Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Barnevernfaglig videreutdanning

Barnevernfaglig videreutdanning

Barne- og likestillingsdepartementet har opprettet en tilskuddsordning for barnevernfaglig videreutdanning, som skal bidra til økt bruk av videreutdanningstilbudet. Ordningen er opprettet på statsbudsjettet kapittel 854 post 62.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 854, post 62

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til å styrke kunnskaps- og kompetansenivået hos ansatte i kommunalt barnevern og i ideelle, private og statlige barnevernsinstitusjoner.

Kriterier for måloppnåelse

Måloppnåelsen av ordningen skal vurderes på bakgrunn av antall ansatte i barnevernet som har fullført videreutdanning med støtte fra tilskuddsordningen.

Hvem kan motta tilskudd

Arbeidsgivere i kommunalt barnevern og ideelle, private og statlige barnevernsinstitusjoner kan søke om tilskudd

Hva kan tilskuddet brukes til

Midlene kan benyttes til


a. vikarutgifter,

b. reise- og oppholdskostnader, og

c. litteraturkjøp o.l.

Andre tildelingskriterier

Det kan søkes om tilskudd til prioriterte videreutdanninger innenfor barnevernsfag. Prioriteringen fastsettes i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.


Tilskudd skal tildeles etter følgende prioriteringsrekkefølge:


a. kommunalt barnevern

b. ideelle barnevernsinstitusjoner

c. private barnevernsinstitusjoner

d. statlige barnevernsinstitusjoner.

Med unntak av videreutdanningen «Barnevernsfaglig veiledning», vil ansatte som ikke har relevant videreutdanning eller mastergrad fra før bli prioritert.

Rapporteringskrav

Tilskuddsmottaker skal levere rapport og regnskap til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om hvordan tilskuddet har blitt brukt. Rapport og regnskap skal leveres på rapporteringsskjemaer i direktoratets søknadsportal.

Fristen for å sende inn regnskap og rapport bestemmes av direktoratet, og står i tilskuddsbrevet.

Krav til innholdet i rapporten fremgår av tilskuddsbrevet og rapporteringsskjema. direktoratet kan stille særskilte krav til innholdet i rapporteringen fra enkeltmottakere av tilskudd. Slike krav vil stå i av tilskuddsbrevet eller inngå som en del av oppfølgingen av rapporten.

Ideelle og private barnevernsinstitusjoner skal levere revisorattest. Det er ikke et krav om at attesten skal skrives av en statsautorisert revisor, men den som kontrollerer regnskapet kan ikke være ugild/inhabil til å revidere regnskapet, jf. revisorloven § 8-1. Revisjonsstandard ISRS 4400 med avtalte kontrollhandlinger som gis av direktoratet skal følges uavhengig av om regnskapet revideres av en statsautorisert revisor eller en annen person.

Hvordan søke

Arbeidsgivar skal fylle ut og sende inn skjema i Bufdirs søknadsportal.

Tildelinger

Ingen tildelinger er publisert.

Fant du det du lette etter?