Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Kompetansetiltak innen planlegging, kart og geodata

Kompetansetiltak innen planlegging, kart og geodata

KDD utlyser i 2024 inntil 4,7 mill. kr. i tilskudd til tiltak som kan bidra til å utvikle kompetanse, verktøy og gode eksempler innen plan, kart og geodata. Tiltakene skal bidra til økt effektivitet og kvalitet i den lokale planleggingen etter plan- og bygningsloven

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Kommunal- og distriktsdepartementet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 590, post 81

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet med ordningen er å øke kompetansen innen planlegging, kart og geodata. Dette skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på planleggingen etter plan- og bygningsloven (pbl).  

Kompetansetiltakene skal komme aktører i planprosesser etter pbl. til gode, som beslutningstakere, planleggere, organisasjoner, innbyggere og næringsliv. Målgruppen for ordningen er mangfoldig og vil variere fra prosjekt til prosjekt. Som oftest er søkerne ute etter å øke kompetansen i egne rekker - blant egne tillitsvalgte, egne medlemmer og egne ansatte. Dette for å styrke sin rolle som aktør i planprosesser i tråd med lovens intensjoner. I andre tilfeller er hensikten å bidra til å bygge kompetanse hos andre aktører i planprosesser - aktører i søkers eksterne målgruppe. 


Hvem kan motta tilskudd

Aktuelle søkere er organisasjoner, virksomheter og stiftelser. I tillegg kan faglige nettverk i privat og frivillig sektor søke om midler, gjerne i samarbeid med en offentlig aktør. Ordningen retter seg ikke mot offentlig sektor eller offentlige søkere.

I de tilfellene tiltaket skjer i tett samarbeid med lokale eller regionale myndighetene, forutsettes det at kommunen(e) eller fylkeskommunen(e) bidrar med en betydelig egeninnsats.

Hva kan tilskuddet brukes til

KDD ønsker å støtte tiltak som utvikler og formidler gode arbeidsformer, verktøy og eksempler. Det kan søkes om støtte til tiltak og prosjekter som er planrelatert:

 • på det juridiske området (kunnskap om lovens krav, hensyn, muligheter og begrensninger),
 • på det tekniske området (kunnskap om utarbeiding og bruk av bl.a. kart og geodata, samordning plan/byggesak, digitalisering av produkter og prosesser).
 • eller som kan fremme gode arbeidsmåter og samarbeidsmodeller (kunnskap om medvirkning og innflytelse i planprosesser, offentlig/privat samarbeid, partnerskap eller ulike typer avtalefestet oppfølging av planer).

Andre tildelingskriterier

I tillegg til at kriteriene for måloppnåelse forventes ivaretatt, vil det ved behandlingen av søknadene bli lagt særlig vekt på:

 • Læring i nettverk og partnerskap.
 • Tiltakets allmenngyldige verdi der erfaringer og metoder skal kunne nyttiggjøres av andre med tilsvarende utfordringer og vilkår.
 • Samarbeid på tvers av fagområder, sektorer, forvaltningsnivåer og geografiske grenser.
 • At prosjektene vil kunne bidra til verdiskaping basert på tilgjengelig kartinformasjon og geodata.
 • Tiltak innenfor følgende tema er aktuelle i 2023: 
 • Klimautfordringer, med særlig vekt på forebygging, sikkerhet, risiko og sårbarhet
 • Attraktive og levende lokalsamfunn for alle med vekt på universell utforming og folkehelse.

Rapporteringskrav

Tilskuddmottaker skal skrive en prosjektrapport som redegjør for hvilke resultater prosjektet har oppnådd. Vedkommende skal også sende inn et prosjektregnskap som viser budsjett, regnskap og finansieringskilder. Frist for innsendelse av prosjektrapport vil framgå av departementets svarbrev.

Departementet tar utgangspunkt i innsendte rapporter og vurderer dokumenterte resultater opp mot kriteriene for henholdsvis tildeling og måloppnåelse. Rapportene skal omhandle både kvantifiserbare data og en egenvurdering av i hvilken grad tiltaket har hatt betydning for målgruppens kompetanse eller verdiskaping.

Hvordan søke

Søknader skal  sendes elektronisk via søknadsskjema. Søknadene sendes via elektronisk skjema til KDD.

https://www.regjeringen.no/no/dep/kdd/kmd-tilskudd/kompetansetilskudd_plan_kart_geodata/skjema_kompetansetiltak_plan/id2951301/

Søknaden skal inneholde prosjektplan med beskrivelse av mål, milepæler og aktiviteter, herunder

 • Opplysninger om hvem som søker og hvem som er prosjektansvarlig (kontaktperson) og eventuelle samarbeidspartnere
 • Budsjett med finansieringsplan og omtale av egenfinansiering/egeninnsats fra deltakere og andre aktører
 • Forpliktelser knyttet til partnerskap, egeninnsats og annen ekstern finansiering må kunne dokumenteres i søknaden.
 • Informasjon om prosjektet/tiltaket er en oppfølging av noe som allerede er i gang og/eller tidligere har fått tilskudd fra departementet eller annet offentlig organ.

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

6 280 600 kr

Tildelt

4 300 000 kr

Innvilget

68,5 %

Søkere

19

Mottakere

19

Søknader

26

Tildelinger

26
2 095 000 kr

Tildelt andre

2 205 000 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?