Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til norskopplæringen

Tilskudd til norskopplæringen

Ordningen skal bidra til innovasjon i metoder for norskopplæring, hvor frivillige organisasjoner og offentlige og private aktører samarbeider.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Søknadsfrist (2023)

Type tilskudd

Prosjektmidler og Driftsmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 671, post 71

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å gi et målrettet og fleksibelt tilbud til innvandrere som har behov å styrke sine norskferdigheter, ved at disse gis tilbud om et begrenset antall timer lærerstyrt norskopplæring.  

Målsetningen er at deltakerne oppnår nivå B1 eller høyere i muntlig og/eller skriftlig norsk. Målgruppen er voksne innvandrere med begrensede norskferdigheter, med behov for å lære mer norsk, uavhengig av botid i Norge og innvandringsårsak.  

De som kan få tilbud om gratis norskopplæring gjennom ordningen er personer som har brukt opp sine rettigheter til opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, eller som ikke har rett til slik gratis opplæring. 

Personer som tidligere har deltatt i opplæring gjennom norskopplæringsordningen, kan benytte ordningen på nytt etter fullført opplæring. 

Hvem kan motta tilskudd

Godkjente private og offentlige tilbydere av norskopplæring for voksne innvandrere kan søke.  

For å kunne motta støtte må søker være:  

 • et kommunalt voksenopplæringssenter
 • være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som tilbyder av opplæring i norsk, norsk og samfunnskunnskap, eller nettbasert norskopplæring. Se nettsiden Godkjente tilbydere av norskopplæring - Kompetanse Norge for nærmere informasjon om godkjenningsordningen
 • være en privat eller frivillige aktør som har inngått avtale med en kommune om å tilby norskopplæring for voksne innvandrere 

 Søknad om tilskudd kan fremmes i samarbeid med arbeidsgiver eller frivillige organisasjoner.  

Hva kan tilskuddet brukes til

Det kan søkes om et samlet tilskudd på inntil kr 10 000 per deltaker.  

Satsen skal dekke alle kostnader i forbindelse med opplæringen, som kartlegging av deltakere, forberedelser, undervisning, motivasjonsarbeid, møter, utarbeidelse av materiell, retting av oppgaver og evaluering av språknivå ved gjennomført opplæring. 

Opplæringstilbudet skal være gratis, lærerstyrt og kun omfatte norsk, men kan ses i sammenheng med andre kompetansehevende tiltak.  Tiltak og prosjekter som støttes, skal bidra til at  Deltakere oppnår B1 eller høyere.  

Norskopplæringsordningen skal være et supplement til tilbudet om norskopplæring kommunene tilbyr i dag for personer med rett til opplæring etter integreringsloven, og skal bidra til innovasjon i metoder for norskopplæring hvor frivillige organisasjoner og offentlige og private aktører samarbeider. 

Intensjonen er at ordningen skal føre til utvikling av flere, fleksible norskopplæringstilbud. 

Opplæringstilbudet skal kun omfatte norsk. Det skal være tilpasset den enkelte deltakers behov, og kunne foregå på dagtid eller kveldstid, ha ulik intensitet, foregå i klasserom/fysisk tilstedeværelse, som nettbasert opplæring, eller som en kombinasjon av ulike opplæringsformer. 

Andre tildelingskriterier

I vurdering av søknader legger IMDi vekt på følgende:  

 • Tydelig beskrivelse av mål og målgruppe for opplæringen  
 • Tydelige beskrivelse av forventet nytteeffekt av opplæringstilbudet, både språklige og andre mål for opplæringen 
 • Tydelig beskrivelse av organisering av opplæringstilbudet 
 • Opplæringstilbudet er fleksibelt og tilpasset den enkelte deltakers behov. 
 • Opplæringstilbudet inngår som en del av et lengre kvalifiseringsløp 
 • Ved tildeling vil det også legges vekt på geografisk spredning av opplæringstilbudene, og variasjon av type tilbydere og opplæringstilbud. 

Rapporteringskrav

Organisasjoner som får tilskudd, skal sende inn statusrapport, årsrapport og regnskap: 

 • I årsrapporten skal tilskuddsmottaker blant annet rapportere på antall deltakere på norsopplæringstilbudet, omfang av kurset og måloppnåelse for deltakerne etter avsluttet kurs, eller ved slutten av året. 
 • En regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser. 
 • Tilskuddsmottakere som mottar støtte på kr 100 000 eller mer, skal sende inn årsregnskap eller prosjekt/tiltaksregnskap. Dette skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor. 
 • Tilskuddet skal som hovedregel brukes og regnskapsføres i 2023. Dersom tilskuddet ikke kan brukes til formålet i den perioden, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrevet.  
 • Nærmere rapporteringskrav og frister vil stå i tilskuddsbrev til dem som får innvilget støtte. 

IMDi eller Riksrevisjonen kan kontrollere at dere bruker midlene i tråd med føringene (Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd). 

Hvordan søke

Søknaden sendes inn til IMDi via søknadsportalen på imdi.no . Her  finner dere også informasjon om hvordan søknadsskjemaet skal fylles ut. (pluss veiledningsskjema) 

Søknaden skal godkjennes i IMDis søknadsportal av organisasjonens leder eller av den som har delegert myndighet til å godkjenne søknader. Når søknaden er sendt inn gjennom portalen, regnes den som elektronisk signert. 

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

135 022 480 kr

Tildelt

47 025 000 kr

Innvilget

34,8 %

Søkere

45

Mottakere

42

Søknader

73

Tildelinger

68
7 000 000 kr

Tildelt andre

40 025 000 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?