Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Kulturminnefondet

Kulturminnefondet

Norsk Kulturminnefond er en tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Norsk kulturminnefond

Søknadsfrist

Løpende søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 1432, post 50

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Kulturminnefondet skal bidra til å styrke arbeidet med å bevare verneverdige og fredete kulturminner, og til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.


Hvem kan motta tilskudd

Private eiere og frivillige organisasjoner, lag og foreninger kan søke. Kommuner kan i særlige tilfeller søke for egne eide kulturminner.

Hva kan tilskuddet brukes til

Kulturminnefondets midler kan brukes til tiltak innenfor hele kulturminnefeltet.

Andre tildelingskriterier

Tilskudd fra Kulturminnefondet gis på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering av objektets kulturminnefaglige verdi og tiltakets virkning på denne, jf. § 2. Mulighet for kulturminnets bruk etter gjennomføring av tiltaket, vurderes særskilt.

Kulturminnefondet skal initiere og støtte prosjekter som:

a) har samfinansiering mellom offentlige og private aktører, samt prosjekter som utløser private midler eller betydelig egeninnsats

b) kommer allmennheten til gode og som skaper gode synergieffekter.

Det kan som hovedregel ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt på vedtakstidspunktet. Dersom det foreligger særlige grunner, kan styret likevel gi tilskudd.

Tilskudd fra Kulturminnefondet forutsetter minimum 30 prosent privat medfinansiering i det enkelte prosjekt. Det bør tilstrebes at Kulturminnefondets andel i gjennomsnitt ikke overstiger 50 prosent.

I særskilte prioriteringer som departementet har fastsatt innenfor formålet, i saker om fredete kulturminner og kulturhistorisk viktige kirker, kan styret fravike kravet om privat medfinansiering. Kulturminnefondets andel i slike saker kan være maksimum 70 prosent. Det samme gjelder i saker som gjelder kommunalt eide kulturminner, som overveiende kommer allmennheten til gode. I slike saker bør det settes vilkår om at kommunen inngår langsiktig avtale med private om samarbeid om drift, og at det for eksempel vedtas arealplan for bevaring av kulturminnet.

Rapporteringskrav

Kulturminnefondet skal utarbeide tilsagnsbrev, som angir størrelsen på tilskuddet og alle vilkår som har betydning for mottakers gjennomføring av tiltaket. Brevet skal også bl.a. inneholde:

a) frist for igangsetting og ferdigstillelse for tiltaket,

b) krav til rapportering og oppbevaring av regnskapsbilag og annen regnskapsdokumentasjon,

c) opplysninger om mulige kontroller som kan bli gjennomført for å undersøke om midlene er nyttet i samsvar med vilkårene for tilsagnet,

d) vilkår om at retten til tilskudd kan bortfalle helt eller delvis eller at utbetalt tilskudd helt eller delvis kan bli krevd tilbakebetalt, dersom forutsetning for tilskudd blir brutt,

e) opplysning om søkers plikt til umiddelbart å informere kulturminnefondet skriftlig om alle forhold som har betydning for gjennomføringen av tiltaket, enten det gjelder fremdrift, økonomi eller den kulturminnefaglige utførelsen av arbeidene.

Tilsagnsmottakere skal undertegne en aksept på at de godtar vilkårene i tilsagnet innen seks uker etter mottatt tilsagn. I motsatt fall kan tilskuddet bortfalle i sin helhet.

Hvordan søke

Søknad om tilskudd sendes til Kulturminnefondets administrasjon på skjema fastsatt av fondet. Søknaden skal være undertegnet av eier og medundertegnet av søker. Navn, adresse og telefonnummer for vedkommende må framgå av søknaden. Organisasjonsnummer oppgis i de tilfeller hvor søker er registrert.

Søknaden bør inneholde en dokumentasjon, beskrivelse av dagens tilstand, beskrivelse av formålet med tiltaket, en utfyllende drøfting av hvilke valg som er gjort i prosjekteringen av tiltaket, samt framdriftsplan.

I søknader som gjelder tiltak av komplisert teknisk eller annen faglig art, bør det redegjøres for hvordan søker får tilgang til nødvendig kompetanse til å gjennomføre tiltaket.

Søknaden bør inneholde et realistisk kostnadsoverslag for gjennomføring av tiltaket, en finansieringsplan og søknadssum. Kulturminnefondet fastsetter nærmere krav til spesifikasjon av kostnadene ved og finansieringen av tiltaket. Dersom det i finansieringsplanen forutsettes bidrag, lån og lignende fra andre enn fondet og egeninnsats, skal disse spesifiseres med beløp, og inntektskildene skal kunne bekreftes.

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

271 865 546 kr

Tildelt

72 880 000 kr

Innvilget

26,8 %

Søkere

848

Mottakere

428

Søknader

861

Tildelinger

432
51 916 000 kr

Tildelt andre

20 964 000 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?