Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til boligtiltak

Tilskudd til boligtiltak

Tilskotet skal legge til rette for fleire eigna bustader i heile landet gjennom testing av nye bustadtiltak og det skal stimulere til kunnskapsutvikling, nytenking og innovasjon.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Husbanken

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler og Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 581, post 78

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet med tilskotet er å støtte prosjekt som på ulike måtar bidreg til å førebygge at folk blir vanskelegstilte på bustadmarknaden og bidreg til at alle kan skaffe seg, og behalde, ein god bustad, uansett kor i landet du bur. Tilskotet støttar regjeringa sin strategi for den sosiale bustadpolitikken: Alle treng ein trygg heim (2021-2024).

Hvem kan motta tilskudd

  • Tilskudd til boligtiltak har tre formål som retter seg mot tre ulike mottakere: 
  • 1. Tilskudd til boligsosiale tiltak: Frivillige og private aktører, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og kommuner, kan få tilskudd til å utvikle nye metoder, konsepter og løsninger i det boligsosiale arbeidet. De kan også få tilskudd til kunnskapsutvikling og -formidling, informasjon til målgrupper og boligsosiale utredninger.
  • 2. Tilskudd til boligtiltak i distriktene: Kommuner i sentralitetsklasse 5 og 6 i SSBs sentralitetsindeks kan søke om tilskudd til å utvikle nye samarbeidsformer og å gjennomføre forsøk med nye boligkonsepter og virkemidler som bidrar til økt tilgang på egnede boliger i distriktskommuner.
  • 3. Tilskudd til leieboerorganisasjoner: Leieboerorganisasjoner kan få tilskudd til driften av organisasjonen.

Hva kan tilskuddet brukes til

  • Formålet med tilskudd til boligsosiale tiltak er å utvikle nye metoder, konsepter og løsninger i det boligsosiale arbeidet. Tilskuddet skal også stimulere til kunnskapsutvikling, nytenkning og innovasjon i møte med demografiske, økonomiske og sosiale utfordringer
  • Formålet med tilskudd til boligtiltak i distriktene er å øke tilgangen til egnede boliger i distriktskommuner gjennom utviklingen av nye samarbeidsformer og forsøk med nye boligkonsepter og virkemidler.
  • Formålet med tilskudd til leieboerorganisasjoner er å ivareta leietakeres interesser.

Det gis ikke tilskudd til boligsosiale tiltak og boligtiltak i distriktene som:

a. sannsynligvis kan bli gjennomført uten tilskudd

b. i sin helhet kan forventes å kunne finansieres med andre midler

c. er gjennomført

d. er pålagt kommunene gjennom lov

Andre tildelingskriterier

Husbanken avgjør søknadene om tilskudd til boligsosiale tiltak og boligtiltak i distriktene etter en skjønnsmessig vurdering der det legges vekt på:

a. prosjektets faglige relevans

b. hvor gjennomførbart prosjektet er, blant annet basert på søkers kompetanse og økonomi

c. forankringen av prosjektet og involveringen av relevante aktører

d. planen for å formidle resultatene av prosjektet

e. om prosjektet innebærer utvikling av metoder, konsepter og løsninger som kan tas i bruk av flere.

I vurderingen av kommuners søknader om tilskudd til boligsosiale tiltak, legges det særlig vekt på om tiltaket er særlig nyskapende og kan ha stor overføringsverdi til andre.


I Husbankens vurdering av søknader til drift av leieboerorganisasjoner legges det vekt på:

a. antall medlemmer på søknadstidspunktet

b. hvordan organisasjonen ivaretar leietakeres interesser og sprer kunnskap om leiemarkedet

Rapporteringskrav

Alle prosjekt må levere sluttrapport. Nærmere beskrivelse av krav til rapportering gis i tilskuddsbrev.

Hvordan søke

Søkar må fylle ut Husbankens søknadsskjema: 

Søknad om tilskot til bustadsosiale tiltak - bokmål (PDF)

Søknad om tilskot til bustadsosiale tiltak - nynorsk (PDF)

Søknad, og eventuelle vedlegg (til dømes utdjupande prosjektskildring eller dokumentasjon på samarbeid), skal sendast samla til post@husbanken.no. 

Dersom ein kommune sender fleire søknader, må søknadene vere samordna

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

23 562 750 kr

Tildelt

22 156 000 kr

Innvilget

94,0 %
6 061 000 kr

Tildelt andre

16 095 000 kr

Søkere

40

Mottakere

40

Søknader

42

Tildelinger

42

Mottakere og søkere

Per side:

Årsoversikt

Tildelt

Fant du det du lette etter?