Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Faktainformasjon om rus og rusmidler

Faktainformasjon om rus og rusmidler

Formålet med tilskuddsordningen er økt kunnskap om rus og rusmidler i målgruppen. Tilskuddsmottaker skal bidra med faktainformasjon om rus og rusmidler som et supplement til informasjon fra Helsedirektoratet.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist (2023)

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 714, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er økt kunnskap om rus og rusmidler i målgruppen. Tilskuddsmottaker skal bidra med faktainformasjon om rus og rusmidler som et supplement til informasjon fra Helsedirektoratet.

Ønsket effekt / effektmål:

 • Økt kunnskap om rus og rusmidler i målgruppen

Resultatmål for ordningen er spesifisert i resultatmatrisen, se fullstendig regelverk, punkt 3 (PDF).

Den endelige målgruppen er befolkningen

Hvem kan motta tilskudd

Kommuner og frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser) kan søke på tilskuddsordningen.

Frivillige og ideelle organisasjoner må være registrert i frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet.

Organisasjoner som driver, eller har til hensikt å drive, rusmiddelpolitisk påvirkningsarbeid kan ikke motta tilskudd over denne tilskuddsordningen.

Tilskuddsordningen er åpen for organisasjoner med tiltak som har landsdekkende nedslagsfelt.

Tilskudd til tidligere etablerte tilbud og prosjekter skal prioriteres i 2023.

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Det gjøres en skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Se fullstendig regelverk, punkt 6 (PDF) for detaljert beskrivelse.

Rapporteringskrav

Rapporteringsfrist er 01.04 året etter tilskuddsmidlene ble tildelt. Det skal rapporteres for kalenderåret, dvs. per 31.12 året tilskuddet ble tildelt.

Se fullstendig regelverk, punkt 7 (PDF) for detaljert beskrivelse av rapporteringen skal inneholde.

Hvordan søke

Søknaden må inneholde:

Søknaden undertegnes av kommunedirektør eller den som har signeringsfullmakt (gjelder kommuner). For andre søkere skal søknaden undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

NB: Søker kan legge ved mer informasjon i vedlegg til søknaden dersom det ikke er nok plass i søknadsskjemaet. All informasjon som er etterspurt i punkt 5 skal være med i søknadsskjema/vedlegg.

Tillegg og presiseringer:

Søknaden skal kort beskrive:

 • hvilke krav søkeren har for kvalitetssikring og oppdatering av informasjonen som gis gjennom tiltaket
 • hvilket system søkeren har/planlegger å ta i bruk for tilbakemeldinger fra brukerne
 • hvilket system søkeren har/planlegger å ta i bruk for statistikk om brukerne (kjønn, alder, tema, geografisk tilhørighet, mv.) sett opp mot kommunikasjonsform
 • hvilke planer søkeren har for synliggjøring av tiltaket
 • hvilke andre utadrettede tiltak søkeren planlegger å gjennomføre
 • hvordan søkeren jobber med relevant intern kompetanseheving
 • hvilke aktører søkeren skal samarbeide med, og hvilke tema og/eller oppgaver som det skal samarbeides om.
 • hvilke åpningstider søkeren har, og i hvilke kommunikasjonskanaler

I tillegg til beskrivelsene over skal søknaden inneholde et realistisk anslag fra tilskuddsmottaker på hva/hvor mye de vil oppnå eller levere med tildelte midler ved utgangen av tilskuddsåret (måltall) for hvert av kriteriene for måloppnåelse på både effekt- og resultatnivå for tiltaket:

 • Organisasjonen har en plan for synliggjøring/kommunikasjonsplan (JA/NEI)
 • Antall unike besøkende på nettsider
 • Antall følgere på sosiale medier
 • Antall nettbaserte verktøy tilgjengeliggjort
 • Andel henvendelser besvart telefontjenester (%)
 • Andel henvendelser besvart chat (%)
 • Gjennomsnittlig ventetid telefontjenester (minutter)
 • Gjennomsnittlig ventetid chat (minutter)

Måltallet kan også være binært, dvs. JA/NEI

Måltallet vil - sammen med øvrige vurderingskriterier - brukes i Helsedirektoratets vurdering av søknaden. Hvis søkeren ikke planlegger å gjennomføre aktiviteter på alle punktene i listen over, settes måltallet til 0 (se regelverkets punkt 2).

Dersom tilskudd innvilges skal tilskuddsmottaker i sin rapportering per 31.12 året tilskuddet ble tildelt rapportere resultater på samme kriterier som de oppga måltall for i søknaden. Helsedirektoratet vil sammenligne rapportert resultat med måltallet i søknaden i sin vurdering av tiltakets måloppnåelse.

Det er ikke krav om egenfinansiering eller delfinansiering fra andre, men det skal oppgis i søknaden dersom tiltaket har slik finansiering.

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

13 687 025 kr

Tildelt

8 500 000 kr

Innvilget

62,1 %

Søkere

10

Mottakere

1

Søknader

10

Tildelinger

1
0 kr

Tildelt andre

8 500 000 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?