Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Forebyggende innsats på rusmiddel- og dopingområdet

Forebyggende innsats på rusmiddel- og dopingområdet

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke folkehelsearbeidet gjennom forebygging av bruk av rusmidler og doping. Målgruppen er befolkningen, frivillig sektor, offentlige aktører og beslutningstakere.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist (2023)

Type tilskudd

Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 714, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke folkehelsearbeidet gjennom forebygging av bruk av rusmidler og doping.

Ønsket effekt / effektmål:

 • Organisasjonene leverer oppdatert informasjon om forebygging av rusmiddel- og/eller dopingbruk til befolkningen som helhet
 • Organisasjonene har styrket forebyggingsarbeidet på rusmiddel- og/eller dopingbruk hos sine samarbeidspartnere
 • Organisasjonene er aktive tilretteleggere innen forebygging av rusmiddel- og dopingbruk

Resultatmål for ordningen er spesifisert i resultatmatrisen, se fullstendig regelverk, punkt 3 (PDF).

Målgruppen er befolkningen, frivillig sektor, offentlige aktører og beslutningstakere

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser) kan søke på tilskuddsordningen.

Nasjonale foreninger og stiftelser med utadrettet virksomhet og et landsdekkende nedslagsfelt kan motta tilskudd. Uavhengig av organisasjonsform skal det fremgå av organisasjonens vedtekter at organisasjonen ivaretar et ideelt, ikke kommersielt formål.

Medlemsorganisasjoner som primært har personmedlemmer, kan ikke motta tilskudd over denne tilskuddsordningen.

Tilskudd til tidligere etablerte tilbud og prosjekter skal prioriteres i 2023.

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Det gjøres en skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Det gis tilskudd til:

Midlene skal brukes til drift av foreninger og stiftelser som har forebygging av bruk av rusmidler og/eller doping som sin kjernevirksomhet/formål, og som kan dokumentere dette gjennom sine vedtekter.

Tillegg og presiseringer:

 • Tilskuddet skal benyttes til organisasjonens tiltak knyttet opp mot forebygging av rusmiddel- og dopingbruk.
 • Det innvilges ikke tilskudd til tiltak knyttet til spilleproblematikk.
 • Det innvilges ikke tilskudd til behandling, rehabilitering eller ettervern.

Se fullstendig regelverk, punkt 6 (PDF) for detaljert beskrivelse.

Rapporteringskrav

Rapporteringsfrist er 01.04 året etter tilskuddsmidlene ble tildelt. Det skal rapporteres for kalenderåret, dvs. per 31.12 året tilskuddet ble tildelt.

Se fullstendig regelverk, punkt 7 (PDF) for detaljert beskrivelse av hva rapporteringen skal inneholde.

Hvordan søke

Søknaden må inneholde:

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Tillegg og presiseringer:

Søknaden må inneholde tilstrekkelig informasjon for å kunne vurderes opp mot tildelingskriteriene som beskrevet i fullstendig regelverk, punkt 6 (PDF).

 • Vedtekter eller grunnlagsdokumenter som viser at forebygging av rusmiddel- og/eller dopingbruk er del av organisasjonens kjernevirksomhet må vedlegges søknaden.

Søknaden skal kort beskrive:

 • hvilke planer søkeren har for synliggjøring av tiltaket
 • hvordan søkeren kvalitetssikrer at egne tiltak er kunnskapsbaserte
 • hvordan søkeren skal innhente, systematisere og tilgjengeliggjøre kunnskap og informasjon til bruk i sitt virke
 • hvilket system søkeren har/planlegger å ta i bruk for tilbakemeldinger fra beslutningstakere, samarbeidspartnere og befolkningen for å måle effekt mv.
 • hvilke aktører søkeren skal samarbeide med, og hvilke tema og/eller oppgaver som det skal samarbeides om
 • de viktigste politiske prosessene søkeren planlegger å ta aktivt del i, inkl. planlagte høringer
 • hvordan søkeren planlegger å bidra til samfunnsdebatten
 • hvilke andre utadrettede tiltak søkeren planlegger å gjennomføre

I tillegg til beskrivelsene over skal søknaden inneholde et realistisk anslag fra tilskuddsmottaker på hva/hvor mye de vil oppnå eller levere med tildelte midler ved utgangen av tilskuddsåret (måltall) for hvert av kriteriene for måloppnåelse på både effekt- og resultatnivå for tiltaket:

 • Andel av utvalg av befolkningen som egenrapporterer økt bevissthet omkring forebygging av rusmiddel- og/eller dopingbruk
 • Andel av utvalg av befolkningen som rapporterer at det er lett å finne frem til informasjonen de har behov for
 • Organisasjonen bruker plan for synliggjøring/kommunikasjonsplan (JA/NEI)
 • Antall foredrag eller tilsvarende gjennomført
 • Estimert antall personer nådd gjennom foredrag eller tilsvarende
 • Antall målrettede/tematiske kampanjer gjennomført
 • Antall besøkende på nettsider
 • Antall følgere på sosiale medier
 • Andel av samarbeidspartnere som egenrapporterer økt kunnskap om forebygging av rusmiddel- og/eller dopingbruk
 • Andel av samarbeidspartnere som egenrapporterer økt aktivitet på forebygging av rusmiddel- og/eller dopingbruk
 • Antall kommuner/fylkeskommuner som har fått opplæring i forebygging av rusmiddel- og/eller dopingbruk
 • Antall arbeidsplasser/virksomheter som har fått opplæring i forebygging av rusmiddel- og/eller dopingbruk
 • Antall andre samarbeidspartnere som har fått opplæring i forebygging av rusmiddel- og/eller dopingbruk
 • Antall personer som har fått opplæring i forebygging av rusmiddel- og/eller dopingbruk
 • Antall kommuner/fylkeskommuner som har fått veiledning eller annen bistand
 • Antall arbeidsplasser/virksomheter som har fått veiledning eller annen bistand
 • Antall samarbeidspartnere som har fått veiledning eller annen bistand
 • Antall personer som har fått veiledning eller annen bistand
 • Antall råd, utvalg og formelle arbeidsgrupper organisasjonene har deltatt i

Måltallet kan også være binært, dvs. JA/NEI

Måltallet vil - sammen med øvrige vurderingskriterier - brukes i Helsedirektoratets vurdering av søknaden. Hvis søkeren ikke planlegger å gjennomføre aktiviteter på alle punktene i listen over, settes måltallet til 0 (se fullstendig regelverk, punkt 2 (PDF)).

Dersom tilskudd innvilges skal tilskuddsmottaker i sin rapportering per 31.12 det året tilskuddet ble tildelt rapportere resultater på samme kriterier som de oppga måltall for i søknaden. Helsedirektoratet vil sammenligne rapportert resultat med måltallet i søknaden i sin vurdering av tiltakets måloppnåelse. 

Det er ikke krav om egenfinansiering eller delfinansiering fra andre, men det skal oppgis i søknaden dersom tiltaket har slik finansiering.

NB: Søker kan legge ved mer informasjon i vedlegg til søknaden dersom det ikke er nok plass i søknadsskjemaet.

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

78 584 032 kr

Tildelt

69 600 000 kr

Innvilget

88,6 %

Søkere

9

Mottakere

5

Søknader

9

Tildelinger

5
69 600 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?