Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Driftstøtte til regionale innvandrerorganisasjoner

Driftstøtte til regionale innvandrerorganisasjoner

Innvandrerorganisasjoner som bidrar aktivt til integrering og som arbeider for økt arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn kan få støtte til drift. IMDi gir støtte til drift av regionale innvandrerorganisasjoner, inkludert innvandrerråd og paraplyorganisasjoner på fylkesnivå. Kommunene gir tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner. Tilskuddet er en del av ordningen «Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner».

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 671, post 71

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres  barn. Tilskuddsordningen består av tre delmål som skal bidra til å: 

Del A: stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og  motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.  

• Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn, beboere i statlige mottak for asylsøkere  og øvrig befolkning i lokalsamfunn.  

Del B: økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for arbeid eller  utdanning blant innvandrere.  

• Målgrupper er innvandrere og beboere i statlige mottak for asylsøkere.  

Del C: forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker  likestilling mellom kjønnene.  

• Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn som blir utsatt for, eller står i fare for  å bli utsatt for ovennevnte forhold

Hvem kan motta tilskudd

For å kunne motta tilskudd, må organisasjonene aktivt bidra til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. I tillegg er det et krav om at organisasjoner som har betalende medlemmer, må ha minst 20 betalende medlemmer basert på medlemstallene til organisasjonen i 2020, dersom organisasjonen ble etablert i 2020 eller tidligere. Organisasjonen må ha eksistert i minimum ett år.

Tilskuddsmottakerne for driftstøtten er regionale innvandrerorganisasjoner, inkludert innvandrerråd og paraplyorganisasjoner på fylkesnivå. Det kan gis driftstøtte til organisasjoner som har enkeltmedlemmer eller medlemsorganisasjoner.

Organisasjonene må være registrert i Frivillighetsregisteret. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Driftsstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar annen form for statsstøtte.

Hva kan tilskuddet brukes til

Driftstøtten kan benyttes til å dekke de ordinære driftsutgiftene av organisasjonene, eksempelvis årsmøter, leie av lokale, kontorrekvisita etc.

Andre tildelingskriterier

For å kunne motta tilskudd, må organisasjonene aktivt bidra til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

I tillegg er det et krav at organisasjoner som har betalende medlemmer, må ha minst 20 betalende medlemmer basert på medlemstall i 2019, dersom organisasjonen ble etablert i 2019 eller tidligere.

Veiledende satser for utmåling av driftstilskudd for regionale innvandrerorganisasjoner med enkeltmedlemmer:

 • Under 30 medlemmer: 25 000 kroner.
 • Mellom 30 og 80 medlemmer: 50 000 kroner.
 • Over 80 medlemmer: 75 000 kroner.
 • Det kan gis støtte på inntil kr. 75 000 for organisasjoner som ikke har enkeltmedlemmer.

Tildelingen av støtte baseres på antallet betalende medlemmer, det vil si medlemmer som har betalt medlemskontingent via bank til organisasjonens konto.

Organisasjonene må legge frem medlemsliste ved søknad. Regionale innvandrerorganisasjoner som ikke har enkeltmedlemmer, kan få inntil kr. 75 000 i driftsstøtte. Kommunen kan gi støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner over samme tilskuddsordning. Kommunene har egne utlysninger og frister (se Kontakt). Søknader til de 20 kommunene sender dere via kommunenes nettsider.

Kommunene er: Arendal, Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Kristiansand, Oslo, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Lillestrøm, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg og Ålesund.

Rapporteringskrav

Organisasjoner som får tilskudd, skal sende inn årsrapport og regnskap:

 • I årsrapporten må organisasjonen beskrive arbeidet sitt og hvordan de har bidratt til økt arbeids- og samfunnsdeltakelse for innvandrere og deres barn.
 • Regnskapsrapporten skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser.
 • Tilskuddet skal som hovedregel brukes og regnskapsførers i 2021. Dersom tilskuddet ikke kan brukes, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrevet.
 • Nærmere rapporteringskrav og frister vil stå i tilskuddsbrev til dem som får innvilget støtte.
 • IMDi eller Riksrevisjonen kan kontrollere at dere bruker midlene i tråd med føringene.(Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd).

Hvordan søke

I søknadsportalen finner dere også informasjon om hvordan søknadsskjemaet skal fylles ut.

Søknaden skal godkjennes i IMDis søknadsportal av organisasjonens leder eller av den som har delegert myndighet til å godkjenne søknader. Når søknaden er sendt inn gjennom portalen, regnes den som elektronisk signert.

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av organisasjonens virke, og hvordan organisasjonen bidrar til økt arbeids- og samfunnsdeltakelse for innvandrere og deres barn. I tillegg ber vi om at det legges ved:

 • Årsrapport med aktivitetsoversikt fra siste driftsår.
 • Revidert regnskap fra siste driftsår.
 • Medlemsoversikt (enkeltmedlemmer eller organisasjoner).
 • Budsjett og eventuell handlingsplan med aktiviteter for søkeåret.

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år.

Tildelt i 2023

Mottakere

Søkere

Loading...

Tildelinger

Søknader

Loading...

Mottakere

Driftstøtte til regionale innvandrerorganisasjoner - 2023 - SERBISK FORENING SVETI SAVA

Søkt:94 000 kr
Tildelt:93 750 kr

Driftstøtte til regionale innvandrerorganisasjoner - 2023 - INDIAN TAMILS ASSOCIATION (ITHAL)

Søkt:93 750 kr
Tildelt:93 750 kr

Driftstøtte til regionale innvandrerorganisasjoner - 2023 - SAMAIKYA TELUGU ASSOCIATION OF ROGALAND

Søkt:90 000 kr
Tildelt:90 000 kr

Driftstøtte til regionale innvandrerorganisasjoner - 2023 - BUSKERUD INNVANDRERRÅD

Søkt:75 000 kr
Tildelt:75 000 kr

Driftstøtte til regionale innvandrerorganisasjoner - 2023 - Telemark innvandrerråd

Søkt:130 000 kr
Tildelt:75 000 kr

Driftstøtte til regionale innvandrerorganisasjoner - 2023 - BERGEN TAMILSK AVIS/THEN TAMILITHAL

Søkt:62 500 kr
Tildelt:62 500 kr

Driftstøtte til regionale innvandrerorganisasjoner - 2023 - DEN KAMBODSJANSKE FORENING

Søkt:50 000 kr
Tildelt:50 000 kr

Driftstøtte til regionale innvandrerorganisasjoner - 2023 - JESUS ARBEIDER INTERNASJONAL

Søkt:2,46 mill. kr
Tildelt:0,00 kr

Driftstøtte til regionale innvandrerorganisasjoner - 2023 - AKTIV LIV FOR INNVANDRERE I NORGE ALFIN

Søkt:62 500 kr
Tildelt:0,00 kr

Driftstøtte til regionale innvandrerorganisasjoner - 2023 - NORWEGIAN IRISH SOCIETY

Søkt:26 808 kr
Tildelt:0,00 kr