Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Grunntilskudd til organisasjoner

Grunntilskudd til organisasjoner

Tilskudd kan innvilges til organisasjoner som på en særlig måte bidrar til å nå målene som Kunnskapsdepartementet har satt for grunnopplæringen. Det kan søkes om og innvilges tilskudd for inntil tre år. Tildelingen i 2024 gjelder for perioden juli 2024 - juni 2027.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Utdanningsdirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 225, post 75

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med ordningen er å gi organisasjonene som mottar tilskudd, stabile og langsiktige rammevilkår slik at de kan bidra til utviklingen av grunnopplæringen over tid.

Målgruppen for organisasjonens aktiviteter skal være elever, inkludert de som har læretid i bedrift, voksne, lærere, instruktører, skoler og lærebedrifter i grunnopplæringen, samt lærerstudenter og lærerutdanningsinstitusjoner.

Kriterier for måloppnåelse

Organisasjonen har på en særlig måte bidratt til å nå målene som Kunnskapsdepartementet har satt for grunnopplæringen.

Hvem kan motta tilskudd

Tilskuddsordningen er søknadsbasert. Det er bare søknader fra organisasjoner som på en særskilt måte bidrar til å nå målene som Kunnskapsdepartementet har satt for grunnopplæringen innenfor følgende områder som vil bli vurdert for tildeling:

  • trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, inkludering, trivsel og læring
  • økt motivasjon og mestring innen grunnleggende ferdigheter, tverrfaglige temaer og realfag
  • styrke praktisk læring og øke interesse og motivasjon for yrkesfag
  • kunst- og kulturarbeid i tilknytning til opplæringen
  • nasjonale interesse- eller brukergrupper, herunder bedre inkludering av elever med funksjonsnedsettelser

Organisasjoner som har aktiviteter på områdene over, og hvor deler av disse aktivitetene er rettet mot barn og ansatte i barnehage, kan også motta tilskudd.

Hva kan tilskuddet brukes til

Grunntilskuddet kan kun brukes til driftsutgifter knyttet til den delen av virksomheten som er rettet mot grunnopplæringen. Med driftsutgifter menes utgifter til administrasjon og aktiviteter.

Andre tildelingskriterier

Organisasjonene må på søknadstidspunktet dokumentere

  • svært god kompetanse og kapasitet innenfor ett eller flere av områdene det gis tilskudd til, jf. forskriftens § 1 
  • at de driver et langsiktig arbeid på grunnopplæringsområdet
  • at de er en organisasjon med nasjonalt nedslagsfelt eller har aktivitet i minst tre fylker
  • at de har etiske retningslinjer, gode rutiner, eller annet som sørger for tryggheten til barn og unge i tilbudene, for eksempel opplæringstiltak, referansesjekk, politiattest eller lignende for personer som jobber med barn og unge.

Ordningen har ikke beregningsregler. Budsjettet på posten blir fastsatt etter vedtak i Stortinget. Utdanningsdirektoratet vurderer søknadene og fatter vedtak om fordeling av midler etter en totalvurdering på skjønnsmessig grunnlag og innenfor budsjettrammen for ordningen.

Rapporteringskrav

Rapporteringskrav vil komme frem av tilskuddsvedtaket for innvilget søknad. 

Hvordan søke

Søknad skal leveres via et elektronisk søknadsskjema publisert på www.udir.no. Se lenke til nettsiden om tilskuddsordningen nedenfor. Tilskuddet lyses ut hvert tredje år. Neste mulighet for å søke om tilskudd blir høsten 2026. Det kan da søkes om tilskudd for perioden juli 2027 - juni 2030.

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

521 182 073 kr

Tildelt

323 233 997 kr

Innvilget

62,0 %

Søkere

45

Mottakere

34

Søknader

45

Tildelinger

34
323 233 997 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?