Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Mangfold- og inkluderingsstøtta

Mangfold- og inkluderingsstøtta

Mangfold- og inkluderingsstøtta er en støtteordning for barn og unge som ønsker å utvikle prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 846, post 70

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet med Mangfold- og inkluderingsstøtta er å gi barn og ungdom mulighet til å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet, ved å støtte prosjekter som handler om mangfold, holdninger og deltakelse. 

Målgruppa er barn og unge under 26 år. 

Hvem kan motta tilskudd

Barne- og ungdomsorganisasjoner*, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljø i Norge. *Barne- og ungdomsorganisasjoner er organisasjoner hvor et flertall av medlemmene er under 26 år.  

Barn og unge under 26 år må utgjøre minst 50 % av prosjektgruppa og de skal delta aktivt i prosjektets planlegging, gjennomføring av aktiviteter og evaluering.  

Organisasjoner og grupper som mottar støtte skal være åpne fellesskap der alle barn og unge blir inkludert. 

Hva kan tilskuddet brukes til

Det gis støtte til nye prosjekter som handler om mangfold, holdninger og deltakelse. Dette inkluderer arbeid mot radikalisering og ekstremisme. Prosjektene må vektlegge respekt og forståelse for mangfold gjennom tiltak som kurs, arrangementer eller aktiviteter. 

Støtteordningen kan dekke kostnader knyttet til tilrettelegging for personer med spesielle behov.   

Prosjektet må være et nytt definert tiltak i organisasjonen og inneholde noe annet enn organisasjonens ordinære aktiviteter eller drift, det vil si faste, gjentakende eller løpende aktiviteter/arrangementer. F.eks. kan det ikke gis støtte til en årlig konferanse, debatt, samling eller sommerleir. 

Andre tildelingskriterier

Prosjekttyper som prioriteres:  

a) Prosjekter som tar et oppgjør med fordommer og/eller diskriminering på bakgrunn av tilhørighet til en minoritetsgruppe, funksjonshemming, kjønn/kjønnsuttrykk eller seksuell orientering.  

b) Prosjekter i lokalmiljø med tydelig fokus på mangfold, holdninger og deltakelse som bidrar til å skape felles møteplasser eller samarbeid mellom ulike organisasjoner/lokale aktører.  

c) Prosjekter med siktemål om å forebygge eller motarbeide radikalisering og voldelig ekstremisme.  

d) Prosjekter som er nyskapende og som i stor grad vil videreformidle og videreutvikle kunnskap og erfaringer.  

e) Prosjekter som er koblet til et behov for endring og utvikling i organisasjonen.   

Tildelingskriteringene finner du i retningslinjene på støtteordningens nettside: https://www.lnu.no/stotteordninger-hovedside/mangfold-og-inkluderingsstotta/    

Rapporteringskrav

Organisasjoner/grupper som mottar støtte, må levere inn sluttrapport og regnskap for prosjektet senest to måneder etter at prosjektet er avsluttet. 

Rapportering gjøres i LNU sin søknadsportal. Her fyller du inn et rapportskjema og regnskapsskjema, og laster opp et skyggeregnskap.  

Søker står selv ansvarlig for å oppbevare originalbilag (kvitteringer og faktura) i minst to år etter rapport og regnskap er levert. 

Hvordan søke

Søknader sendes inn via LNU sin elektroniske søknadsportal, som du finner ved å følge denne lenken: https://stotteordninger.no/lnu  

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

2 773 300 kr

Tildelt

2 462 350 kr

Innvilget

88,8 %

Søkere

36

Mottakere

36

Søknader

40

Tildelinger

40
2 462 350 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?