Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping

Tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping

Av Norsk Tippings spilleoverskudd skal 18 % fordeles til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Ordningen skal bidra til å trygge viktige samfunnsoppgaver som store  landsdekkende organisasjoner utfører på områdene helse, sosiale  tjenester, krisehjelp og støttearbeid, natur-, miljø- og dyrevern. Den  skal i tillegg sikre at sentrale rednings- og beredskapsoppgaver kan  videreføres.

Hvem kan motta tilskudd

Noen sentrale vilkår for å kunne delta i ordningen:

  • Søker må være landsdekkende. Underledd eller avdelinger må ha  jevnlig regional og lokal aktivitet i minst fire av fem landsdeler.
  • Søker må ha et fordelingsgrunnlag på minimum 10 millioner kroner.

Vilkår ellers går frem av §4 i forskriften.

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet er i utgangspunktet frie midler, men kan ikke nyttes til å kryssubsidiere økonomisk virksomhet i strid med EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med Lotteri- og stiftelsestilsynet.