Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak

Tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak

Tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak skal bidra til å styrke lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommune, organisasjoner, interessegrupper mv. i tråd med det overordnede målet om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd - nullvisjonen.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Samferdselsdepartementet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 1300, post 71

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddene er å støtte initiativ og engasjement i arbeidet med økt trafikksikkerhet, og i tråd med det overordnede målet om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd – nullvisjonen.

Kommuner, organisasjoner, interessegrupper og andre aktører som skoler og barnehager kan få tilskudd til trafikksikkerhetstiltak.

Hvem kan motta tilskudd

Kommuner, organisasjoner, interessegrupper og andre aktører som skoler og barnehager kan få tilskudd til trafikksikkerhetstiltak.

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskudd kan blant annet gis til:

a. kampanjer, materiell, kompetansehevende tiltak og holdningsskapende arbeid

b. fysiske tiltak på trafikkarealer eller tilstøtende områder.

Tilskudd skal ikke finansiere:

a. lønnskostnader, ordinær drift og administrasjon

b. prosjektering eller planlegging av større kommunale prosjekter.

Tilskuddsmottakeren skal benytte tilskuddet i løpet av inneværende kalenderår, med mindre tilskuddsvedtaket fastsetter noe annet.

Andre tildelingskriterier

I vurderingen skal det blant annet legges vekt på:

a. hvordan tiltaket som det søkes tilskudd til, vil bidra til måloppnåelsen for ordningen

b. om tiltaket er egnet til å bidra til å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken

c. om tiltaket samsvarer med de overordnede nasjonale satsingsområdene innen trafikksikkerhet

d. om tiltaket har et lokalt nedslagsfelt og om søker har kunnskap om lokale trafikksikkerhetsutfordringer og -behov

e. om prosjektet er et samarbeid mellom flere aktører

f. om tiltaket er rettet mot barn og ungdom.

Rapporteringskrav

Tilskuddsmottakeren skal levere sluttrapport og sluttregnskap til departementet innen fristen fastsatt i tilskuddsvedtaket.

Dersom det oppstår teknisk, faglig, økonomisk eller framdriftsmessige avvik som medfører at trafikksikkerhetstiltaket ikke lar seg gjennomføre etter forutsetningene i tilskuddsvedtaket, skal tilskuddsmottakeren så snart som mulig rapportere dette skriftlig til departementet.

Det kan fastsettes ytterligere rapporteringsplikter i tilskuddsvedtaket så langt det er nødvendig for å påse at vedtaket blir oppfylt og for å kunne evaluere om tiltaket bidrar til måloppnåelse for tilskuddsordningen.

Hvordan søke

Det kan søkes om tilskudd for ett år av gangen. Tilskuddsordningen utlyses årlig og det kan i utlysningen gis nærmere rammer for tilskuddets størrelse. Søknadsfristen er 1. mars.

Søknaden skal inneholde:

a. søkerens navn, adresse, eventuelt organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson

b. beskrivelse av målet for trafikksikkerhetsprosjektet, herunder hvilke utfordringer og målgrupper tiltaket retter seg mot

c. opplysninger om forventet resultat

d. plan for gjennomføringen av tiltaket, virkemidler, samarbeidspartnere og tidsrammer

e. søknadssum inkludert mva., budsjett for tiltaket og finansieringsplan der det spesifiseres hvilke kostnader som er forbundet med prosjektet, hvilke kostnader tilskuddet skal dekke, hva søker selv skal bidra med og eventuelle bidrag fra andre aktører

f. opplysninger om eventuelle tilskudd som tidligere er mottatt fra departementet

g. opplysninger om eventuelle midler søkeren har fått eller søkt om fra andre offentlige myndigheter eller fra andre finansieringskilder og som relaterer seg til dette tiltaket

h. tillatelse fra veieier/myndighet der dette er relevant.

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

25 174 902 kr

Tildelt

5 000 000 kr

Innvilget

19,9 %

Søkere

81

Mottakere

30

Søknader

86

Tildelinger

30
2 912 000 kr

Tildelt andre

2 088 000 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?