil tre år. Tilskudd vil bli utbetalt for ett år av gangen, også for tiltak som innvilges tilskudd over flere år.  Det skal rapporteres årlig innen 1. april også for flerårige tiltak. Tilskuddsmottaker må søke for hvert budsjettår. Det er en forutsetning for videreføring av flerårige tiltak at måloppnåelsen er tilfredsstillende og at vilkårene for tilskuddet ellers er oppfylt.

Tilskuddsberegning:
Tiltak som kan antas å påvirke indikatorene på nasjonalt nivå vil prioriteres, dvs. tiltak som er nasjonale, regionale eller når en større andel pasienter.  
Tiltak med erfaren og godt definert prosjektledelse og kunnskapsbaserte prosjekter med antatt nasjonal overføringsverdi eller potensiale til å breddes på sikt vil bli prioritert.
Prosjekter som innebærer nye måter å jobbe på for å utnytte ressurser bedre, eller tiltak som piloterer nye løsninger som har potensiale for nasjonal utbredelse, vil prioriteres.  
Videreføring av godt etablerte og veldrevne tiltak som understøtter eller avlaster diabetesomsorgen i helsetjenesten kan prioriteres.
Tiltak og utvikling av materiell eller kurs som på sikt kan tas i bruk nasjonalt og som supplerer eller har potensiale til å avlaste helsetjenestene vil prioriteres.
Tilskuddsforvalter vil gjøre en helhetlig vurdering av alle søknadene og innvilge søknader basert på nedenstående kriterier.

Kategori

(vekting)

Kriterier

Forklaring

Prosjekt

(50 %)

Betydning

I hvilken grad er tiltaket egnet for å nå målene i tilskuddsordningen på regionalt eller nasjonalt plan?

Valg av metode

I hvilken grad er tiltaket kunnskapsbasert og egnet til å gi ønskede effekter?

Brukermedvirkning

I hvilken grad er brukere involvert i planlegging og utvikling av tiltaket?

Potensial for å utjevne ulikhet i helse

I hvilken grad vil tiltaket bidra til utjevning av ulikheter i tilgang til god diabetesbehandling? I hvilken grad er aktivitetene i tiltaket tilgjengelig for alle i målgruppen?

Søknad

(30 %)

Mål med prosjektet

I hvilken grad viser søknaden til mål som er spesifikke?

I hvilken grad er målene evaluerbare?

Erfaring og forankring

I hvilken grad viser søknaden til tilstrekkelig faglig/administrativ forankring?

I hvilken grad dokumenterer søknaden tilstrekkelig erfaring og kompetanse hos søkeren?

Plan for evaluering

I hvilken grad vil prosjektet og dets effekter evalueres?

Sannsynlighet for vellykket gjennomføring

I hvilken grad fremstår planen for tiltaket robust i forhold til å bli gjennomført som planlagt?

Budsjett

(20 %)

Tydelig fremstilling

I hvilken grad gir tiltakets budsjett en klar og presis oversikt over ulike planlagte utgifter/inntekter?

Kost-nytte

I hvilken grad fremstår budsjettet som rimelig og kostnadseffektivt?

Rapporteringskrav

Måloppnåelse:

Tilskuddsmottakers vurdering av gjennomførte tiltak og hvordan/i hvilken grad dette har bidratt til å oppnå målene for tilskuddsordningen (se regelverkets punkt 1).
Tilskuddsmottaker skal også beskrive:
-   Status, gjennomføring og resultat for tiltaket sammenliknet med mål og fremdriftsplan beskrevet i søknaden.
-   Hvordan tiltaket har bidratt til å oppfylle mål for tilskuddsordningen (se regelverkets punkt 1 og 2, kun relevante punkter besvares)
-   Brukermedvirkningen i prosjektets planlegging, gjennomføring og evaluering
-   Erfaringer fra tiltaket - hva har gått bra/mindre bra
-   Videre planer for tiltaket
Helsedirektoratet vil sammenligne rapportert resultat med informasjonen i søknaden i sin vurdering av tiltakets måloppnåelse. Måloppnåelsen vil også bli vurdert opp mot kriteriene (indikatorene) beskrevet i regelverkets punkt 2. 

Regnskap: Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå. Nærmere informasjon om regnskapsrapportering blir spesifisert i tilskuddsbrevet.

Revisorattestasjon: Der det innvilges tilskudd høyere på 200 000 kroner eller høyere stilles det krav om revisorbekreftelse av regnskapet. Nærmere informasjon om revisorkontroll og attestasjon blir spesifisert i tilskuddsbrevet.

Hvordan søke

 • Søkerens mål med tilskuddet 
 • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til 
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser  
 • Egenfinansiering 
 • Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet

Søknaden undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt. Dersom en kommune eller fylkeskommune søker, skal søknaden undertegnes av kommunedirektør eller den som har signeringsfullmakt.

Tillegg og presiseringer:
Prosjektbeskrivelsen skal inneholde:
•   En beskrivelse av planlagte aktiviteter og hvordan disse vil bidra til måloppnåelse (se regelverkets punkt 1).
•   Informasjon som belyser tildelingskriteriene i tabellen under regelverkets punkt 5.
•   En beskrivelse av bruker- og pårørendemedvirkning og hvordan erfaringskompetanse ivaretas i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltaket, der dette er relevant
I søknader der det er oppgitt samarbeid med andre aktører bør det foreligge en samarbeidsavtale.
Det stilles ikke krav om egenfinansiering eller delfinansiering fra andre, men dersom prosjektet har slik finansiering skal dette opplyses om i søknaden. 

Det kan søkes om tilskudd for inntil 3-år. Budsjettet som oppgis i søknadsskjemaet skal kun gjelde for tilskuddsåret. Dersom det søkes om tilskudd for mer enn et år, skal det legges ved en beskrivelse av tiltaket for hele perioden det søkes om. Beskrivelsen må inneholde aktivitetsplan, budsjett per år og totalbudsjett. Prosjektets totalbudsjett skal følge som et vedlegg til søknaden. 

Når tilskuddsperioden er over, skal tilskuddsmottaker rapportere om oppnådde resultater og effekt svarer til beskrivelsen gitt i søknaden.
 

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

52 146 073 kr

Tildelt

13 297 340 kr

Innvilget

25,5 %

Søkere

37

Mottakere

9

Søknader

47

Tildelinger

14
9 325 580 kr

Tildelt andre

3 971 760 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?