Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Nettverk for innføring av helseteknologi og prioriterte samhandlingstiltak i kommunal sektor

Nettverk for innføring av helseteknologi og prioriterte samhandlingstiltak i kommunal sektor

Ordningen skal legge til rette for raskere utbredelse og innføring av helseteknologi og prioriterte samhandlingstiltak i kommunale helse- og omsorgstjenester gjennom innføringsnettverk i regi av KS. Ordningen er øremerket, det er kun KS som kan søke.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler og Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 701, post 73

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet er å legge til rette for raskere utbredelse og innføring av helseteknologi og prioriterte samhandlingstiltak i kommunale helse- og omsorgstjenester gjennom innføringsnettverk i regi av KS.

Tilskuddsordningen skal bidra til at helseteknologi blir tatt i bruk og nyttiggjort og bidra til at effekter fra investeringer i teknologi og digitale løsninger blir realisert raskere. Nettverket skal bidra til at kompetanse, erfaring og kapasitet deles og utnyttes på tvers av landets kommuner, og at kommuner i større grad koordinerer og samordner seg om helseteknologi.

Tilskuddsordningen skal støtte opp under prioriterte områder i helseteknologiordningen, samt kommunal sektors felles prioriteringer og ambisjoner innen digitalisering av helse- og omsorgstjenesten.

Resultatmål:

 • Etablering av felles modell og struktur for innføringsnettverk som er forankret i kommunene, herunder struktur for samarbeid med andre aktører og andre relevante nettverk.
 • Etablering av felles innføringsløp i kommunal sektor.
 • Etablering av struktur for erfarings- og kompetansedeling om anskaffelse, standardiseringsarbeid, innføring, endringsprosesser og tjenesteutvikling slik at helseteknologi og samhandlingstjenester tas i bruk og gevinster realiseres i kommunene.
 • Utvikling av ny kunnskap og innsikt som bidrar til at helseteknologi tilpasses kommunenes behov og blir tatt i bruk og nyttiggjort.

Målgruppe: Tiltakene som gjennomføres retter seg mot alle landets kommuner og fylkeskommuner.

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige og ideelle organisasjoner.

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Enkeltstående tilskudd hvor mottaker er navngitt i statsbudsjettet.

Det kan innvilges tilskudd til

Midlene skal dekke utgifter knyttet til nettverksaktiviteter i regi av KS for innføring av helseteknologi og prioriterte samhandlingstjenester i kommunene.

Tilskuddet skal i stor grad dekke deltakelse fra og aktiviteter i kommuner.

Midlene kan dekke utgifter knyttet til:

 • Etablering, koordinering og videreutvikling av nettverk
 • Samordning, koordinering og formidling av planer og strategier som en del av formålet med ordningen
 • Frikjøp av kommunerepresentanter for å støtte kommunene som en del av formålet med ordningen
 • Nettverkssamlinger, webinarer og andre møtearenaer
 • Utarbeidelse av veiledninger, felles rammer og anbefalinger, erfaringsdeling, dokumentasjon av beste praksis, kunnskapsoppsummeringer etc.

Midlene skal ikke dekke kjøp/leasing av programvare og annet teknisk utstyr eller programvareutvikling.

Tillegg og presiseringer

Prioriterte områder er velferdsteknologi, digital hjemmeoppfølging, journalløsninger, nasjonale ehelseløsninger og prioriterte samhandlingsområder, herunder utprøvinger i Felles journalløft i kommunene.

Nettverket skal bidra til raskere utbredelse av velferdsteknologi, digital hjemmeoppfølging, nasjonale e-helseløsninger, samt støtte kommunene i arbeidet med å skaffe bedre journalløsninger.

Nettverket skal bidra med enhetlig, koordinert og sammenhengende støtte og aktivitet til alle landets kommuner, slik at kompetanse, erfaringer og kapasitet deles og utnyttes på tvers.

Vurderingskriterier og utmåling av tilskuddets størrelse

Helsedirektoratet utfører ingen beregning av størrelsen på tilskuddet da tilskuddsmottakeren er omtalt med et angitt beløp i statsbudsjettet.

Rapporteringskrav

Rapporteringsfrist er 1. april året etter tilskuddsmidlene ble tildelt. Det skal rapporteres for kalenderåret, dvs. per 31. desember året tilskuddet ble tildelt for. Tilskuddsmottaker skal i tillegg rapportere skriftlig på foreløpig status for inneværende tilskuddsår per 30. juni i tilskuddsåret. Helsedirektoratet kan be om ytterligere rapportering dersom det er behov for dette.

Måloppnåelse

Tilskuddsmottakers vurdering av gjennomført tiltak og hvordan eller i hvilken grad tiltaket har bidratt til å nå målene for tilskuddsordningen (se regelverkets punkt 1 og 2).

Rapporteringen skal beskrive status og oppnådde resultater og effekt av tiltakene sammenlignet med beskrivelsen i tilskuddsmottakerens søknad, sett i lys av resultatmålene, se punkt 1 og 2. Rapporteringen skal inkludere

 • En oppsummering av gjennomførte nettverksaktiviteter i de ulike regionene
 • Beskrivelse av kommunenes erfaring med og oppnådde gevinster av helseteknologi

Er det avvik mellom forventet og oppnådde resultater og effekt skal dette belyses. Tilskuddsmottaker bes også om å belyse sentrale utfordringer i arbeidet.

Helsedirektoratet vil sammenligne informasjonen i tilskuddsmottakerens rapportering med informasjonen i tilskuddsmottakerens søknad når vi vurderer om tiltaket har oppnådd målene. Dette vil også bli vurdert opp mot kriteriene (indikatorene) som er beskrevet i regelverkets punkt 2. Helsedirektoratet vil gjennomføre evaluering av tilskuddsordningen. Som grunnlag for evalueringen kan det blant annet benyttes data fra nasjonale registre og informasjon innhentet fra kommuner og eventuelle samarbeidspartnere som inngår i de enkelte tiltak. Tilskuddsmottaker og samarbeidende aktører skal bidra til evalueringen.

Regnskap

Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker som viser bruken av tilskuddsmidlene skal kunne sammenlignes. Nærmere informasjon om regnskapsrapportering blir spesifisert i tilskuddsbrevet.

Revisorattestasjon

Der det innvilges tilskudd på 200 000 kroner eller mer, stiller Helsedirektoratet krav om revisorbekreftelse av regnskapet. Mer informasjon om revisorkontroll og attestasjon vil bli gitt i tilskuddsbrevet.

Hvordan søke

Krav til søknaden:

 • Beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • Budsjett (oppstillingen skal kunne sammenliknes med regnskapet dersom regnskap kreves)

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Tillegg og presiseringer

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av planlagte tiltak og aktiviteter og hvordan dette vil bidra til måloppnåelse for tilskuddsordningen.

Søknaden må inneholde informasjon som viser at tiltaket oppfyller tildelingskriteriene i punkt 5. Søknaden skal inneholde:

 • Hvordan KS skal organisere nettverkene for å sikre best mulig måloppnåelse, og hvordan deltakere fra kommunen skal rekrutteres og sikre riktig og tilstrekkelig kompetanse.
 • Beskrivelse av hovedaktiviteter med status, leveranser, tidsplan, sentrale milepæler og hvordan disse skal bidra til å nå prioriterte mål.
 • Budsjett hvor det fremgår hvordan tilskuddsmidlene skal benyttes.

Vedlegg kan benyttes for å beskrive og detaljere søknaden.

Når tilskuddsperioden er over, skal tilskuddsmottaker rapportere om oppnådde resultater og effekt svarer til beskrivelsen gitt i søknaden.

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Ingen tildelinger er publisert.

Fant du det du lette etter?