Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Prosjekttilskudd til nasjonale minoriteter

Prosjekttilskudd til nasjonale minoriteter

Nasjonale minoriteter er følgende grupper med langvarig tilknytning til Norge: Jøder, rom, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere og skogfinner. Personer som har flyttet til Norge i nyere tid regnes som hovedregel ikke å tilhøre en nasjonal minoritet.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Kulturdirektoratet

Søknadsfrist (2023)

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 567, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke nasjonale minoriteters språk, kultur og identitet. Det er et særlig mål å styrke språk og identitet hos barn og unge.

Hvem kan motta tilskudd

Privatpersoner, frivillige organisasjoner, kommuner, institusjoner og foretak med virksomhet i tilknytning til nasjonale minoriteter.

Hva kan tilskuddet brukes til

Prosjekter som styrker nasjonale minoriteters språk

Prosjekter som synliggjør, styrker og viderefører nasjonale minoriteters kultur og historie

Dokumentasjon og formidling av kunnskap om nasjonale minoriteters situasjon

Holdningsskapende arbeid

Selvhjelpsvirksomhet

Kontakt og samarbeid mellom nasjonale minoriteter

Det gis ikke tilskudd til drift eller rene forskningsprosjekter.

Andre tildelingskriterier

I søknadsvurderingen vil det bli vektlagt:

hvordan prosjektet kan bidra til å nå målene for ordningen

søkerens gjennomføringsevne (herunder om det er levert rapport/regnskap for tidligere mottatte tilskudd)

i hvilken grad prosjektet har fått annen finansiering

Rapporteringskrav

Tilskuddsmottaker skal levere sluttrapport og regnskap innen 3 måneder etter at prosjektet er avsluttet.

Sluttrapporten skal beskrive hvilke aktiviteter som er gjennomført i prosjektperioden, og ha en vurdering av i hvilken grad målene for prosjektet er oppnådd. Dersom tilskuddet er gitt til kurs eller arrangement, må det oppgis hvor mange som har deltatt.

Tilskudd over kr 200 000 skal revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er benyttet og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett.

Tilbakehold og tilbakebetaling av tilskudd

Kulturrådet kan holde tilbake tilskudd som ikke er utbetalt og kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake. Dette kan gjøres dersom det avdekkes at tilskuddet ikke har blitt brukt i tråd med forutsetningene, at tilskuddet er gitt på grunn av feil opplysninger eller at det foreligger andre vesentlige brudd på kontraktsvilkårene.

Evaluering

I forbindelse med evaluering av prosjektet plikter tilskuddsmottaker å fremlegge etterspurt dokumentasjon dersom Kulturrådet ber om det.

Andre betingelser

Den som får tilskudd, skal gjøre det kjent at prosjektet er støttet av Kulturdirektoratet.

Der det gis tilskudd til prosjekter hvor det selges billetter, forutsettes det at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabatt som gjør at samlet pris ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Kulturdirektoratet forutsetter at virksomheter honorerer kunstnere og fagpersoner i tråd med gjeldende avtaler, vederlagsordninger og anbefalte satser, der dette er relevant. Dette skal da framkomme av rapport og regnskap.

Hvordan søke

Søknaden skal leveres via Kulturdirektoratets elektroniske søknadsportal innen søknadsfristen. Alle obligatoriske felt i søknadsskjemaet må være utfylt. Søknader som ikke er kommet inn innen søknadsfristens utløp, ufullstendig søknader eller søknader som faller utenfor ordningen, vil bli avvist.

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

12 340 157 kr

Tildelt

2 500 000 kr

Innvilget

20,3 %

Søkere

51

Mottakere

20

Søknader

58

Tildelinger

20
2 080 000 kr

Tildelt andre

420 000 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?