Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Diabetesarbeid

Diabetesarbeid

Ny tilskuddsordning der hovedmålet er forebygging av diabetes type 2, bedre behandling og forebygging av komplikasjoner hos begge typer diabetes, og økt mestring og livskvalitet.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist (2023)

Type tilskudd

Prosjektmidler og Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 762, post 21

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet er at ordningen skal bidra til at færre personer utvikler diabetes, at flere personer med diabetes tilbys opplæring og at kvaliteten på oppfølging og behandling av diabetes forbedres.

Målgruppen er personer med høy risiko for å få diabetes, personer med diabetes og deres pårørende, samt helsepersonell som behandler og følger opp personer med diabetes.

Hvem kan motta tilskudd

 • Kommuner
 • Fylkeskommuner
 • Interkommunale selskaper
 • Statlige foretak (f.eks. RHF/HF)
 • Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser)
 • Universiteter og høyskoler
 • Bedrifter

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse. 

Det gis tilskudd til:
Tiltak som retter seg mot målene som beskrevet i regelverkets punkt 1.
Tilskuddsmidler skal ikke benyttes til oppbygging av egenkapital.

Tillegg og presiseringer: 

Informasjon om egenfinansiering og/eller tilskudd/finansiering fra andre instanser (der dette er aktuelt) vil bli benyttet for å vurdere tiltakets risiko.

Søknaden må inneholde en plan for bruker- og pårørendemedvirkning og beskrive hvordan erfaringskompetanse ivaretas i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltaket der dette er relevant. 

Det kan søkes om tilskudd for en 3-års periode. Et eventuelt vedtak om innvilgelse ut over ett år fattes med forbehold om videreføring i statsbudsjettet påfølgende år. Tilskuddsmottaker må søke for hvert budsjettår. Det er en forutsetning for videre innvilgelse at måloppnåelsen er tilfredsstillende og vilkårene for tilskuddet ellers er oppfylt. 

Tilskuddsberegning: 

Tilskuddsforvalter vil gjøre en helhetlig vurdering av alle søknadene og innvilge søknader basert på nedenstående kriterier.

Tidligere etablerte tilbud og prosjekter vil bli prioritert i 2023. 

Tiltak som kan antas å påvirke indikatorene på et overordnet eller nasjonalt nivå kan prioriteres. Eksempler på dette er tiltak i regi av nasjonale aktører som når hele befolkningen. Tiltak i regi av mindre aktører med erfaren og godt definert prosjektledelse samt større kunnskapsbaserte prosjekter med antatt nasjonal overføringsverdi kan også innvilges støtte

Prosjekt (50 %)

 • Betydning - I hvilken grad er tiltaket egnet for å nå målene i tilskuddsordningen?
 • Valg av metode - I hvilken grad er metoden etterprøvbar og egnet til å måle ønsket effekt?
 • Brukermedvirkning - I hvilken grad er brukere involvert i planlegging, utvikling og gjennomføring av tiltaket?
 • Potensial for å utjevne ulikhet i helse - I hvilken grad vil tiltaket bidra til utjevning av sosiale ulikheter? I hvilken grad er aktivitetene i tiltaket tilgjengelig for alle i målgruppen?

Søknad (30 %)

 • Mål med prosjektet - I hvilken grad henger aktivitetene sammen med tiltakets mål? I hvilken grad viser søknaden til mål som er spesifikke, målbare, realistiske, tidsbestemte og evaluerbare?
 • Erfaring og forankring - I hvilken grad viser søknaden til tilstrekkelig faglig/administrativt/politisk forankring? I hvilken grad dokumenterer søknaden tilstrekkelig erfaring/kompetanse hos søkeren innenfor målområdet?
 • Plan for evaluering - I hvilken grad, og hvor gode er tiltakets planer for å rapportere på tiltakets måloppnåelse?
 • Sannsynlighet for vellykket gjennomføring - I hvilken grad fremstår planen for tiltaket robust i forhold til å bli gjennomført som planlagt?

Budsjett (20 %)

 • Budsjett - I hvilken grad gir tiltakets budsjett en klar og presis oversikt over ulike planlagte utgifter/inntekter?
 • Egenfinansiering/ delfinansiering – I hvilken grad har søkeren forsøkt selv å finansiere en del av tiltaket? I hvilken grad har søkeren andre finansieringskilder enn Helsedirektoratets tilskudd?

Rapporteringskrav

Måloppnåelse: Tilskuddsmottakers vurdering av gjennomførte tiltak og hvordan/i hvilken grad dette har bidratt til at målene for tilskuddsordningen (se regelverkets punkt 1) er oppnådd.

Tilskuddsmottaker skal også beskrive: 

 • Hvordan gjennomføringen av tiltaket har vært sammenliknet med mål og fremdriftsplan beskrevet i søknaden 
 • Hvordan tiltaket har bidratt til å oppfylle mål for tilskuddsordningen beskrevet i regelverkets punkt 2
 • På hvilken måte tiltaket har bidratt til å utjevne ulikhet i helse
 • Hvordan brukermedvirkning påvirket tiltaket i planlegging, gjennomføring og evaluering
 • Erfaringer fra tiltaket - hva har gått bra/mindre bra 
 • Videre planer for tiltaket

Regnskap: Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå. Nærmere informasjon om regnskapsrapportering blir spesifisert i tilskuddsbrevet.

Revisorattestasjon: Der det innvilges tilskudd høyere på 200 000 kroner eller høyere stilles det krav om revisorbekreftelse av regnskapet. Nærmere informasjon om revisorkontroll og attestasjon blir spesifisert i tilskuddsbrevet.

Hvordan søke

 • Søkerens mål med tilskuddet 
 • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til 
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser  
 • Egenfinansiering 
 • Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet

Søknaden undertegnes av kommunedirektør eller den som har signeringsfullmakt (gjelder kommuner og fylkeskommuner). For andre søkere skal søknaden undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt. 

Tillegg og presiseringer:

Det stilles ikke krav om egen- eller delfinansiering, men der dette er aktuelt skal dette oppgis i søknaden.

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av planlagte aktiviteter og tiltak og hvordan disse vil bidra til måloppnåelse (se regelverkets punkt 2). 

Søknaden skal inneholde informasjon som belyser tildelingskriteriene i regelverkets punkt 5.

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

52 146 073 kr

Tildelt

13 297 340 kr

Innvilget

25,5 %

Søkere

37

Mottakere

9

Søknader

47

Tildelinger

14
9 325 580 kr

Tildelt andre

3 971 760 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?