Gå til hovedinnhold

Utvikling

Formålet med Utvikling er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Stiftelsen Dam

Søknadsfrist (2023)

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Spillemidler til helse- og rehabiliteringsformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet er å støtte helsefrivilligheten med tiltak for målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Les mer på programsidene på Dam.no. 

Hvem kan motta tilskudd

Alle kan søke om støtte til helseprosjekter, men søknaden må sendes fra eller i samarbeid med en frivillig organisasjon med helseformål og søkerrett hos Stiftelsen Dam (kalt søkerorganisasjon).

Se liste over godkjente søkerorganisasjoner her.

Norges Idrettsforbund, som største mottaker av overskuddet fra Norsk Tipping, kan kun søke om prosjekter som retter seg mot sårbare og utsatte grupper. 

Hva kan tilskuddet brukes til

Det kan søkes om:  

 • Prosjekter med helseformål 
 • Minimum 400.000 og maksimalt 1.500.000 kroner.  10 prosent av søknadssummen vil bli holdt tilbake til sluttrapporten fra prosjektet er godkjent.
 • Prosjekter med varighet inntil 48 måneder. Oppstart må senest være 1. januar året etter tildeling. 

Prosjekter med helseformål omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. 

Prosjekter kan for eksempel rette seg mot utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke, akutt syke, pårørende og andre nærstående, samt opplysningsarbeid.  

Det kan også søkes om forsknings- og utviklingsprosjekter, inkludert kartlegginger, utredninger og metodeutvikling. 

Andre tildelingskriterier

Dette kan det ikke søkes om 

 • Støtte til indirekte kostnader. Dette er kostnader som påløper i forbindelse med prosjektet, men som ikke kan føres direkte til prosjektet (eksempel administrasjons- og driftskostnader, husleie og strømutgifter som ikke kan tilskrives prosjektet direkte).
 • Delfinansiering av større prosjekter der søknadssummen utgjør mindre enn en tredjedel av totalbudsjettet. 
 • Flerårige prosjekter hvor samme aktivitet (for eksempel en sommerleir) gjentas årlig. Slike prosjekter kan kun søkes som ettårig. 
 • Ordinært organisasjonsarbeid (for eksempel ordinær møtevirksomhet og etablering av organisasjoner). 
 • Utbygging, tilrettelegging og utstyr som ikke er direkte relatert til aktivitet i et prosjekt.
 • Offentlige og private tjenester uten et klart samarbeid med søkerorganisasjonen.
 • Behandlingsreiser til utlandet.
 • Prosjekter delt på flere søknader (hver søknad må beskrive et selvstendig prosjekt).
 • Identiske prosjekter (søknader som er identiske med søknader som er behandlet tidligere blir avslått).

Norges Idrettsforbund, som største mottaker av overskuddet fra Norsk Tipping, kan kun søke om prosjekter som retter seg mot sårbare og utsatte grupper. 

Rapporteringskrav

Lengre prosjekter skal levere fremdriftsrapport i Damnett.

Det skal leveres regnskapsrapport i Damnett over samlede inntekter og utgifter i prosjektet senest tre måneder etter prosjektslutt. 

Sluttrapport skal leveres i Damnett senest tre måneder etter prosjektslutt.  

Hvordan søke

Søknad sendes inn i Damnett.no. Les mer på nettsidene oppført under. 

Det første du må gjøre for å kunne søke er å opprette kontakt med en godkjent søkerorganisasjon. Flere av søkerorganisasjonene har egne frister for når søknaden må være ferdig. Så ta kontakt i god tid!

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

253 252 000 kr

Tildelt

99 848 000 kr

Innvilget

39,4 %

Søkere

67

Mottakere

34

Søknader

193

Tildelinger

72
99 848 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?