Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til norskopplæringen

Tilskudd til norskopplæringen

Ordningen skal bidra til innovasjon i metoder for norskopplæring, hvor frivillige organisasjoner og offentlige og private aktører samarbeider.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler og Prosjektmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 671, post 71

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å gi et målrettet og fleksibelt tilbud til innvandrere som har behov å styrke sine norskferdigheter, ved at disse gis tilbud om et begrenset antall timer lærerstyrt norskopplæring.  

Målsetningen er at deltakerne oppnår nivå B1 eller høyere i muntlig og/eller skriftlig norsk. Målgruppen er voksne innvandrere med begrensede norskferdigheter, med behov for å lære mer norsk, uavhengig av botid i Norge og innvandringsårsak.  

De som kan få tilbud om gratis norskopplæring gjennom ordningen er personer som har brukt opp sine rettigheter til opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, eller som ikke har rett til slik gratis opplæring. 

Personer som tidligere har deltatt i opplæring gjennom norskopplæringsordningen, kan benytte ordningen på nytt etter fullført opplæring. 

Hvem kan motta tilskudd

For å kunne få tilskudd må søkeren enten være:

 • godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som privat tilbyder av opplæring i norsk. Potensielle søkere kan søke om godkjenning. 
 • en privat tilbyder som har avtale med en kommune om å drive norskopplæring for voksne innvandrere
 • et kommunalt voksenopplæringssenter

Det kan søkes om tilskudd i samarbeid med arbeidsgiver eller frivillige organisasjoner.

Hva kan tilskuddet brukes til

Det kan søkes om støtte til norskopplæringstimer for deltakere som er i målgruppen.

Det kan søkes om et samlet tilskudd på inntil 10 000 kroner per deltaker, som vil tilsvare om lag 80–100 timers opplæring. Tilskuddet dekker reelle dokumenterbare utgifter til undervisningen, ikke generelle satser.

Satsen skal dekke alle kostnader i forbindelse med opplæringen. Dette kan være kartlegging av deltakere, forberedelser, undervisning, motivasjonsarbeid, møter, utarbeidelse av materiell, retting av oppgaver og evaluering av språknivå ved gjennomført opplæring.

Opplæringstilbudet skal være gratis, lærerstyrt og bare omfatte norsk, men kan med fordel ses i sammenheng med andre kompetansehevende tiltak.

Det kan søkes om inntil tre prosjekter per tilbyder.

Andre tildelingskriterier

I vurderingen av søknadene og tildeling av tilskudd vil IMDi legge vekt på

 • at målene og målgruppen for opplæringen er tydelig beskrevet, og at disse samsvarer med målene for tilskuddsordningen
 • at forventet nytteeffekt av opplæringstilbudet er tydelig beskrevet, både språklige og andre mål for opplæringen
 • at måten opplæringstilbudet er organisert på, og måten det skal gjennomføres på, er tydelig beskrevet
 • at opplæringstilbudet er fleksibelt og tilpasset deltakernes behov, og at søknaden beskriver tydelig kartleggingsprosessen og hvordan den brukes til innplassering på tilpasset kurs
 • at opplæringstilbudet inngår som en del av et lengre kvalifiseringsløp
 • at tilbudet gjennomføres i samarbeid med andre aktører, offentlige, private eller frivillige, og at søknaden inneholder en tydelig beskrivelse av samarbeidet
 • at samarbeidsformen bidrar til å tilrettelegge for språkutvikling og kvalifisering

IMDi oppfordrer til samarbeidsformer som kommer deltakerne til gode ved at undervisningen sees i sammenheng med andre kvalifiseringsløp.

IMDi oppfordrer videre til innovative typer norskopplæring, som kan være fordelaktige for deltakernes progresjon.

Når IMDi tildeler tilskudd, legger vi også vekt på å få til geografisk spredning av opplæringstilbudene og en variasjon av typen tilbydere og opplæringstilbud.

IMDi gjør vedtak om fordeling av midler etter en skjønnsmessig og helhetlig vurdering.

Rapporteringskrav

Organisasjoner som får tilskudd, skal sende inn statusrapport, årsrapport og regnskap: 

 • I årsrapporten skal tilskuddsmottaker blant annet rapportere på antall deltakere på norsopplæringstilbudet, omfang av kurset og måloppnåelse for deltakerne etter avsluttet kurs, eller ved slutten av året. 
 • En regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser. 
 • Tilskuddsmottakere som mottar støtte på kr 100 000 eller mer, skal sende inn årsregnskap eller prosjekt/tiltaksregnskap. Dette skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor. 
 • Tilskuddet skal som hovedregel brukes og regnskapsføres i 2023. Dersom tilskuddet ikke kan brukes til formålet i den perioden, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrevet.  
 • Nærmere rapporteringskrav og frister vil stå i tilskuddsbrev til dem som får innvilget støtte. 

IMDi eller Riksrevisjonen kan kontrollere at dere bruker midlene i tråd med føringene (Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd). 

Hvordan søke

Søknaden sendes inn til IMDi via søknadsportalen på imdi.no . Her  finner dere også informasjon om hvordan søknadsskjemaet skal fylles ut. (pluss veiledningsskjema) 

Søknaden skal godkjennes i IMDis søknadsportal av organisasjonens leder eller av den som har delegert myndighet til å godkjenne søknader. Når søknaden er sendt inn gjennom portalen, regnes den som elektronisk signert. 

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

135 022 480 kr

Tildelt

47 025 000 kr

Innvilget

34,8 %

Søkere

45

Mottakere

42

Søknader

73

Tildelinger

68
7 000 000 kr

Tildelt andre

40 025 000 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?