Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

Tilskuddene skal legge til rette for kostnadseffektive rettshjelpstilbud rettet mot særlig utsatte grupper og mennesker i en spesielt vanskelig situasjon, som opplever at terskelen for å oppsøke ordinær juridisk bistand er høy.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Statens sivilrettsforvaltning

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler og Driftsmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 470, post 72

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Bidra til å ivareta rettssikkerhetsbehovet for  særlig utsatte grupper og mennesker i en spesielt vanskelig situasjon, som opplever at terskelen for å oppsøke ordinær juridisk bistand er høy.

Hvem kan motta tilskudd

Organisasjoner som driver frivillig virksomhet kan få tilskudd.

I tilegg kan Oslo kommune Fri rettshjelp, Pro Sentret og krisesentre i kommunal regi få tilskudd.

For mer detaljert informasjon, se forskriften § 2.

Hva kan tilskuddet brukes til

Det kan gis tilskudd til juridisk bistand til personer som omfattes av målgruppen. Det kan også gis tilskudd til rettspolitisk arbeid som gjelder målgruppen omtalt i forskriften § 1.

Det kan gis tilskudd til

a. drift av organisasjoner som kun driver med rettshjelpsvirksomhet

b. advokatvakt som gjelder konkret rettshjelp

c. avgrensede prosjekter innenfor rettshjelpsvirksomheten.

Det gis ikke tilskudd til

a. ordinær drift av advokatvakt ut over ren rettshjelpsvirksomhet

b. rettshjelp som ikke er gratis for brukerne.

Andre tildelingskriterier

Tilskuddsmidlene utlyses med forbehold om Stortingets godkjennig.

Statens sivilrettsforvaltning tildeler tilskudd etter en skjønnsmessig vurdering av i hvilke grad tiltaket det er søkt om tilskudd til, bidrar til å oppfylle formålet med tilskuddsordningen.

Tiltak som rettes mot brukere med lav inntekt vil som hovedregel bli prioritert.

Søkere som er registrert i Frivillighetsregisteret vil som hovedregel bli prioritert.

Rapporteringskrav

Tilskuddsmottaker skal  rapportere innen 1. april påfølgende år.

Rapporteringen skal gi et dekkende bilde av tiltakets resultater og gi grunnlag for å vurdere måloppnåelse. Som et minimum skal rapporten inneholde:

  • en beskrivelse av hvordan tiltaket har bidratt til å oppfylle formålet med ordningen
  • hvordan tiltaket har vært organisert
  • antall personer som har benyttet seg av tilbudet og antall saker
  • hvilke sakstyper tiltaket i hovedsak har bistått med
  • anslag over kostnad per sak

Rapporteringen skal være kortfattet og bør ikke overskride ti sider.


Hvordan søke

En søknad om tilskudd skal sendes til Statens sivilrettsforvaltning innen 1. desember året før tildelingsåret.

Se mer i forskriften § 6 om hva søknaden skal inneholde. 

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

121 938 915 kr

Tildelt

70 743 942 kr

Innvilget

58,0 %
70 743 942 kr

Tildelt andre

0 kr

Søkere

47

Mottakere

36

Søknader

57

Tildelinger

44

Mottakere og søkere

Loading...

Årsoversikt

Tildelt