Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenester innen psykisk helse, rus og vold

Rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenester innen psykisk helse, rus og vold

Formålet med tilskuddsordningen er at mennesker som opplever vansker knyttet til psykisk helse, rus eller vold skal få lettet sin livssituasjon, eller styrket evnen til å håndtere den.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 765, post 72

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet er at mennesker som opplever vansker knyttet til psykisk helse, rus eller vold har fått lettet sin livssituasjon, eller styrket evnen til å håndtere den.

Effektmål:
•   Brukerne har fått bistanden de har behov for når de kontakter rådgivnings-, støtte- og/eller veiledningstjenestene
•   Rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenestene er trygge for brukerne
•   Rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenestene er lett tilgjengelige for brukerne

Resultatmål for ordningen er beskrevet i resultatmatrisen under punkt 3.

Endelig målgruppe er mennesker som er i en vanskelig, belastende eller prekær livssituasjon, deres pårørende, nærstående, omsorgspersoner og etterlatte.

Hvem kan motta tilskudd

 • Kommuner
 • Frivillige og ideelle organisasjoner

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Det gis tilskudd til:
Tilskuddsmidlene skal brukes til drift av rådgivnings-, støtte- eller veiledningstjenester. Tjenestene skal gis i direkte, gjensidig dialog eller samhandling mellom brukeren og tjenestene det gis tilskudd til. Tjenestene skal vedvare over tid, og ha forutsigbare åpnings- eller treffetider.

Tilskuddsmidlene kan også benyttes til
•   Drift av nettsider dersom disse er en integrert del av tjenesten
•   Administrasjon direkte knyttet til drift av tjenesten

Tilskuddsmidlene skal ikke benyttes til:
•   Enkeltstående aktiviteter
•   Utvikling og vedlikehold av apper
•   Drift av virksomheten utover tjenesten
•   Forskning

Tillegg og presiseringer:

Tilskudd innvilges primært til telefontjenester, chat, o.l. Andre former for rådgivnings-, støtte- eller veiledningstjenester kan også innvilges tilskudd..
Dersom antall mottatte søknader og størrelsen på totalt omsøkt beløp overstiger tilgjengelige midler på tilskuddsordningen, vil tjenester som i størst mulig grad møter følgende kriterier prioriteres:
•   Gir akutt eller umiddelbar hjelp i det brukeren tar kontakt
•   Virker selvmords- og selvskadingsavvergende i akutte situasjoner
•   Retter seg mot særlig sårbare/utsatte grupper
•   Tjenesten har hele landet som nedslagsfelt
•   Drift av etablerte tjenester prioriteres foran videreutvikling av tjenester eller oppstart av nye tjenester.

Med forbehold om årlige bevilgninger over statsbudsjettet, kan tilskudd innvilges i opptil tre år. Dersom det søkes om tilskudd for opptil tre år, skal det legges ved en beskrivelse av tiltaket/aktivitetene for hele perioden det søkes om. Denne beskrivelsen må inneholde aktivitetsplan og budsjett per år.

Dersom det innvilges tilskudd for mer enn ett år, må tilskuddsmottaker likevel sende en forenklet søknad hvert år. Budsjettet som legges i det elektroniske søknadskjemaet skal kun være for det aktuelle tilskuddsåret. Ytterligere informasjon vil bli gitt i tilskuddsbrevet.

Tiltak som har fått innvilget tilskudd for flere år vil bli prioritert innenfor perioden. Etter tre år vil Helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av tiltaket og/eller nye tiltak sett opp mot tilskuddsordningens formål og samlet antall søknader til ordningen.

Tilskuddsberegning:

Søknadene vurderes skjønnsmessig opp mot planlagt aktivitet og tiltakets resultat- og effektmål, samt oppnådde resultater foregående tilskuddsår opp mot kriterier.

Vurderingskriteriene er oppgitt i punkt 6 under "Tilskuddsberegning" i regelverket.

Rapporteringskrav

Måloppnåelse:

Tilskuddsmottakers vurdering av gjennomførte tiltak og hvordan/i hvilken grad dette har bidratt til å nå målene for tilskuddsordningen. Tilskuddsmottaker skal rapportere kvantitativt på kriteriene for måloppnåelse (se regelverkets punkt 2) på resultat- og effektmål (se regelverkets punkt 3, 5, 6 og 7), spesifikt:

•   Andel av brukerne som egenrapporter at de følte seg hjulpet (%)
•   Andel av brukerne som egenrapporter at de følte seg lyttet til på en respektfull og fordomsfri måte /%)
•   Tjenesten har system for opplæring for medarbeiderne (JA/NEI)
•   Andel medarbeidere som har fått opplæring siste år (%)
•   Tjenesten har system for støtte eller debrief av medarbeiderne (JA/NEI)
•   Andel av brukerne som egenrapporter at de følte at det var trygt å kontakte tjenesten (%)
•   Tjenesten anvender system/rutiner for ivaretakelse av personvern (JA/NEI)
•   System/rutiner for viderekobling til nødetat på plass (JA/NEI)
•   Andel medarbeidere som bruker rutinene for viderekobling til nødetat (%)
•   Andel henvendelser som viderekobles til nødetat (%)
•   Andel av brukerne som egenrapporter at det var lett å finne frem til tjenesten (%)
•   Andel av brukerne som egenrapporter at de fikk tilstrekkelig rask hjelp (%)
•   Tjenesten anvender plan for synliggjøring (JA/NEI)
•   Antall besøkende på nettsider
•   Andel henvendelser besvart telefontjenester* (%)
•   Andel henvendelser besvart chat* (%)
•   Andel henvendelser besvart andre tjenester
•   Gjennomsnittlig ventetid telefontjenester* (minutter)
•   Gjennomsnittlig ventetid chat* (minutter)
•   Gjennomsnittlig ventetid andre tjenester

Dersom det er avvik mellom målangivelsen angitt i søknaden og statusen for tiltaket per 31.12 året tilskuddet ble tildelt, skal dette forklares i rapporteringen sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak tilskuddsmottaker har satt i verk for å redusere avviket. Dette er spesielt viktig der avviket er stort.

Rapporteringen skal også inneholde informasjon om:

•   Antall henvendelser per år per tjeneste det er innvilget tilskudd til
•   Tilgjengelighet/åpningstider per tjeneste det er innvilget tilskudd til
•   Hvilke kommunikasjonsformer som har vært benyttet.
•   Dersom det har vært endringer i tilgjengelighet og/eller kommunikasjonsformer i løpet av tilskuddsåret skal dette forklares og begrunnes.
•   Statistikk over hvilke tema brukerne tar opp
•   Har det vært tilbudt telefon- chat- og andre tjenester på flere språk enn norsk
•   Totalt antall ansatte og/eller frivillige, herunder antall lønnede årsverk og antall ulønnede årsverk
•   Andelen likepersoner der dette er relevant
Eventuelle andre rapporteringskrav vil bli beskrevet i tilskuddsbrevet

Regnskap:

Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå. Nærmere informasjon om regnskapsrapportering blir spesifisert i tilskuddsbrevet.

Revisorattestasjon:

Der det innvilges tilskudd på 200 000 kroner eller høyere stilles det krav om revisorbekreftelse av regnskapet. Nærmere informasjon om revisorkontroll og attestasjon blir spesifisert i tilskuddsbrevet.

Hvordan søke

 • Søkerens måltall for tilskuddet (se pkt. 3)
 • Beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til (se pkt. 6)
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves) (se pkt. 6)
 • Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
 • Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse for prosjektet
 • Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet og beskrivelse av risikoreduserende tiltak

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

MERK: Søknaden er delt inn i tre deler:
1) Altinn-skjema
2) SØKNADSSKJEMA - DEL I  (word-vedlegg)
3) SØKNADSSKJEMA DEL II (word-vedlegg)

Tillegg og presiseringer:

 • Søknaden må inneholde tilstrekkelig informasjon for å kunne vurderes opp mot tildelingskriteriene som beskrevet i regelverkets punkt 6. Se også søknadsskjema del I og II.
 • Søknaden skal kort beskrive:
 • Hvordan lovverk knyttet til avvergelsesplikt, meldeplikt, avklaringer rundt juridisk ansvar og avgrensing mot helsehjelp følges opp
 • Hvordan personvern ivaretas (f.eks. interne retningslinjer og informasjon som gis brukerne angående personvern)
 • Hvilke krav som stilles til nye ansatte/frivillige ved rekruttering
 • Hvordan det jobbes med kompetanseheving (faglig, samtaleteknikk, teknisk løsning, jus o.a.,)
 • System for ivaretakelse av ansatte/medarbeidere, herunder nødvendig støtte, spesielt etter vanskelige samtaler
 • Varslingsrutiner og systemer for viderekobling til nødetat
 • Hvilket system søker har/planlegger å ta i bruk for tilbakemeldinger fra brukerne
 • Hvilket system søker har/planlegger å ta i bruk for statistikk om brukerne (kjønn, alder, tema samtalene dreier seg om etc.) sett opp mot kommunikasjonsform
 • Hvordan tjenesten organiseres for å kunne besvare så mange henvendelser som mulig og med minst mulig ventetid ut fra tjenestens kapasitet
 • Hvilke planer søker har for synliggjøring av tjenesten
 • Hvorvidt det tilbys telefon- chat- og andre tjenester på flere språk enn norsk

I tillegg til beskrivelsene over skal søknaden inneholde et realistisk anslag fra søkeren på hva eller hvor mye de vil oppnå eller levere på med tildelte midler ved utgangen av tilskuddsåret. Anslaget skal oppgis som tall i søknaden (måltall). Dette skal opplyses for hvert av kriteriene for måloppnåelse på både resultatmål og effektmål for tiltaket. Se punkt 5 i regelverket og søknadsskjema del II.

Målangivelsen vil - sammen med øvrige vurderingskriterier - brukes i Helsedirektoratets vurdering av søknaden. Hvis søkeren ikke planlegger å gjennomføre aktiviteter på alle punktene i listen over, settes målangivelsen som 0 (se regelverkets punkt 2).

Dersom tilskudd innvilges skal tilskuddsmottaker i sin rapportering per 31.12 det året tilskuddet ble tildelt rapportere resultater på samme måltall som de oppga i søknaden. Helsedirektoratet vil sammenligne rapportert resultat med måltallet i søknaden i sin vurdering av tiltakets måloppnåelse.

Det er ikke krav om egenfinansiering eller delfinansiering fra andre, men det skal oppgis i søknaden dersom tiltaket har slik finansiering.

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

215 446 557 kr

Tildelt

118 150 000 kr

Innvilget

54,8 %

Søkere

44

Mottakere

19

Søknader

47

Tildelinger

19
117 150 000 kr

Tildelt andre

1 000 000 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?