Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til dialog, debatt, samarbeid og kunnskapsutvikling på tros- og livssynsfeltet

Tilskudd til dialog, debatt, samarbeid og kunnskapsutvikling på tros- og livssynsfeltet

Målet med tilskuddsordningen er å øke kunnskapen om og kjennskapen til tros- og livssynssamfunn i samfunnet og å fremme mangfold og inkludering og løse sosiale utfordringer.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Barne- og familiedepartementet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 881, post 78

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

 • Ordningen skal bidra til å fremme dialog og offentlig debatt som er preget av gjensidig  forståelse og respekt for forskjeller og for felles verdier som samfunnet bygger på, som  demokrati, rettsstat og menneskerettigheter. 
 • Ordningen skal bidra til kunnskapsutvikling og kompetanseheving om tros- og  livssynspolitiske tema. 
 • Ordningen skal stimulere til økt samarbeid mellom kommuner og tros- og  livssynssamfunn for å fremme mangfold og inkludering og løse sosiale utfordringer.

Kriterier for måloppnåelse

Prosjekter og organisasjoner som får tilskudd skal støtte opp under målet med tilskuddsordningen. Om målet er nådd vurderes ut fra om, eller i hvilken grad, tilskuddsmottaker har gjennomført aktivitetene som forutsatt i søknaden og tilskuddsbrevet. Følgende kriterier for måloppnåelse er sentrale for å vurdere om målet nås:

a. Tilskuddsordningen har stimulert til tros- og livssynsdialog.

b. Debatter og dialoger om tros- og livssynspolitiske tema har blitt arrangert.

c. Det er utviklet kunnskap om og kompetanse om tros- og livssynspolitiske tema.

d. Tilskuddsordningen har stimulert til samarbeid mellom kommuner og tros- og livssynssamfunn for å fremme mangfold, inkludering og for å løse sosiale utfordringer.

Hvem kan motta tilskudd

Potensielle tilskuddsmottakere:

 • Tros- og livssynssamfunn
 • Organisasjoner, lag, foreninger m.v. 
 • Kommuner   

Flere aktører kan gå sammen om en søknad. Ved flere søknader fra samme aktør, forbeholder departementet seg retten til å vurdere disse  samlet.

Hva kan tilskuddet brukes til

-Det er Stortinget som hvert år vedtar om tilskuddsordningen skal videreføres og hvor stort  beløp som skal bevilges til ordningen.

-Tiltaket det søkes om tilskudd til må komme inn under minst ett av målene . 

-Det gis tilskudd på mellom 50 000 kroner og 400 000 kroner. 

-Departementet vil i vurderingen av søknadene legge vekt på

 • at tiltaket bidrar til samarbeid mellom ulike trossamfunn/-retninger og bidrar til å  forebygge polarisering og hatytringer 
 • at aktøren har kompetanse og erfaring fra lignende arbeid
 • at planleggingen er kommet langt nok til at det er sannsynlig at prosjektet kan  gjennomføres i løpet av påfølgende år 
 • at det foreligger samarbeidsavtaler dersom tiltaket skal gjennomføres i samarbeid  med andre organisasjoner 

-Departementet kan også ta hensyn til 

 • at tilskuddene blir fordelt mellom flere typer organisasjoner 
 • at tiltakene har en viss geografisk spredning 
 • at tiltaket skjer i regi av, eller i samarbeid med, muslimske organisasjoner 

-Det gis ikke støtte til 

 • Trosopplæring 
 • Oversettelse og/eller publisering av religiøse tekster 
 • Informasjonsarbeid om eget livssyn rettet mot allmennheten. 
 • Studieopphold/studiestøtte 
 • Skoleturer og lignende

Andre tildelingskriterier

Søknadskjema må være korrekt og fullstendig utfylt og levert innen fristen. I tillegg skal det legges ved en kortfattet beskrivelse av tiltaket det søkes om tilskudd til,  herunder 

 • Bakgrunn for og formål med tiltaket 
 • Hva slags type tiltak 
 • Målgruppe 
 • En skisse over framdriftsplan 
 • Kompetanse og erfaring fra lignende arbeid 
 • Skriftlig erklæring om deltakelse fra eventuelle samarbeidspartnere 
 • Finansieringsplan for tiltaket (oversikt over planlagte utgifter og hvordan disse  skal dekkes inn) 
 • Dersom søker mottok tilskudd fra samme tilskuddsordning foregående år, skal det  legges ved en kort orientering om status for de prosjektene man fikk tilskudd til.

Rapporteringskrav

Det stilles krav om en kortfattet rapport om gjennomføring av tiltaket/tiltakene som viser hvordan  tilskuddet er benyttet. Dersom bare noen av prosjektene som er beskrevet i søknaden er  gjennomført, må det gis en begrunnelse for det. Der det er aktuelt, gis det også opplysninger om  oppslutning.  

Rapporten og et prosjektregnskap, hvor disponering av tilskuddet framkommer, skal sendes  departementet innen utgangen av påfølgende år dersom ikke annet er avtalt. Regnskapet skal være  undertegnet av de som var ansvarlige for søknaden. Dersom en tilskuddsmottaker mottar tilskudd for flere prosjekter og beløpet totalt sett overstiger  400 000 kroner, skal prosjektregnskapet også bekreftes av revisor.

Hvordan søke

På regjeringen.no

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

11 059 530 kr

Tildelt

3 233 000 kr

Innvilget

29,2 %

Søkere

38

Mottakere

21

Søknader

39

Tildelinger

21
3 233 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?